กองคลัง
วัน เดือน ปี เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ประเภทหนังสือ
04 ก.พ. 2559ศธ.0513.10105/ว.1881การใช้ Factor F ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.พ. 2559ศธ.0513.10105/ว.10 (00363)ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่21) พ.ศ.2558 และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.พ. 2559ศธ.0513.10105/ว.11 (01688)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.02(16152)การเสนอเรื่องการยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนะรรมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.01(15395)ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุาร พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.08 (นร0704/ว38)ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.09 (00502)ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.161การตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2557-2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.07(00844)แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.06 (00503)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.627-59แนวปฏิบัติอนุมัติปรับปรุงรายการบัญชีของส่วนงานในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.04 (00504)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ม.ค. 2559ศธ.0513.10105/ว.03 (00501)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.2401ขอแจ้งเปิดระบบปี 2558 ให้เป็นกรณีพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.2402ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลธนาคารในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.2712แนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงิน ปีงบประมา๊ 2558 และปีงบประมาณ 2559ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.13845ข้อบังคับเกี่ยวกับการพัสดุประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.13481การทำสัญญาจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.13358ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบพัสดุประจำปี และเงินสำรองจ่าย/ทดรองจ่าย ของหน่วยงานประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.2369การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.13030ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.2445ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบการนำฝากธนาคารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.33แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.34การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.32แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ส.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.26 (009027)ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ส.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.31การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ส.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.2224ขอปิดการให้บริการระบบ ERP ในวันที่ 21สิงหาคม2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ส.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.30แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ส.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.29แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ส.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.10659ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ส.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.28หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.1716รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตราประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.9979การกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปี พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.9978แนวปฏิบัติการขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.025(008530)การปรับปรุงกำหนมราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.1940การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2558008369 (กค 0421.3/ว.64)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2558008368(กค 0421.3/ว.60)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.024(007757)ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.023(007756)ประเภทและอัตราค่าอวัยวะไตเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.9347ขอให้จัดส่งสรุปบัญชีปีงบประมาณ 2556 ตามแนวทางการดำเนินงานการจัดทำงบการเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.9329การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2558007406 (กค 0421.3/ว.55)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558006208 (กค0421.3/ว.43)การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 มิ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.07843อนุมัติให้เปิดระบบ ERP ปีงบประมาณ 2555ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 มิ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.01539เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนามก. ประจำปีการศึกษา2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มิ.ย. 2558006562 (กค 0421.3/ว.48)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มิ.ย. 2558006561 (กค 0421.3/ว.46)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2558005292(กค0421.3/ว.37)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2558005293(กค0421.3/ว.36)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.0022หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.0020การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 พ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.020การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.018แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.019แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.017แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.1013ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.00216การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.12การเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.013หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่าย ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มีนาคม ๒๕๕๘)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.11หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผู้พันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติมและการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.015ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.05378ขอให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ปลดล็อคสมุดรายวันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.856ขอแจ้งกำหนดปิดระบบ ERP เพื่อนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ถาวรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.0024967ขอเชิญประชุมสัมมนาเรื่อง \"การปรับปรุงระบบงานการเงินและกำกับติดตามการทำงานในระบบ ERPประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.009(003787)การเพิกถอนรายชื้อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.010(003786)แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.008(003790)การเพิกถอนรายชื้อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.006 00(3733)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 เม.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.007(003788)การเพิกถอนรายชื้อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มี.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.004 (022558)ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายโครงการ (บช. 1)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มี.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.003 (002250)ตัวอย่างหนังสือคำ้ประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญํติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มี.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.002(002249)การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.พ. 2558ศธ.0513.10105/ว.2940การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของโครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มี.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.05ประกาศกองคลัง เรื่อง \"รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน ครั้งที่2 เดือนมีนาคม 2558\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มี.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.627หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มี.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.3546การขยายาเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มี.ค. 2558ศธ.0513.10105/507ขออนุมัติปิดบริการในวันที่ 13 มีนาคม 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.3612การเริ่มดำเนินการรับเงินผ่านบัญชี 1 บัญชี 1หน่วยงาน และการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารสำรองจ่ายใหม่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.058การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.18399ด่วนที่สุด แจ้งแผนปฏิบัติการแก้ไขงบการเงินปีงบประมาณ 2557 และ 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.18398ด่วนที่สุด เชิญสัมมนาเรื่องการแก้ไขงบการเงินปีงบประมาณ 2557 และ2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.57 (15394)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.056 (15393)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.055 (15391)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.3487ขอให้ตรวจสอบงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2559 ในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.3485ขอให้จัดส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ธ.ค. 25580513.10105/;17815การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 (เงินรายได้)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.054 (12807)การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.053 (14038)ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.3447การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.052 (14704)ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.051ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.049การปรับปรุงรายละเอียดการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ธ.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.050อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 15 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการให้การบำบัดของผุ้ประกอบโรคศิลปะอื่นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.15663การเร่งรัดการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 พ.ย. 25580513.10105/ว15663การเร่งรัดการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ซ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.15560การทำประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงาน ประจำปี 2559ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 พ.ย. 25580513.10105/ว15661ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติในด้านการเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 พ.ย. 255813634 (กค0421.5/ว401)การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.16838การแจ้งแผนดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/3217ดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2558ประกาศทุนการศึกษา
25 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.3216รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตราประกาศรับสมัครงาน
24 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.045 (14541)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.047 (14466)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.046(14542)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.048 (14467)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.3106หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ เงินประกันสังคมประจำปี 2558 วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.044 (13540)การขยายโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผุ้ป่วยใน สถานพยาบาลของเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้าประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 255814049_09112558แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 255814050_09112558แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 255814052_09112558แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.3078ขอแจ้งกำหนดการปิดระบบการบันทึกข้อมูลปี 2554-2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 255814051_09112558แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 พ.ย. 2558ศธ.0513.10105/ว.3063การจัดส่งใบสำคัญแหล่งเงินอุดหนุนงบประมาณปี 2559 เบิกจ่ายที่กองคลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ต.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.2782แนวปฏิบัติการทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2559ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ต.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.2771ขอให้ตรวจสอบงบประมาณเงินรายได้ เงินกันเหลื่อมปี 2558 ในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ต.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.039แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ต.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.037แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ต.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.038แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ต.ค. 255812572 (ที่ กค 0421.3/ว.105)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ต.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.14427การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ต.ค. 255812571 (ที่ กค. 0421.3/ว.106)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ต.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.14428การจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ต.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.2719ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ม.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.02ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีประกาศรับสมัครงาน
07 ม.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.01ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักตรวจสอบภายในครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ม.ค. 2558ศธ.0513.10105/ว.01(000917)การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ม.ค. 2558000634 (กค 0421.3/ว.126)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.3264ขอแจ้งกำหนดการนำข้อมูลสินทรัพย์ถาวรเข้าระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.12731การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.12713ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.3237แนวปฏิบัติทางบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่13เรื่องสัญญาเช่าประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ก.ย. 2557ศธ 0513.10105/ว3490แนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงินปีงบประมาณ 2557และปี 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 2557011757 (กค0421.3/ว.90)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 2557011759 (กค0421.3/ว.85)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.0029(011106)การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณ๊ไม่มีหนี้ผูกพันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 25570011756 (กค0421.3/ว.88)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 2557011758 (กค 0421.3/ว.89)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.3436รับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการประกาศรับสมัครงาน
17 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.0028 (011334)ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (แก้ไข)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ย. 2557011103(กค 0421.3/ว.72)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.13187การทำประกันทรัพย์สินของหน่วยงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ส.ค. 2557009345(กค 0421.3/ว.62)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ส.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.2776รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 ตำแหน่งประกาศรับสมัครงาน
04 ส.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.02741ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ส.ค. 255701334 (กค 0421.3/ว.67)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0027 (0312522082557)ขออนุมัติปิดบริการในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00น.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0026(009863)ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ส.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.011390ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ส.ค. 2557009090 (กค0421.3/ว.61)แจ้งรายชือผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ส.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.02687การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.02459ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการปิดระบบการบันทึกบัญชีของปี 2555 และ2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0022 (00776104072557)การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และอนุมัติการดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอื่นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2557007510 (นร.0704/ว.59)การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2557007563 (กค.0421.3/ว.47)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2557007564 (กค.0406.4/ว.49)ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.2413การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.10161การกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปี พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.101062แนวปฏิบัติการขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0025(008282)มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0027(00822216072557)สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.10009การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.02565การแจ้งเตือนการรายงานข้อมูลคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ตามประกาศของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.09718ขั้นตอนการจ้างเหมาก่อสร้าง(ตั้งแต่จัดทำบันทึกจากหน่วยงานถึงประกาศสอบราคา/ประกาศร่างTOR)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0023 (249615072557)หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนัสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน และการหักเงินบำเหน็จรายเดือนเพื่อคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินของผุ้รับบำเหน็จรายเดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มิ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.02117รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตราประกาศรับสมัครงาน
09 มิ.ย. 2557006340 (กค(กวพ)0421.3/ว.130แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มิ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.020(006196)เพิ่มเติมรายการอัตราค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มิ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.08809ติดตามการบันทึกบัญชีของปี 2555 และ 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มิ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.2328ขอสำเนาสมุดคู่ฝาก สำเนาStatement ณ 30 กันยายน 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 มิ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.39ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 มิ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.08053การแจ้งเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มิ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.0019 (00626304062557)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนปีงบประมาณพ.ศ.2557ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0010(005010-30042557)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0010(005009-30042557)บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ค. 25570006025 (กค(กวพ)0421.3/ว.120)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.2048ขอแจ้งปิดระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ค. 25570006024 (กค(กวพ)0421.3/ว.119)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0019 (005192)หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 พ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.02005ขยายเวลาการเปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก.ประจำปีการศึกษา2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.06604ขอให้หน่วยงานบันทึกบัญชีของปี 2555 และ 2556 ให้ครบถ้วนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 พ.ค. 2557005019(กค(กวพ)0421.3/ว.92)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 พ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0016(1048)บำเหน็จตกทอดค้ำประกันการกู้งเินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (ลูกจ้างประจำ)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 พ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0015(004393)การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 เม.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.0013(003907)หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 เม.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.05079ขอเชิญสัมมนา เรื่อง \"ความเสียหายทางการเงินขององค์กร : สาเหตุ และแนวทางในการป้องกัน\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 เม.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.0013(00378528032557)การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 เม.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.0012(00343319032557)แจ้งการเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ภายหลังช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 เม.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.0011(00368426032557)ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 เม.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.0843เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 เม.ย. 2557004145(กค(กวพ)0421.3/ว.71)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มี.ค. 2557003683 (กค(กวพ)0421.3/ว.53)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มี.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0735รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 มี.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0721การซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารรายงานเงินคงเหลือประจำวันของหน่วยงาน และรายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกิน ครั้งละ 5,000,000.-บาทประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มี.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.03967การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มี.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0010(003109-13032557)ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป้นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 มี.ค. 2557002997(กค (กวพ)0421.3/ว.35)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.004การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.009(กค0422.3/ว.21)ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.0384 แก้ไขขอเชิญสัมมนาเรื่อง \\\"การเตรียมงบการเงินประจำปี 2556 พร้อมรายละเอียดสำหรับการตรวจสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.0384ขอเชิญสัมมนาเรื่อง\\\"การเตรียมงบการเงินประจำปี2556 พร้อมรายละเอียดสำหรับการตรวจสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.0383เร่งรัดการจัดทำใบนำส่ง/นำฝาก เงินค่าธรรมเนียมการศึก๋่ที่เกินกำหนดการชำระเงินและชำระผ่านระบบ PAY IN ภาคปลาย ปีการศึกษา2555-ภาคปลายปีการศึกษา2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.พ. 2557002206(กค(กวพ)0421.3/ว.12แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.พ. 2557002205(กค(กวพ)0421.3/ว.19แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.008การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.0321ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.006ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 13 วรรคแรกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.005การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรองใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.007แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.0300แนวปฏิบัติการนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่าย คณะ/สำนัก/สถาบัน/โครงการพิเศษ วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.พ. 2557ศธ.0513.10105/ว.0290แจ้งกำหนดการเปิดรอบระยะเวลาบัญชีปีงบประมาณ 2555,2556 และไตรมาสแรกปี 2557 เป้นกรณีพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ธ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.18287การรายงานผลดารจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณพ.ศ. 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ธ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.4164ขอเชิญประชุมเพื่อประเมินผลการจัดทำงบการเงินปี 2557 ของหน่วยงานในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ธ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.18281เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนเงินงบประมาณ พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ธ.ค. 255716230 (กค 0421.3/ว.121)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ธ.ค. 2557016228 (กค 0421.3/ว.120)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ธ.ค. 2557016229 (กค0422.3/ว.122)การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ธ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.19227การป้องกันความเสี่ยงจากความเสียหายที่อาจขึ้นกับรายการเงินฝากธนาคารของหน่วยงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ธ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.04321การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ธ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.4270หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ เงินสมทบเงินประกันสังคมประจำปี 2557 วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ธ.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.035การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.4096ขอให้หน่วยงานบันทึกวันที่ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.034พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำนาญตามพระรบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พ.ย. 2557014699 (กค0421.3/ว.104)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พ.ย. 2557014700 (กค0421.3/ว.107)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.3968แจ้งการขยายเวลาเปิดระบบเพื่อการปรับปรุงบัญชีปี 2555,2556,2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.032หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.17184เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 พ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.3891ประกาศกองคลัง\"รับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 พ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.16814แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 พ.ย. 2557ศธ.0513.10105/ว.1813การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.16266การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.3735ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดรอบระยะเวลาบัญชีในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.15774การจองเงินในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ต.ค. 2557011755 (กค0406.6/ว.84)การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.3677ชี้แจงปัญหาเครือข่ายระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2557012666(กค 0421.3/ว.94)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0031(012336)มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.15048ขอเชิญประชุมหารือประเด็นการติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาตามจดหมายบันทึกของสตง.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.15098มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.3593การปิดรอบระยะเวลาบัญชีในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0030(12407)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.3600แนวปฏิบัติการทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.15046การควบคุมสัญญาและการจัดสัญญาให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสรรพากรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ต.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.3523ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.00336การายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.00335เร่งรัดการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 2557000056 (กค(กวพ)0421.3/ว.464)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 2557000115 (นร0704/ว.24)แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.0036รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวาชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการประกาศรับสมัครงาน
08 ม.ค. 2557000055 (กค(กวพ)0421.3/ว.463)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.003รายงานการจัดส่งเงินคงเหลือประจำวันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ม.ค. 25570513.10105/ว.0280แนวปฏิบัติเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดทำงบการเงินได้ตามหลักเกณฑ์และเวลาที่กำหนดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.01351ขอรับทราบความคืบหน้า และ ปัญหาอุปสรรคการทำงานในระบบERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.00960เร่งรัดการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ม.ค. 2557000351(กค0422.2/ว.574)การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทแลัอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.002การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณีเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ม.ค. 2557000463(กค(กวพ)0421.3/ว.1)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ม.ค. 2557000462(กค(กวพ)0421.3/ว.2)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.001(ศธ0503(4)/ว.15)ขอให้เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการ/แผนงานในควารับผิดชอบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ม.ค. 2557ศธ.0513.10105/ว.00470ขอเชิญประชุมเรื่อง\"ข้อมูลงบการเงินของโครงการพิเศษปี 2555 และปี2556\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 ก.ย. 2556012735(กค(กวพ)0421.3/ว.306)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.1985การนำทะเบียนทรัพย์สิน จากข้อมูลในระบบ 3 มิติ ถ่ายโอนเข้าระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2556ศธ.0513.10105/ว.2222การสร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ ERP (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2556ศธ.0513.10105/ว.2218ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2556ศธ0513.10105/ว.16078เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ย. 2556ศธ0513.10105/ว.20 (นร0713/ว.82)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ย. 2556ศธ0513.10105/;\"20ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ย. 2556ศธ0513.10105/ว.21(นร0719/ว.80)ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง(ดีเซล)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ก.ย. 2556014108(กค(กวพ)0421.3/ว.335)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.ย. 2556012485(กค(กวพ)0421.3/ว.299)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ย. 25560513.10105/2094การดำเนินการนำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินในระบบ 3 มิติ ถ่ายโอนเข้าระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.2005การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ส.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.12566 (แก้ไข้)การเปิดเผยราคากลางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ส.ค. 25560513.10105/ว12766 เรื่องแนวปฏิบัติการขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ส.ค. 255606513.10105/ว1651ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานในระบบ ERP หัวข้อ \\\\\\\"ระบบจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายเงินในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2556 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ส.ค. 2556010916 (กค(กวพ)0421.3/ว.265)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ส.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.12566การเปิดเผยราคากลางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ส.ค. 2556ศธ. 0513.10105/ว.1590ขอแจ้งกำหนดการปรับปรุงระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ส.ค. 2556ศธ0513.10105/ว.1870ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการทำงานในระบบ ERP หัวข้อ\\\"ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร\\\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 ส.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.19หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ส.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.18ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกาศใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ส.ค. 2556ศธ0513.10105/ว.1806ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานในระบบ ERP หัวข้อ\"ระบบจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายเงิน\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 ส.ค. 2556011933 (กค(กวพ)0421.3/ว.271แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ส.ค. 2556010572 (กค(กวพ)0421.3/ว.260)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ส.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.12197ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ส.ค. 2556010573 (กค(กวพ)0421.3/ว.255แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 25560513.10105/ว1724ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานในระบบ ERP หัวข้อระบบจัดซื้อจัดจ้างและการจ่ายเงิน(สำหรับคณะ สำนัก สถาบัน วิทยาเขตกำแพงแสน)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ส.ค. 25560513.10105/;.13063การกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปี พ.ศ.2556ประกาศทั่วไป
14 ส.ค. 25560513.10105/ว.13062การสร้างสินทรัพย์ที่จัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ ERPประกาศทั่วไป
13 ส.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.1660การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ส.ค. 2556010570 (กค(กวพ) 0421.3/ว.259)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ส.ค. 2556010574 (กค(กวพ) 042.3/ว.258)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ส.ค. 2556010571 (กค(กวพ) 0421.3/ว.257)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.10949การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ค. 2556009162 (นร 0719/ว.71)ขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.17ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.12003รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประจำไตรมาส 1,2,3ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ก.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.1506ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงเรื่อง\"การปฏิบัติงานในระบบ ERP\" ปี2555และปี2556ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ก.ค. 2556ศธ.0513-10105/ว.1470ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลของคู่สัญญาที่ต้องแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย (บช.1) ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.11201การทำประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ค. 2556009483 (กว(กวพ) 0421.3/ว.238)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.10559การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 มิ.ย. 2556007662(กค(กวพ)0421.3/ว.204)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มิ.ย. 2556007494(กค(กวพ)0421.3/ว.207)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มิ.ย. 2556 007496(กค(กวพ)0421.3/ว.205)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มิ.ย. 2556007495(กค(กวพ)0421.3/ว.206)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มิ.ย. 2556007497(กค(กวพ)0421.3/ว.203)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มิ.ย. 2556007358(กค(กวพ) 0421.3/ว.191)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มิ.ย. 2556007274(กค 0421.4/ว.50)การปฏิติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มิ.ย. 2556007359(กค(กวพ) 0421.3/ว.189)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มิ.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.08736การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มิ.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.14อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทาการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายมในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มิ.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.15บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มิ.ย. 2556008799 (กค(กวพ) 0421../ว.223)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มิ.ย. 2556008800(กค (กวพ) 0421.3/ว.226)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มิ.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.13อัตราราคางานต่อหน่วยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มิ.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.16หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภคประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 มิ.ย. 2556008165(กค 0406.6/ว.56)การขยายเวลาการเบิกจ่ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มิ.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.09348ติดตามการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรของโครงการพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 พ.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.07220การเร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2556005759 (กค(กวพ) 0421.3/ว.145)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2556006078(ศธ 0503(2)/ว64)รายชื่อบริษัทที่ธนาคารโลกไม่อนุญาตให้ดำเนินการในโครงการที่ได้รับเงินกู้หรือความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 พ.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.12ประกาศกองคลัง เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการประกาศทั่วไป
23 พ.ค. 2556006836 (กค (กวพ) 0421.3/ว.181)ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.08115การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ค. 2556006833 (กค 0421.4/ว.179)แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2556006570 (กค(กวพ) 0421.3/ว.171)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2556006569 (กค(กวพ) 0421.3/ว.170)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2556006568 (กค 0409.3/165)การหักภาษีเงินได้นิติบุคคลประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 พ.ค. 2556ศธ 0513-10105/ว.10 (กค 0421.5/ว.144)การปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 พ.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.04418ขอทราบรายละเอียดการประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.07610การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 เม.ย. 255604551 (กค (กวพ) 0421.3/ว.118แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
04 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0712ขอให้โครงการพิเศษตรวจสอบรายการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555ประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 255604447 (กค(กวพ) 0421.3/ว.115แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
29 เม.ย. 255605647 (กค(กวพ)0421.3/ว.121แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.09วิธีการปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0829ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิปฏิบัติการ เรื่อง\"การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ ERP ของโครงการพิเศษประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 เม.ย. 255604987 (กค 046.6/ว.36)การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 เม.ย. 255605042(กค0420.5/13020)การก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0799การบันทึกรายการใบเบิกถอนที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.08รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการประกาศรับสมัครงาน
22 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0790ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง\\\"การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ ERP ของโครงการพิเศษประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0794ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง\\\"การบันทึกรายการบัญชีเดินสะพัดในระบบ ERP\\\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 เม.ย. 255605043(กค 0420.5/12832)ขอให้เร่งรัดบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ ว. 0688เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก. ประจำปี 2556ประกาศทุนการศึกษา
19 เม.ย. 255605128 (กค (กวพ)0421.3/ว.134แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.06235การเร่งรัดให้จัดส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายในระบบ GFMISประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0760มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่องการนำเสนองบการเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0628ติดตามการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรของโครงการพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 เม.ย. 255604337 (กค(กวพ)0421.3/ว.107)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
01 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0674ขอให้ตรวจสอบบัญีเงินรับฝากพัฒนาวิชาการประกาศทั่วไป
08 มี.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.03991การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GPประกาศทั่วไป
07 มี.ค. 2556002954 (นร 0704/ว.54)ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประกาศทั่วไป
05 มี.ค. 2556003051(กค 0422.2/ว.76)การกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
05 มี.ค. 2556003160 (กค (กวพ) 0421.3/ว.63)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
05 มี.ค. 2556003054 (กค 0423.3/ว.60-61)การปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMISประกาศทั่วไป
05 มี.ค. 2556003052 (กค 0423.3/ว.65)แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMISประกาศทั่วไป
05 มี.ค. 2556003053 (กค 0421.4/ว.77)การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GPประกาศทั่วไป
04 มี.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.0435ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \\\"การตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERP\\\" ของโครงการพิเศษประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 มี.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.0660ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการกองคลังประกาศทั่วไป
26 ธ.ค. 2556018330(กค0406.4/ว.132)หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 มี.ค. 2556003525 (กค 0421.4/ ว.82)ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)ประกาศทั่วไป
14 มี.ค. 2556003395 (กค (กวพอ) 0421.3/ว.79การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทพสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
14 มี.ค. 2556003393 (กค 0428/ ว.80)ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลางประกาศทั่วไป
14 มี.ค. 2556003520 (นร 0719/ว.57)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.04148ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรระดับบริหาร เรื่อง\"แผนกลยุทธ์ทางการเงินและระบบข้อมูลเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 มี.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.04134การตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ ERP ของโครงการพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.พ. 2556ศธ.0513.10105/ ว.02292การปรับลดอัตราเงินสมทบเงินประกันสังคมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.พ. 2556ศธ 0513.10105/ว.07ซ้อมความเข้าใจเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.พ. 2556ศธ. 0513.10105/ว.07 ซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณประกาศทั่วไป
22 ก.พ. 2556ศธ 0513.010105/ ว. 0382ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"การเรียกรายงานทางการเงินในระบบ ERP\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 ก.พ. 255601702 (กค. 0406.6/ว.28 ลว. 24 มกราคม 2556)การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.พ. 2556002114 (กค 0406.4/ว.5)มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556ประกาศทั่วไป
15 ก.พ. 2556002113ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมความรู้เกี่ยวกับธนบัตรประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 ก.พ. 2556ศธ 0513.10105/ว.06หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเพิ่มวงเงินกู้โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.พ. 2556ศธ 0513.10105/ว.0291ขอให้ติดตามความคืบหน้าในการให้ผู้สอบบัญชีเข้าสอบบัญชีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.พ. 2556ศธ 0513.10105/ว.02481การปรับเปลี่ยนรูปแบบสลิปเงินเดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ธ.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.2708ขอความร่วมมือหน่วยงานงดใช้งานในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ธ.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.2705แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ธ.ค. 2556018331(กค.0422.2/พิเศษ ว.1ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ธ.ค. 2556018335(กค.0422.3/ว.130)การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ธ.ค. 2556018167(กค0421.6/ว.00454)แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงที่ระบบ e-GP ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ธ.ค. 2556017940(กค(กวพ)0421.3/ว.443)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ธ.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.2812หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย/ เงินสมทบเงินประกันสังคมประจำปี 2556 วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ธ.ค. 2556017922(ศธ.0513.10105/ว.22)แจ้งเรื่องการเปลี่ยนเลขที่บัญชีธนาคารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ธ.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.20554การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน/เงินรายได้)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ธ.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.2280สัมมนาเชิงปฏิบัติการ \\\"การตรวจสอบและปรับปรุงรายงานทางการเงินในระบบERP\\\" ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 พ.ย. 2556016041(กค0422.3/ว392)พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ย. 255616040(กค 0421.5/ว391)อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ย. 2556ศธ.0513.10105/ว.2669แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ย. 2556ศธ.0513.10105/ว.19539ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ย. 2556017177(กค(กวพ)0421.3/ว.418แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ย. 2556นร0704/ว13หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่จัดสรรสำหรับยุทธศาสตร์ประเทศ(CS)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ย. 2556กค (กวพ)0421.3/ว430แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ย. 2556ศธ.0513.10105/ว.18971เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 พ.ย. 2556016581(กค (กวพ) 0421.3/ว 406)การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 พ.ย. 2556ศธ.0513.10105/ว.18664แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 พ.ย. 2556ศธ.0513.10105/ว.18605ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานบันทึกผ่านรายการบัญชีในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ย. 2556ศธ.0513.10105/ว.2534การกำกับติดตามการทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ย. 2556ศธ0513.10105/18503มาตราการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ย. 2556015830(นร0719/ว.8)ขอปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ย. 2556015828(กค(กวพ)0421.3/ว.383)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ย. 2556015879การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ และใบลดหนี้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ต.ค. 2556014634(กค(กวพ)0421.3/ว.343)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ต.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.2448ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ต.ค. 2556015475(กค(กวพ)0421.3/ว.380)แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ต.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.17610การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ต.ค. 2556015127(กค0422.2/ว.327)การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ต.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.17444ขอให้หน่วยงานดำเนินการสรุปรายละเอียดสถานะของเงินสำรองจ่าย หรือเงินทดรองจ่ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ต.ค. 2556ศธ.0513.10105/ว.17441การจัดทำแผนการจัดซื้อจัางประจำปีงบประมาณ 2557 (เงินรายได้)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ต.ค. 2556ศธ0513.10105/ว.17216รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประจำไตรมาส4ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2556014732(กค0406.6/ว.115)การกันเงินไว้เบิกเลื่มปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2556014733(กค0406.6/ว.114)หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ต.ค. 2556ศธ0513.10105/ว.16369ขยายการจองเงินงบประมาณประจำปี 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ม.ค. 2556ศธ. 0513.10105/ว.01655ขอให้ส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาสที่ 1)ประกาศทั่วไป
24 ม.ค. 2556ศธ 0513.10105/ ว.0137ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการพิเศษผ่านระบบ Bill Paymentประกาศทั่วไป
18 ม.ค. 2556ศธ 051310105/ว121ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2555ประกาศทั่วไป
11 ม.ค. 2556กค 0406.4/ว145ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการแอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2555ประกาศทั่วไป
10 ม.ค. 2556..รับสมัครบุคคลิเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต่ำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฎิบัติการ ต่ำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฎิบัติการประกาศรับสมัครงาน
06 ก.ย. 25550406.6/ว.296การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 25550513.10105/ว.3023ขอเชิญเข้าสัมมนาเรื่องการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.ย. 25550513.10105/ว.2972ขอให้ยืนยันจำนวนเงินในการคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันความเสียหารจากอุทกภัยอย่างบูรณาการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ย. 25550513.10105/ว.16382การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ปปช.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ย. 25550513.10105/ว.2928ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่องการทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 24-26 กันยายน 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 25550513.10105/ว.2894กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อการทำงานในระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 25552504140955สิทธิพิเศษต่างๆ จากโรงพยาบาลปิยะเวทประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 25550513.10105/;.2872ขอทราบข้อทูลการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 25550513.10105/;.2900ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง\"แนวปฏิบัติการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการภาคพิเศษผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 255511รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2555พิเศษ/11 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 25550421.3/ว.91การระงับสิทธิพิเศษโรงพิมพ์ขององค์การค้าของ สกสค.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ส.ค. 25550513.10105/ว.13662การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ส.ค. 25550153.10105/ว.13679การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ส.ค. 25550513.10105/ว.2653ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำหรับวิทยาเขตศรีราชาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ส.ค. 25550513.10105/ว.2652ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำหรับโครงการภาคพิเศษ ครั้งที่ ๒ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ส.ค. 25550513.10105/ว.14986การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ส.ค. 25550513.10105/ว.42แจ้งการย้ายที่ตั้งของบริษัทเคมิเคิลเอ็กเพลส จำกัดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ส.ค. 25550513.10105/;.14466ขอปิดการจำหน่ายพัสดุชั่วคราวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ส.ค. 25550513.10105/ว.14465ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ส.ค. 25550513.10105/ว.14364ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2555 สำหรับวิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ส.ค. 25550513.10105/ว.14363ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2555 สำหรับโครงการภาคพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 25550503(6)/ว 942ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2/2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ส.ค. 25550513.10105/ว.14132การขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ค. 2555กค(กวพ) 0421.3/ว217แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ว217) จำนวน 3 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ค. 2555กค(กวพ) 0421.3/ว216แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว216) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว11105ขอความร่วมมือแจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระในการดำรงตำแหน่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2555กค 0422.2/ว46หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2555กค 0422.2/ว45ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว13043ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจข้อมูลการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการภาคพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว2240ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง \\\"หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ก.ค. 2555กค 0406.4/ว64อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ก.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว2213ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \\\"การบันทึกบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว2168ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลทางการเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ก.ค. 2555recruit_230755รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ค. 2555กค(กวพ) 0421.3/ว245แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว245) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2555กค(กวพ) 0421.3/ว239การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว239) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.11988รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณพ.ศ.2555 ประจำไตรมาส 1,2,3ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.12066ขอเชิญประชุมเรื่อง การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินผลของตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.11965มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ค. 2555KM-TIG-12-021-Lขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เครื่องหมายการค้า และตราอักษร (บมจ.ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มิ.ย. 2555กค(กวพ) 0421.3/ว183การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว183) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มิ.ย. 2555010655กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มิ.ย. 2555กค(กวพ) 0421.3/ว190การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว190) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มิ.ย. 2555กค(กวพ) 0421.3/ว206แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว206) จำนวน 3 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มิ.ย. 2555ศธ 0513.10105/ว1753ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มิ.ย. 2555ศธ 0513.10105/ว.09786ขอเชิญประชุมเรื่อง \\\"การรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยใช้ระบบ Bill Payment ของธนาคารและการจ่ายค่าใช้จ่ายหลักของโครงการ\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มิ.ย. 2555recruit_150655ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับปฏิบัติงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มิ.ย. 2555ศธ 0513.10105 / ว.1637ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.1449เร่งรัดการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานปีงบประมาณ 2554 (12 เดือน) และปีงบประมาณ 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 พ.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.1439ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง \\\"วิธีการบันทึกรายการทางบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ( 1ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 พ.ค. 2555กค.0422.2/ว.167หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 พ.ค. 2555นร.0719/ว49ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าสิ่งก่อสร้างตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 พ.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.157การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบฯฯรายจ่ายปีงบฯ54ไปพลางก่อน ซึ่งสัญญาสิ้นสุดลงก่อนที่พรบ.งบฯรายจ่ายปีงบฯ55ประกาศใช้ และจำเป็นต้องเช่าหรือจ้างต่อเนื่องไปอีก ให้สัญญามีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เช่าหรือเริ่มปฏิบัติงานจริงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.148แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว148) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.149แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว149) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.147การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลองประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2555กค.0422.2/ว.76หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2555ปช 0028/ว.0009การปฏิบัติตามประกาศ ปปช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2555กค.0422.2/ว.123การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 เม.ย. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.137แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว137) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 เม.ย. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.141แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว141) จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 เม.ย. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.118แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว118) จำนวน 4 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 เม.ย. 2555กค.0421.5/ว27หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 เม.ย. 2555ศธ 0513.10105/ว.1267ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่อง \\\"วิธีการปฏิบัติในการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2555\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 เม.ย. 2555กค.0421.5/ว.27หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 เม.ย. 2555นร.0719/ว.41อัตราราคางานต่อหน่วยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 เม.ย. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.121แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว121) จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มี.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.04233มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มี.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.68แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว68) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มี.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.66แจ้งรายชื่อผูทิ้งงาน (ว66) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มี.ค. 2555นร.0719/ว.22บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มี.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว60แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว60) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มี.ค. 2555ฝกผ. (ว.) 33/2555ขอเชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับธนบัตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มี.ค. 2555นร.0719/ว.23ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มี.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.65แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว65) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มี.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.64แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว64) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มี.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.0651ขอเชิญประชุมชี้แจงวิธีการปฏิบัติและกำหนดการส่งข้อมูลการบันทึกบัญชีปีงบประมาณ 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มี.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.04660ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มี.ค. 2555ศธ 0513.10105/ว.04663ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 มี.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.86แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว86) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 มี.ค. 2555กค.0422.2/ว79การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 มี.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว78การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว78) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.พ. 2555กค 0406.6/ว.5การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.พ. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว15แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว15) จำนวน 7 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.พ. 2555รง0623/ว34การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปีพ.ศ. 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.พ. 2555ศธ0513.10105/ว.02818ขอสำรวจข้อมูลกองทุนของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.พ. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.43แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว43) จำนวน 7 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.พ. 2555ศธ.0513.10105/ว.02358ขอให้ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกบัญชี ปี 2554 (คณะ/สำนัก/สถาบัน/โครงการพิเศษ วิทยาเขตบางเขน)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ธ.ค. 25550422 2/ว130การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยเรื้อรังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ธ.ค. 25550422.2/ว447แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยในประกาศทั่วไป
03 ธ.ค. 25550406 4/ว413ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่3) พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ธ.ค. 25550513.10105/ว 4122แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2555ประกาศทั่วไป
18 ธ.ค. 25550513.10105/4062ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่อง การทำงานในระบบ ERPและระบบ e-GP ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีในวันที่ 21 ธ.ค.2555ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 ธ.ค. 25550513.10105/ว55แนวทางปฎิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฎิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 25550513.10105/ว56ประชาสัมพันธ์ใบสั่งซื้อคำบรรยายเล่ม2 เล่ม3 คำบรรยายเกี่ยวกับหลักการและวิธีพิจารณาวินิจฉัยข้อหารือกับวิธีจัดทำบริหารสัญญา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 25550513.10105/ว54การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบประกาศทั่วไป
08 พ.ย. 25550513.10105/ ว 20138การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) ระยะที่ ๒ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ย. 25550513.10105/ว 19900การรายงานขอซื้อขอจ้างในระบบ e-GPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ย. 25550513.10105/ว21221มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556ประกาศทั่วไป
02 พ.ย. 25550513.10105/ว 19754การปฏิบัติงานทางด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี สำหรับปีงบประมาณ 2556 (สามารถดูรายละเอียดหนังสือที่ ศธ 0513.10105/ ว17915 ได้ที่ www.finance.ku.ac.th)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 พ.ย. 25550513.10105/ว 3726ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการรับเงินและจัดทำใบนำฝากในระบบ ERPประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
14 พ.ย. 25550513.10105/ว3700ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงเรื่อง\"แนวปฏิบัติการลงทะเบียนและการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการภาคพิเศษผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารหลังปิดระบบการลงทะเบียน\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 พ.ย. 25550513.10105/ว 3649ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ต.ค. 25550513.10105/ว.3007การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ต.ค. 25550513.10105/ว..17915การนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การ(ERP) สู่การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ต.ค. 25553139ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2556 ครั้งที่ 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ต.ค. 25553144ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิธีการบันทึกรายการทางบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 2ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ต.ค. 255517805การลงทะเบียนในระบบ e-GPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ต.ค. 25553145ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องแนวปฏิบัติการลงทะเบียนและการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการภาคพิเศษผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 25550513.10105/ ว 3444ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปี 2555(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่www.financeku.ac.th)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 25550513.10105/ว 50วารสารงบประมาณปีที่ 9 ฉบับที่ 28ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ต.ค. 25550513.10105/ว 3439ขอเชิญประชุมเรื่องการจัดทำข้อมูลเงินลงบประมาณแผ่นดิน ปี 2556 เข้าระบบ ERP ในวันที่ 2 พ.ย.55ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ต.ค. 25550409.3/ ว 403การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะที่ 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Onlineประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ต.ค. 25550513.10105/ว 3403ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้ที่ www.finance.ku.ac.th หัวข้อ เอกสารประกอบการอบรมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ต.ค. 25550513.10105/ ว 18852รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประจำไตรมาส 4ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ต.ค. 25550513.10105/ว 3345ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอด ณ 30 ก.ย.55)สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.finance.ku.ac.th หัวหข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์/อบรม/สัมมนา/อื่นๆประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ต.ค. 25551234ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ต.ค. 2555นร 0704/ว 2ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 25550406.5/ว 328ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ(ฉบับที่4)พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 25550401.2/ว 385ประชาสัมพันธ์หนังสือหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 25550420.5/ว 360การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ต.ค. 25550513.10105/ว.3202ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ต.ค. 25550513.10105/17979ขอให้ส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555(ไตรมาส ที่ 4)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ต.ค. 25550513.10105/ว.18193การยกยอดวัสดุคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เข้าระบบ ERPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ต.ค. 25550513.10105/17980การจัดทำแผนการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2556(เงินรายได้) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ WWW.finance.ku.ac.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์/อบรม/สัมมนา/ประชุม/อื่นๆ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ต.ค. 25550513.10105/ว.3071ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2555ศธ.0513.10105/ว.19598ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง \\\"การวิเคราะห์รายการทางการบัญชี การบันทึกบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2555กค.0422.3/ว.456ซ้อมความเข้าใจเอกสารการจดทะเบียนรับรองบุตร เพื่อขอใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2555กค.0422.2/ว.396หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2555ศธ.0513.10105/ว.0001วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงินสำรองจ่าย 10% และเงินยืมทดรองจ่ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2555ศธ.0513.10105/ว.00006การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดส่งเอกสารสรุปเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินประจำตำแหน่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.449ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยใช้งบฯรายจ่าย55 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป้นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว.455แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว455) จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ม.ค. 2555ศธ.0513.10105/ว.0257ขอเชิญประชุมชี้แจงการติดตั้งหลอดผอมเบอร์ 5 เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ม.ค. 2555กค.(กวพ)0421.3/ว463การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว463) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ม.ค. 2555ศธ.0513.10105/ว.105แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 255424094แจ้งความคืบหน้าการโอนกิจการ ธ.นครหลวงไทย ไปยัง ธ.ธนชาตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2554กค 0406.6/ว.75หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2554กค 0406.6/ว.288การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.15080การแก้ปัญหาทางด้านบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2554กค.0422.2/ว316การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.16413การจัดทำแผนและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เงินรายได้)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2554กค.0406.4/ว.81ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมรายเดือน/รายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.16412การตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.16268ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ก.ย. 2554กค.0422.2/ว303ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.3475ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 (download เอกสารได้ที่ finance.ku.ac.th)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ย. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.313แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว313) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.2340การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ส.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.13547กำหนดการส่งใบสำคัญจ่ายเงินรายได้ สนง.อธิการบดี ประจำปี พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ส.ค. 2554กค.0422.3/ว.269หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ส.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.13600การขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ส.ค. 2554160854ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ส.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.2613ขอกำหนดแนวปฏิบัติในการขอกันเงินข้ามปีงบประมาณเงินรายได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ส.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.13152ขอซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้หน่วยงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ส.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.2627ขอความอนุเคราะห์จัดส่งสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ส.ค. 2554ศธ.0513.10105/21269แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว.255) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.ค. 2554ศธ0513.10105/ว.10702มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.ค. 2554กค 0406.6/ว214หลักเกณฑ์การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.202แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว202) จำนวน 8 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.ค. 2554กค0420.5/ว204การจ่ายคืนเงินประกันผลงานครบกำหนดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.11228การรายงานรายละเอียดทรัพย์สินพร้อมมูลค่าจากระบบบัญชี 3 มิติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.2093ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร (ว.2093)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.10937แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ KM โดยงานพัสดุ กองคลัง ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 3)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.2095ขอความร่วมมือตรวจสอบเงินฝากธนาคาร (ว.2095)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เม.ย. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.136แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว.136) จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เม.ย. 2554กค.0422.2/ว33หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 เม.ย. 2554นร.0719/ว.51บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ดาวน์โหลดที่ www.bb.go.th)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 เม.ย. 2554นร.0719/ว.49อัตราราคางานต่อหน่วย (ดาวน์โหลดที่ www.bb.go.th)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 เม.ย. 2554นร.0719/ว.48ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ดาวน์โหลดที่ www.bb.go.th)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 เม.ย. 2554กค.0406.4/ว.34การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว กรณีเกิดผลกระทบจากภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นและเหตุสุดวิสัยอื่นๆประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 เม.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.06076ขอให้จัดส่งงบการเงิน (ครั้งที่ 3)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 เม.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.06135การดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบบัญชี มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 เม.ย. 2554ศธ.0513.10105/ว.1135ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 เม.ย. 2554กค.0422.2/ว16การเบิกค่ารักษาพยาบาลตาม \"โครงการทัวร์สุขภาพ\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 เม.ย. 2554ศธ.0513.10105/05110ซักซ้อมแจ้งวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง กรณีพนักงานราชการสมัครสมาชิกใหม่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 เม.ย. 2554กค.0406.4/ว.21การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 เม.ย. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว99+105แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว99) 4 ราย และ (ว105) 4 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 เม.ย. 2554กค.0422.2/ว118อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 เม.ย. 2554ศธ.0513.10105/04994การรับฝากเงินของมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 เม.ย. 25540513.10105/05110ซักซ้อมแจ้งวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างกรณีพนักงานราชการสมัครสมาชิกใหม่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มี.ค. 25540513.10105/ว.19แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มี.ค. 2554กค.0422.2/ว45ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัยกรณีใช้หลักฐานการรับเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มี.ค. 2554กค.0422.3/ว13การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.67แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว67) จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.85แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว85) จำนวน 1 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.25แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว25) จำนวน 3 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.62แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว62) จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.60แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว60) จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.26เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว26)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.15แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว15) จำนวน 3 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.73แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว73) จำนวน 3 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.22แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว22) จำนวน 3 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.56แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว56) จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.21แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว21) จำนวน 4 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2554กค.0406.4/ว.121การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2554ฝกผ.(01) ว.36/2554ขอเชิญเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับธนบัตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2554กค.0422.2/ว127การกำหนดรายการยาที่ห้ามเบิกจ่ายจากระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2554กค.0406.4/ว.5หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2554กค.0422.2/ว12การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2554นร.0704/ว.32ระเบียบการบริหารงบฯ(ฉ.4)2554 และหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบฯรายจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบฯ2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉ.4)2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2554กค.0422.2/ว502หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.18499ขอเชิญเข้าประชุมเรื่อง \\\"แนวทางการใช้จ่ายเงินปีงบฯ2555 การจัดทำบัญชีประจำปีงบฯ2554 และการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.3956ขอให้ส่งรายงานการเงินรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.18371การตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.18370การชำระเงินค่าจ้างเหมาบริการ กรณีไม่มีพนักงานของผู้รับจ้างมาปฏิบัติงาน หรือมาไม่ครบจำนวนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.3940การจัดส่งเอกสารนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.3938ใบสำคัญเบิกจ่ายค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ส่วนกลางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.3941การนำส่งเงินประกันสังคมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.430แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว430) จำนวน 4 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.435แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว435) จำนวน 2 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.382การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ 2535 และด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.429ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพรบ.งบฯรายจ่ายประจำปีงบฯ 2555 ประกาศใช้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ธ.ค. 2554กค.0421.5/ว.111อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.420แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว420) จำนวน 2 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ธ.ค. 25540513.10105/4015ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2555 (ครั้งที่ 1)ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.378แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว378) จำนวน 6 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.403แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว403) จำนวน 7 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.402แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว402) จำนวน 7 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ธ.ค. 2554กค 0406.3/ว.97การอนุมัติยกเว้นวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย ในปี พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.376แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว376) จำนวน 4 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ธ.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.413แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว413) จำนวน 3 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ธ.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.62หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือบุคลากร มก. ที่ประสบอุทกภัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ต.ค. 255428207051054หนังสือแจ้งการโอนกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ต.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.16843ขอเชิญเข้ารับการอบรมเรื่อง \\\"การเตรียมความพร้อมเพื่อการนำระบบบริหารทรัพยากรองค์การสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ต.ค. 2554กค.(กวพ)0421.3/ว.351แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ว.351) จำนวน 7 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ต.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.17566ขอเลื่อนกำหนดการวันเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง \\\"การวิเคราะห์รายการทางการบัญชี การบันทึกบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน\\\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ต.ค. 2554กค.0422.2/ว362การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี (ค่าตรวจเอกซเรย์ปอด)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ต.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.17564ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ต.ค. 2554กค.0422.2/ว360แจ้งยกเลิกการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน 2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ต.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.3856ขอให้จัดส่งงบการเงินโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ต.ค. 2554กค.0422.2/ว355หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ต.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.17505รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ประจำไตรมาส 4ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ต.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.3836ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ต.ค. 2554ศธ.0513.10105/ว.17315ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง \"การวิเคราะห์รายการทางการบัญชี การบันทึกบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน\"ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ม.ค. 2554ศธ0513.10105/ว.0268เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ย. 2553ศธ.0513.10105/ว.15282ขอให้รายงานยอดเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ สิ้นปีงบประมาณ 2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ย. 2553กค 0422.2/ว 324การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ย. 2553นร 0719/ว77ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.ย. 2553ศธ0513.10105/3402การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.ย. 2553130953ประกาศกองคลัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ส.ค. 2553กค 0401.2/ว 241ประชาสัมพันธ์หนังสือกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ส.ค. 2553มท.5440.2/13842เปลี่ยนแปลงรูปแบบใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ส.ค. 2553กค 0406.4/ว 67การจ้างเอกชนดำเนินงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ส.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว 289แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว 275การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ส.ค. 2553กค 0422.3/ว 280หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว 271แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ส.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/22192การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ส.ค. 2553กค 0406.6/ว.62การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ก.ค. 2553กค0406.6/ว218การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ค. 2553กค 0422.2/ว 249การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว 258แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว 247การกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว 245แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ว.50) จำนวน 4 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว 246แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน(ว.51) จำนวน 2 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ค. 2553ศธ. 0513.10105/ว11549ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ค. 2553ศธ. 0513.10105/ว11548ขอปิดการจ่ายพัสดุชั่วคราวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว 238แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.ค. 2553กค 0421.4/ว240แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GPประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ค. 2553กค0421.3/ว59การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ค. 2553กค (กวพ) 0421.3/ว219แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข กรณีรัฐบาลประกาศให้วันที่ 17-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการในกรุงเทพมหานครประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มิ.ย. 2553ศธ 2513.10105/2176ขอส่งรายงานการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2553(ไตรมาส2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มิ.ย. 2553กค0422.3/ว201การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มิ.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว211แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มิ.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว196แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มิ.ย. 2553ศธ0513.10105/ว.10168รายงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มิ.ย. 2553ศธ0513.10105/ว41รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มิ.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว173แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 มิ.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว174แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มิ.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว162การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2553กค(กวพ)0421.3/ว158แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 5 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2553กค(กวพ)0421.3/151แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 รายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2553กค0422.3/ว145ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 พ.ค. 2553กค0406.4/ว147ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ประเทศไอซ์แลนด์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 พ.ค. 2553กค0422.3/ว149แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พ.ค. 255312124ชำระเงินค่าสินค้า/บริการประกาศทั่วไป
12 พ.ค. 2553ศธ0513.10105/ว.2032ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/108แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว 106การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2553กค0422.2/ว99การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 เม.ย. 2553นร0719/ว48ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 เม.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว139การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 เม.ย. 2553กค0422.2/ว135ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติก และโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงปานกลางและรุนแรงมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 เม.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว132แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 เม.ย. 2553กค0406.4/ว138ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 เม.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว.112แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 เม.ย. 2553กค(กวพ)0421.3/ว110แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มี.ค. 2553กค(กวพ)0421.3/ว71,ว.73แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มี.ค. 2553กค 0422.3/ว.19การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มี.ค. 2553กค 0406/ว21ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ...ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มี.ค. 2553กค 0422.2/ว23การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายค่ายาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาของสถานพยาบาลประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มี.ค. 2553กค 0406.6/ว26หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มี.ค. 2553กค 0422.3/ว92ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสฯประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มี.ค. 2553กค 0422.2/ว 72ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่2)พ.ศ.2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มี.ค. 2553ศธ0513.10105/ว.1299เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก. ประจำปี 2553(ครั้งที่1)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ก.พ. 2553ศธ 0513.10121/ขอหารือการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์นอกที่ตั้งสำนักงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.พ. 2553กค(กวพ)0421.3/ว61แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2553กค(กวพ)0421.3/ว51แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2553กค0422/ว49การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.พ. 25530513.10105/ว007แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.พ. 25530513.10105/008การกำหนดเป็นสถานพยาบาลประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.พ. 25530513.10105/ ว009การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.พ. 2553กค 0422.3/ว8พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2552 และหลักเกณฑ์ฯประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.พ. 2553กค 0422.3/ว6การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติมฯประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.พ. 2553กค(กวพ)0421.3/ว31แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.พ. 2553กค 0409.4/ว30การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMISประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ธ.ค. 2553ศธ.0513.10105/ว.4360ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การดำเนินการด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ต.ค. 2553กค.0422.2/ว379หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0422.2/ว380หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดจากสัญญาประกันภัย กรณีใช้หลักฐานการรับเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0422.2/ว373หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.(กวพ)0421.3/ว.375แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ศธ.0513.10105/ว.16736ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2544ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ศธ.0513.10105/ว.16734การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบฯ 2554 (เงินรายได้)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.(กวพ)0421.3/ว.339แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.(กวพ)0421.3/ว.341การอนุมัติเป้นหลักการผ่อนผันการแต่งตั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างหรือผู้ควบคุมงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0406.6/ว337ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ศธ.0513.10105/ว.16493กำหนดการส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินรายได้สนง.อธิการบดี กรณีส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้หน่วยงานแก้ไข ประจำปีงบฯ 2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.(กวพ)0421.3/ว.338แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ศธ.0513.10105/ว.16879ปฏิทินการบริหารงบฯ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ศธ.0513.10105/3775ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ศธ.0513.10105/ว.16583ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มก.ประจำปีงบฯ พ.ศ.2554ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0406.6/ว95การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMISประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553ศธ.0513.10105/ว.3817รายงานค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบฯ 2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0422.2/ว381แจ้งยกเลิกสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยโรคไตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.(กวพ)0421.3/ว.357การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0410.6/ว.349การคำนวณเงินกรณีผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0406.4/ว.322ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0409.3/ว371แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเงินประกันผลงานสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไททยเข้มแข็ง 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.0406.6/ว99การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ต.ค. 2553กค.(กวพ)0421.3/ว.358แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2553กค(กวพ)0421.3/ว481แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ม.ค. 2553กค(กวพ)0421.3/ว025แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ม.ค. 2553กค(กวพ)0421.3/ว024แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ม.ค. 25530513.10105/0294กองคลังงดให้บริการด้านเคาน์เตอร์ในวันศุกร์ที่ 22 มค.53 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ม.ค. 2553กค0422.2/ว482การดำเนินในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ม.ค. 255312700/0002/2553บริการและอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ม.ค. 2553กค0406.4/ว485ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ม.ค. 2553กค0422.3/ว487ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2552ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ก.ย. 2552กค 0422.2/ว 277การอนุมัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและกรณีส่วนเกินค่าคลอดบุตรประกันสังคมประกาศทั่วไป
30 ก.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 318แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
24 ก.ย. 2552กค 0406.4/ว 86ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
21 ก.ย. 2552นร 0704/ว 94วิธีปฏิบัตืเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555ประกาศทั่วไป
21 ก.ย. 2552กค 0427/ว 307หลักเกณฑ์การขยายเวลาเรเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
02 ก.ย. 2552กค 0422.3/18504ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2552กค 0422.2/ว 305การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 306แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2552กค 0406.3/ว 80หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการหรือแผนงานภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555ประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 302แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
04 ส.ค. 2552กค 0422.2/ว 57การปรับปรุงแก้ไขแนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกาศทั่วไป
31 ส.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 3281การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
31 ส.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 13995รายงานใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2552กค 0420.5/ว 269ข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลธนาคารในระบบ GFMISประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2552กค 0422.2/ว 271การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 13598กำหนดการส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี กรณีส่งใบสำคัญเบิกจ่ายให้หน่วยงานแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 3104ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 1)ประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 3190เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาของกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2552 (ครั้งที่ 2)ประกาศทั่วไป
17 ส.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 13012กำหนดการส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
13 ส.ค. 2552กค 0406.6/ว 62การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
13 ส.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 261แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
13 ส.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 262แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
13 ส.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 12950การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2552 และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
13 ส.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 260แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
13 ส.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 257การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาดประกาศทั่วไป
31 ก.ค. 2552กค 0422.3/ว 247พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
23 ก.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 239การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
22 ก.ค. 2552รง 0604/ว 962การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมประกาศทั่วไป
20 ก.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 236แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
20 ก.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 235แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
20 ก.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 11345การลดขั้นตอนการซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคาประกาศทั่วไป
20 ก.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 234แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
17 ก.ค. 2552กค 0422.0/ว 226การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศทั่วไป
16 ก.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว.11031มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
09 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10102/8994มาตรการป้องกันปัญหาระบบการเงินของหน่วยงานประกาศทั่วไป
09 มิ.ย. 2552กค 0422.3/10839ตอบข้อหารือการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10105/ว 2311ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินทุนโครงการเครือข่ายประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 184แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 182แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
25 มิ.ย. 2552กค 0422.2/ว 45แนวทางการปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกาศทั่วไป
25 มิ.ย. 2552กค 0422.2/ว 213การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10105/ว.2527การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553ประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 198แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 193การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของส่วนราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2552กค 0409.4/ว 196การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMISประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10105/ว.2529ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 3 (การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)ประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10105/ว.09808ซักซ้อมการบันทึกทรัพย์สินในระบบสามมิติประกาศทั่วไป
01 มิ.ย. 2552ศธ 0513.10105/ว 2211โครงการกองคลังออนไลน์ประกาศทั่วไป
01 มิ.ย. 2552กค 0422.2/ว 171การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 08314การเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียมประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 169แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 พ.ค. 2552ศธ 0503(4)/ว 522การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้องประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2552กค 0422.3/ว 161ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประกาศทั่วไป
13 พ.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว.07218มาตรการในการดูแลรักษาทรัพย์สินประกาศทั่วไป
13 พ.ค. 2552ศธ 0513.10105/2011แจ้งปิดทำการประกาศทั่วไป
13 พ.ค. 2552นร 0719/ว 65ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
09 เม.ย. 2552d2ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัยประกาศทั่วไป
29 เม.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 133เพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
23 เม.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 125แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
23 เม.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 116การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศทั่วไป
23 เม.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 126แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
31 มี.ค. 2552กค 0423.3/ว 97หลักเกณฑ์ทางบัญชีในการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMISประกาศทั่วไป
31 มี.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 1546ขอให้รายงานการจ่ายเงินรายได้ กรณีวงเงินเกินครั้งละ 5,000,000.- บาทประกาศทั่วไป
31 มี.ค. 2552กค 0422.2/ว 99การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2552กค 0422.2/ว 69การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2552กค 0422.2/ว 62การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 86แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2552กค 0422.2/ว 70การเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2552กค 0406.6/ว 21การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMISประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2552กค 0406.6/ว 85การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 74แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
25 มี.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว1424การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงนตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนและบุคลากรภาครัฐประกาศทั่วไป
02 มี.ค. 2552กค 0422.3/ว 42อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 22แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 23แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
23 ก.พ. 2552ศธ 0509.6(2.4)/ว 144ตอบข้อหารือการเบิกจ่ายเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาประกาศทั่วไป
23 ก.พ. 2552กค 0422.2/ว.34การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
02 ก.พ. 2552--รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
16 ก.พ. 2552---ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุประกาศทั่วไป
13 ก.พ. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 28แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
04 ธ.ค. 2552265/2552ขอนำเสนอบริการทางการเงินสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทั่วไป
03 ธ.ค. 2552กค 0423.3/ว 427แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่งและทางละเมิดในระบบ GFMISประกาศทั่วไป
03 ธ.ค. 2552กค(กวพ)0421.3/ว 418การแก้ไขตัวอย่างสัญญาและเอกสารประกวดราคาซื้อ/จ้างประกาศทั่วไป
18 ธ.ค. 2552ศธ0513.10105/ว20689การนำฝากเงินรายได้หน่วยงานประกาศทั่วไป
11 ธ.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว.136ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบติดยึดที่จำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 3 ชนิดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ธ.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว.20273การนำส่งข้อมูลเงินสมทบเงินประกันสังคมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Diskette)วิทยาเขตบางเขนประกาศทั่วไป
11 ธ.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว.135แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
09 พ.ย. 2552กค 0407.2/ว 109การใช้บัตรเครดิตราชการประกาศทั่วไป
09 พ.ย. 2552กค 0406.4/ว 379ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
09 พ.ย. 2552กค 0420.5/ว 374มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2553ประกาศทั่วไป
03 พ.ย. 2552ศธ 0513.10105/ว 18216ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553ประกาศทั่วไป
03 พ.ย. 2552กค 0406.6/ว 105หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันประกาศทั่วไป
03 พ.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 359การแก้ไขการแจ้งเวียนการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
27 พ.ย. 2552กค 0406.4/ว 116ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสหรับคณะกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับบที่ 5)พ.ศ.2552ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ย. 2552กค 0406.4/ว115การดำเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ยังไม่มีผลบังคับใช้ประกาศทั่วไป
27 พ.ย. 2552กค(กวพ)0421.3/ว413แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
27 พ.ย. 2552กค(กวพ)0421.3/ว415แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ย. 2552นร 0701/ว11ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พ.ย. 2552นร 0719/ว9การปรับปรุงราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
24 พ.ย. 2552นร 0719/ว 10บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พศ.2553 ฉบับปรับปรุงประกาศทั่วไป
24 พ.ย. 2552กค 0401.2/ว 399ประชาสัมพันธ์หนังสือประมวลกฎหมายและระเบียบการคลังประกาศทั่วไป
20 พ.ย. 2552กค 0406.6/ว 111การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณประกาศทั่วไป
20 พ.ย. 2552ศธ 0503(4)/ว1346ตอบข้อหารือเงินทุนวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับจากหน่วยงานของรัฐประกาศทั่วไป
20 พ.ย. 2552กค 0422.3/ว114แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตรและค่าเช่าบ้านข้าราชการประกาศทั่วไป
18 พ.ย. 2552ศธ 0513.10105/ว.19072แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553ประกาศทั่วไป
12 พ.ย. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 395แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
12 พ.ย. 2552กค 0422.2/ว 394การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
11 พ.ย. 2552กค 0422.3/ว 390ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนประกาศทั่วไป
11 พ.ย. 2552ศธ 0513.10105/ว 18663แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินที่ได้รับจากเงินรายได้ส่วนกลาง มก.เข้าบัญชีหน่วยงานประกาศทั่วไป
06 ต.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 16471แนวทางปฏิบัติในการโอนเงินที่ได้รับจากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. เข้าบัญชีหน่วยงานประกาศทั่วไป
06 ต.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 16470การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2553 (เงินรายได้)ประกาศทั่วไป
27 ต.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 17572ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประกาศทั่วไป
20 ต.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 17178ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประกาศทั่วไป
20 ต.ค. 2552กค 0406.5/ว 101วิธีปฏิบัติในการขอรับบำเหน็จรายเดือนและบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำประกาศทั่วไป
02 ต.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 3764แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2552ประกาศทั่วไป
14 ต.ค. 2552กค 0422.2/ว 322การคืนการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประกาศทั่วไป
14 ต.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 331การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
13 ต.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว 3915ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552ประกาศทั่วไป
12 ต.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 333แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
12 ต.ค. 2552ประกาศ104โครงการ\"สิทธิประโยชน์สำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย\" K-Salary Benefitประกาศทั่วไป
12 ต.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 336แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
12 ต.ค. 2552ประกาศ099รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
12 ต.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 334แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
12 ต.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 335แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2552กค 0406.4/ว 136การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศกรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2552กค 0422.2/ว 442การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการบริการรังสีรักษาในสถานพยาบาลของเอกชนประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2552กค 0406.4/ว 135แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังประกาศทั่วไป
22 ม.ค. 2552ศธ 0513.10105/ว.0290ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 2)ประกาศทั่วไป
20 ม.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 453แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
15 ม.ค. 2552ศธ 0513.10105/ ว.00530การทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)ประกาศทั่วไป
13 ม.ค. 2552กค (กวพ) 0421.3/ว 448แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกาศทั่วไป
26 ก.ย. 2551ศธ 0513.10105/ว 3437ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
26 ก.ย. 2551ศธ 0513.10105/ว 3405การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2552 (เงินรายได้)ประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 307แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2551กค 0421.5/ว 91บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 303แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
22 ก.ย. 2551ศธ 0513.10105/15964หลักเกณฑ์การใช้ใบเบิกถอน(แบบ กค.2002) เบิกจ่ายเงินรายได้หน่วยงาน วิทยาเขตบางเขนประกาศทั่วไป
17 ก.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 298การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 291แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2551กค 0422.2/ว 297อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 287การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐประกาศทั่วไป
11 ก.ย. 2551ศธ 0513.10105/ว 3209การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2551ประกาศทั่วไป
06 ส.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 2750การเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคในระบบ GFMISประกาศทั่วไป
06 ส.ค. 2551ศธ 0503(4)/ว 940เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศทั่วไป
04 ส.ค. 2551กค 0422.3/ว 248ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการประกาศทั่วไป
04 ส.ค. 2551กค 0422.2/ว 253การเบิกจ่ายเงินตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
04 ส.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 251แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
27 ส.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 2989เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนามก. ประจำปีการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 2)ประกาศทุนการศึกษา
26 ส.ค. 2551นร 0714/ว 100การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างประกาศทั่วไป
21 ส.ค. 2551กค 0422.3/ว 271ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกาศทั่วไป
21 ส.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 266แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
20 ส.ค. 2551ศธ 0513.10105/13659ขอปิดการจ่ายพัสดุชั่วคราวประกาศทั่วไป
20 ส.ค. 2551ศธ 0513.10105/13660ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
15 ส.ค. 2551ศธ 0513.10105/13361กำหนดการส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
15 ส.ค. 2551ศธ 0513.10105/13362การขอกันเงินข้ามปีงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
08 ก.ค. 2551ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ สอบสัมภาษณ์ประกาศรับสมัครงาน
07 ก.ค. 2551กค 0421.5/ว 53ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา สำหรับการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศทั่วไป
07 ก.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 222แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
07 ก.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 219การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2551ศธ 0513.10105/2654รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนประจำปี 2551 (ครั้งที่ 1) และเอกสารดำเนินการจัดทำสัญญารับทุนประกาศทุนการศึกษา
28 ก.ค. 2551ประกาศปปแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ บจก.ไจก้าเทคโนโลยีประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2551ศธ 04002/ว 1498ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2551กค 0422.2/ว 68หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2551กค 0406.4/ว 69หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ก.ค. 2551กค 0422.2/ว 236ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียมประกาศทั่วไป
23 ก.ค. 2551กค 0406.4/ว 231แบบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
21 ก.ค. 2551คค 0318/ว.2563แจ้งขั้นตอนเกี่ยวกับการแจ้งนำของที่กำหนดให้บรรทุกโดยเรือไทยเข้ามาจากต่างประเทศและการขอรับหนังสืออนุณาตบรรทุกของที่สั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยประกาศทั่วไป
15 ก.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 2340การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
15 ก.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 2471การจ้างเหมาบริการ การเช่าปี 2552ประกาศทั่วไป
14 ก.ค. 2551ประกาศผลสอบประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
04 มิ.ย. 2551กค 0422.3/ว 00184ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนประกาศทั่วไป
30 มิ.ย. 2551กค 0428/ว 52ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วประกาศทั่วไป
27 มิ.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 213แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
27 มิ.ย. 2551ศธ 0513.10105/ว 045รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
16 มิ.ย. 2551นร 0714/ว 83ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
11 มิ.ย. 2551กค 0422.3/ว 184ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนประกาศทั่วไป
08 พ.ค. 2551กค 0406.4/ว 39การเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกาศทั่วไป
08 พ.ค. 2551กค 0406.4/ว 38ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551ประกาศทั่วไป
07 พ.ค. 2551กค 0406.4/ว 91ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกาศทั่วไป
06 พ.ค. 2551ศธ 0501(1)/ว 492ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอบพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551ประกาศทั่วไป
06 พ.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 135แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว. 039ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทั่วไป
26 พ.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 147แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
26 พ.ค. 2551กค (กวพ) 0406.4/ว 157ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2551ศธ 0509(4)/ว 549ตอบข้อหารือข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐประกาศทั่วไป
16 พ.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 143การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
16 พ.ค. 2551คค 0318ฝว.1580ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งนำของที่กำหนดให้บรรทุกโดยเรือไทยเข้ามาจากต่างประเทศและการขอรับหนังสืออนุญาตบรรทุกของที่สั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยสำหรับส่วนราชการ องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 99แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
28 เม.ย. 2551บตข-510615นำเสนอบริการ การรับเงิน-การจ่ายเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Business Cash Management)ประกาศทั่วไป
25 เม.ย. 2551-การจัดส่งใบแจ้งค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกันและใบเสร็จรับเงินประกาศทั่วไป
25 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 132แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0422/ว 101ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0406.6/ว 115การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0422.3/ว 116การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 119แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 118แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 114แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2551กค (กวพ) 0406.4/ว 18หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างประกาศทั่วไป
25 มี.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 92แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
25 มี.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 96แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
25 มี.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 97แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 90แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 87แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
17 มี.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 80แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
17 มี.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว. 0983การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2548,2549,2550ประกาศทั่วไป
17 มี.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 81แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
26 ก.พ. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 58แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
30 ธ.ค. 2551กค 0422.2/ว 432อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
30 ธ.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 429แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
22 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 4478การแจ้งผู้ควบคุมงานประกาศทั่วไป
22 ธ.ค. 2551กค 0421.3/ว 426ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
15 ธ.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 417แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
15 ธ.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 21227มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
06 พ.ย. 2551กค 0406.3/ว 371ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถของราชการก่อให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
28 พ.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 404แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
26 พ.ย. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 405แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
20 พ.ย. 2551ศธ 0513.10105/ว 19813แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
13 พ.ย. 2551กค 0421.5/ว 116อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศทั่วไป
08 ต.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 3552การโอนเงินรายได้ของหน่วยงานเพื่อชำระค่าน้ำดื่มให้ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม วิทยาเขตบางเขนประกาศทั่วไป
08 ต.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 3549รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ประจำไตรมาส 4ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ต.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 3558ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2551ประกาศทั่วไป
08 ต.ค. 2551กค 0406.4/ว 322ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ประกาศทั่วไป
07 ต.ค. 2551ศธ 0509.6/ว 1287การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
06 ต.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว. 17072การนำส่งข้อมูลเงินสมทบเงินประกันสังคมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Diskette) วิทยาเขตบางเขนประกาศทั่วไป
28 ต.ค. 2551ประกาศ1รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
28 ต.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 3842ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
27 ต.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 356แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
22 ต.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว 3799การขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตรระดับปริญญาตรีเพิ่มประกาศทั่วไป
21 ต.ค. 2551ศธ 0513.10105/3638การโอนเงินรายได้ของหน่วยงานเพื่อชำระค่าจัดเลี้ยงให้สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิทยาเขตบางเขนประกาศทั่วไป
15 ต.ค. 2551ศธ 0513.10105/17559การจัดสรรเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552ประกาศทั่วไป
13 ต.ค. 2551กค (กวพ) 0421.3/ว 330แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
13 ต.ค. 2551กค 0422.2/ว 338ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับฟันเทียมประกาศทั่วไป
13 ต.ค. 2551กค 0422.2/ว 349การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่าวยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
30 ม.ค. 2551ที่ ศธ0513.10105/ว.0295แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทั่วไป
03 ม.ค. 2551ศธ 0513.10105/พิเศษมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551ประกาศทั่วไป
03 ม.ค. 2551ศธ 0513.10105/ว.4449เร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป
03 ม.ค. 2551คค 0318/ว.4800ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการนำของที่กำหนดให้บรรทุกโดยเรือไทยประกาศทั่วไป
17 ม.ค. 2551กค 0409.3/33882ขอหารือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทั่วไป
06 ก.ย. 2550ส .41/2550สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.ย. 2550ส .42/2550สอบราคาซื้อเครื่องฉายวีดีโอโปรเจ็คเตอร์ LCD พร้อมติดตั้ง จำนวน 18 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.ย. 2550E 12/2550การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ซื้อครุภัณฑ์ชุดแยกและวิเคราะห์สารโดยหลักการแยกสารที่สมรรถนะสูง(High Performance Liquid Chromatography, HPLC) จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ย. 2550กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๙ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างประกาศทั่วไป
28 ก.ย. 2550E13/50การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ซื้อครุภัณฑ์ รายการ Pilot Plant Pasteurize/UHT fot aseptic process จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.ย. 2550กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๙๘หนังสือจากกรมบัญชีกลาง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
26 ก.ย. 2550749/50ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวประกาศทั่วไป
25 ก.ย. 2550ศธ 0513.10105/ 3097การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
25 ก.ย. 2550ศธ 0513.10105/ 15072แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำปี พ.ศ. 2551ประกาศทั่วไป
24 ก.ย. 2550745/50ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ประกาศทั่วไป
19 ก.ย. 2550744/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) รายการประกวดราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์รายการระบบกล้องวิดีโอวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 2550743/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลางภายใน มก. ระยะเวลา 11 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 2550E 19/2550การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โครงการก่อสร้างบันใดหนีไฟ ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 2550739/50ร่างขอบเขตของงาน (Trms of Referenace : TOR) รายการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 10 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.ย. 2550กค 0409.6/ว 265ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
14 ก.ย. 2550738/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) รายการครุภัณฑ์รายการ Dynamic Mechanical Analysis (DMA) จำนวน 1 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2550736/50รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2550735/50ขอบเขตของงาน (Terms of Referenace :TOR) รายการครุภัณฑ์รายการ Pilot Plant Pasteurize/UGT for aseptic process จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2550กค 0409.6/ว 283ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงชั้นสูงหรือใกล้ถึงชั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2550ส .39/2550สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2550กค ๐๔๐๘.๔/ว ๔๖ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างทำผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกประกาศทั่วไป
10 ก.ย. 2550ส .40/2550สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารสถานพยาบาล มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2550ส .45/2550สอบราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2550ส .44/2550สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ย. 2550ส .43/2550สอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ส.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.2516แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินรายได้ส่วนกลาง ปี 2550 และการจัดส่งใบสำคัญเบิกจ่ายประกาศทั่วไป
08 ส.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.2464การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2550 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2548, 2549 ประกาศทั่วไป
07 ส.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.2435เร่งรัดการจัดส่ง PO (บส 01)ประกาศทั่วไป
07 ส.ค. 2550ส(ก)/2550สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาและระบบระบายน้ำ คณะประมงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ส.ค. 2550E 17(ก)/2550ปารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) โครงการประบปรุงสำนักงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ส.ค. 2550E 10/2550ปารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีดารทางอิเล็กทรอนิกส์(e-auction) ซื้อครุภัณฑ์ชุด Multimedia Moi Produat จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ส.ค. 2550E 11/2550ประกวดราคาจ้างทำความสะออาดอาคารศูนย์เรียน 1,2,3 ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ส.ค. 2550E 18/2550ประกวดราคาปรับปรุงภายในอาคารพรีคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทย์กพส.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ส.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.2708เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาของกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 2)ประกาศทั่วไป
27 ส.ค. 2550ส .38/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ส.ค. 2550ส .37/2550สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดกำลังไม่ต่ำกว่า 89 แรงม้า 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ส.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.2650ขอแจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกาศแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ส.ค. 2550ส .35/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ส.ค. 2550714/2550ร่างขอบเขตของงาน (รายการซื้อครุภัณฑ์ชุดแยกและวิเคราะห์สารโดยหลักการแยกสารที่สมรรถนะสูง (High Performance Liguid Chromatography. HPLC) จำนวน 1 ชุด ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ส.ค. 2550ส. 36/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดประชุมพร้อมไมโครโฟน จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .31/2550สอบราคาซื้อ Potentiostat & Galvanostat for Fuel Cell/Battery/Lmpedance measurement จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .33/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 23 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .28/2550สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .32/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550กค 0417/ว 266หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
21 ส.ค. 2550กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๖๒แก้ไขการแจ้งรายชื้อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
21 ส.ค. 2550709/50ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .34/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลงานมัลติมีเดีย จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .30/2550สอบราคาซื้อ GAS Chromatograph พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .25/2550สอบราคาจ้างคำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .26/2550สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .29/2550สอบราคซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู EER ไม่ต่ำกว่า 9.6 พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2550ส .27/2550สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารจอดรถ มก. ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ส.ค. 2550699/50ร่างขอบเขตของงาน (Tems of Reference : TOR การจัดซื้อชุด Multimedia Bio Product จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ส.ค. 2550ศธ 0513.10105/ 2517ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
16 ส.ค. 2550ส(ก) 5/2550สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี (สำนักประกันคุณภาพ)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ส.ค. 2550ส 24/2550สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ส.ค. 2550ศธ 0513.10105/ 2548ขอปิดการจ่ายพัสดุชั่วคราวประกาศทั่วไป
16 ส.ค. 2550698/50ขอบเขตของงาน(Tems of Reference : TOR รายการโครงการปรับปรุงภายในอาคารพรีคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ส.ค. 2550กค 0409.6/ว. 42หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการประกาศทั่วไป
06 ก.ค. 2550กค 0409.6/ว 32หนังสือจากกระทรวงการคลัง เรื่อง ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประกาศทั่วไป
06 ก.ค. 2550ส.(ก)3/2550สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนซักรีด ปรับปรุงทางเดินเท้าและปรับปรุงทางเชื่อม ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.ค. 2550ส.20/2550สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 61 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.ค. 2550กค 0405.2/ว 220หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศทั่วไป
05 ก.ค. 2550670/50การจัดทำค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประกาศทั่วไป
05 ก.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.10090ด่วนที่สุด แนวทางเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
05 ก.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.2130การเร่งรัดติดตามการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2550ประกาศทั่วไป
03 ก.ค. 2550ส.19/2550สอบราคาซื้อเก้าอี้เรียน จำนวน 170 ตัวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2550ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว ๗๔๕สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษของบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัดประกาศทั่วไป
25 ก.ค. 2550687/50ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2550685/50รายชื่อผู้ที่ได้รับกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2550 ครั้งที่ 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2550ส. 23/2550สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ก.ค. 2550ศธ 0513.10105/ 2328ขอเลื่อนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯประกาศทั่วไป
23 ก.ค. 2550683/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) รายการปรับปรุงสำนักงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ค. 2550ส.21/2550สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร เครื่องยนต์เบนซิน ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,600 ซีซี จำนวน 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ค. 2550E16/25501การประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.ค. 2550ศธ 0513.10105/ 2259การจัดทำรายงานค่าดัชนีการใช้พลังงานของหน่วยงานประกาศทั่วไป
16 ก.ค. 2550677/50ขอส่งรายงานการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2550 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2550ประกาศทั่วไป
08 มิ.ย. 2550651/50ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2550ส 13/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2550ส 12/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง LCD จำนวน 5 ตัว พร้อมอุปกรณ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2550ส 11/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มิ.ย. 2550กค 0409.5/ว 182หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศทั่วไป
05 มิ.ย. 2550646/50ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รายการระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มิ.ย. 2550645/50ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รายการเซิร์ฟเวอร์ระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยและระบบสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มิ.ย. 2550กค ๐๔๐๘.๔/ว ๒๘มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างประกาศทั่วไป
27 มิ.ย. 2550E 9/2550การประกวดราคาซ้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มิ.ย. 2550กค 0417/ว 197หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
21 มิ.ย. 2550ศธ 0513.10105/ ว.1910ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทั่วไป
20 มิ.ย. 2550ส 18/2550สอบราคาซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องสัมมนาและห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มิ.ย. 2550กค 0409.6/ว 193หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
19 มิ.ย. 2550ส 14/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเรียน จำนวน 80 ตัวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มิ.ย. 2550ส 16/2550สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 49 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มิ.ย. 2550ส 15/2550สอบราคาซื้อจอรับภาพพร้อมรีโมท 5 อัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มิ.ย. 2550ปีที่ 9 ฉบับที่ 9กองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2550ประกาศทั่วไป
19 มิ.ย. 2550ส 17/2550สอบราคาซื้อ LCD พร้อมจอและอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 2550กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/๑๓๕๗๑หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการประกาศทั่วไป
18 มิ.ย. 2550นร ๐๕๐๖/ว ๘๒ด่วนที่สุด สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินการมาตรการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ประกาศทั่วไป
18 มิ.ย. 2550กค 0417/ว 192/2ด่วนที่สุด หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประกาศทั่วไป
15 มิ.ย. 2550653/50ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference :TOR) รายการระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มิ.ย. 2550E 8/2550การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) 1.เซิร์ฟเวิอร์ระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด และ 2.ระบบสำรองข้อมูลขานดใหญ่ จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 พ.ค. 2550กค 0417/ว 143หนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
08 พ.ค. 2550ศธ 0506(5)/ว 511หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2ประกาศทั่วไป
04 พ.ค. 2550ค 23/50สอบราคาซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ช่องสัญญาณเข้า พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ค. 2550E 6/2550การประกวดราคาซื้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 14 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ค. 2550E 7/2550การปประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Aucyion) ซื้อครุภัณฑ์เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 296 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 20 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 พ.ค. 2550621/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 14 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ค. 2550กค 0409.5/ว 169หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนประกาศทั่วไป
28 พ.ค. 2550E 41(ก)/2550ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction) จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 6ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ค. 2550E 15(ก)/2550ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ค. 2550กค 0417/ว 163หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2550637/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการระบบสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ค. 2550ส 10/2550สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 พ.ค. 2550ส 9/2550สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 50 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ค. 2550E13(ก)/2550ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction) รายการโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุม ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ค. 2550632/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 6ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ค. 2550เลขที่ E5/2550การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ค. 2550633/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Referernce : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 พ.ค. 2550630/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 296 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 20 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ค. 2550629/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 พ.ค. 2550นร 0712.1/ว. 76ด่วนที่สุด หนังสือจากสำนักงบประมาณ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
14 พ.ค. 2550ศธ 0501(3)/ว 523หนังสือจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และการเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาผูกพัน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประกาศทั่วไป
11 พ.ค. 2550กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๔๗-๑๔๙แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
11 พ.ค. 2550กค 0409.5/ว. 20แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติประกาศทั่วไป
01 พ.ค. 2550ศธ 0513.10105/ 1274ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร(ครั้งที่ 2)ประกาศทั่วไป
01 พ.ค. 2550กค 0409.3/ว 17ด่วนที่สุด หนังสือจากกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
09 เม.ย. 2550612/50จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 8 ชั้น 1 และ 2 ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 เม.ย. 2550611/50การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป
05 เม.ย. 2550610/50ร่างขอบเขตของงาน (Term of Refernce:TOR) รายการก่อสร้างห้องน้ำภายในโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโฟด จำนวน 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2550609/50ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 296 เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 20 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 เม.ย. 2550608/50สอบราคาซื้อเครื่อง ครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 เม.ย. 2550606/50สอบราคาซื้อโปรแกรมสร้างโมเดลการเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 เม.ย. 2550607/50สอบราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจชนิดไร้สาย จำนวน 10 ตัว พร้อมอุปกรณ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 เม.ย. 2550617/50ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็ทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำภายในโครงการโรงงานผลิตน้ำนมข้าวโฟด จำนวน 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 เม.ย. 2550618/50ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรังอาคาร 8 ชั้น 1 และ 2 ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 เม.ย. 2550616/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการครุภัณฑ์เครือข่าย 3 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2550614/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการปรับปรุงระบบคลูลิ่ง ท่อน้ำเครื่องส่งความเย็นของระบบปรับอากาศ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2550615/50สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 154 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 เม.ย. 2550613/50สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 เม.ย. 255010/04/50ข่าวกรมบัญชีกลางประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2550605/50ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction) จ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิจัยดอยปุย จำนวน 7 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มี.ค. 2550604/50ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มี.ค. 2550602/50ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction) ก่อสร้างบ้านพักบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ มก. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มี.ค. 2550603/50ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction) จ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักสำหรับนิสิตฝึกงาน อาจารย์ นักวิจัย ณ สถานีวิจัยสิทธิพรกฤษดากรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 มี.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว.0826เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาของกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2550 (ครั้งที่ 1)ประกาศทุนการศึกษา
27 มี.ค. 2550596/50จ้างเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างและถนนทางเข้าระยะที่ 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550597/50จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ 6 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550598/50จ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550595/50สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Sterile Hand Plece จำนวน 1 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550590/51สอบราคาจ้างปรับปรุงชมรมรักบี้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550599/50โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550594/50สอบราคาซื้อวิทยุสื่อสาร จำนวน 10 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550892/50สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นใต้ถุนอาคารจอดรถบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550588/50สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกันความร้อนหลังคายิมเนเซี่ยมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550600/50โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีวิจัยดอยปุย จำนวน 7 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550591/50สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามซอฟท์บอล จำนวน 1 สนามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550589/50สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเล็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2550593/50สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหอพักนิสิตนานาชาติ (หอ 12)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มี.ค. 2550กค 0409.7/ว 81การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2550กค 0408.3/ว 286การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาประกาศทั่วไป
22 มี.ค. 2550581/50ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระหนี้เงินค่าบัตรโดยสารเครื่องบินของหน่วยราชการประกาศทั่วไป
22 มี.ค. 2550585/50สอบราคาจ้างสร้างถนนภายในสถานี กว้าง 6 เมตร รวมไหล่ทางประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 มี.ค. 2550582/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักสำหรับนิสิตฝึกงาน อาจารย์ นักวิจัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 มี.ค. 2550584/50โครงการจ้างเหมากั้นห้องสำนักงานชั้นล่าง อาคารสารนิเทศ 50 ปี ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 มี.ค. 2550583/50ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการก่อสร้างบ้านพักบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2550572/50สอบราคาซื้อเครื่องผสมสัญญาณเสียง (Audio Mixer) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 ช่องสัญญาณเข้า พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2550571/50สอบราคาซื้อเครื่อง LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 3,000 Ansilumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มี.ค. 2550580/50โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างและถนนทางเข้าระยะที่ 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มี.ค. 2550579/50โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 6ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 มี.ค. 2550กค 0417/ว 84การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคมประกาศทั่วไป
15 มี.ค. 2550577/50ร่างขอบเขตของงาน( Terms of Reference:TOR) การก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว.0611การขยายาเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
13 มี.ค. 2550576/50โครงการจ้างเหมากั้นห้องสำนักงานชั้นล่างอาคารสารนิเทศ 50 ปีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2550กค 0417/ว 75การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
13 มี.ค. 2550กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๗๓แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
09 ก.พ. 2550ศธ 0513.10105/ว.0361การอนุมัติเงินประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ไตรมาสที่ 2ประกาศทั่วไป
09 ก.พ. 2550กค 0417/ว 35การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
08 ก.พ. 2550ปีที่ 9 ฉบับที่ 8ข่าวกองคลังสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
07 ก.พ. 2550ศธ 0513.10105/ว.0303ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 1) 2550ประกาศทั่วไป
28 ก.พ. 2550กค 0417/ว 63การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
28 ก.พ. 2550กค 0409.3/ว 46ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
27 ก.พ. 2550568/50สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.พ. 2550กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๔๓แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.พ. 2550567/50ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ก่อสร้างอาคารการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.พ. 2550กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๕,๒๗,๒๙,๓๑แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
02 ก.พ. 2550GP.0063/2550แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่ประกาศทั่วไป
02 ก.พ. 2550ศธ 0513.10105/ว.0262แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
19 ก.พ. 2550565/50สอบราคาปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน 3 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.พ. 2550563/50สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.พ. 2550ศธ 0513.10105/ว.0389รายงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำและนำส่งมหาวิทยาลัยฯประกาศทั่วไป
12 ก.พ. 2550562/50สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.พ. 2550559/50สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.พ. 2550561/50สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกร์ จำนวน 2 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ธ.ค. 2550กค 0409.6/ว 399ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ และเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศประกาศทั่วไป
19 ธ.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว 4355ขอให้ตรวจสอบผังบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทั่วไป
17 ธ.ค. 2550กค 0417/ว422ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีสิทธิซ้ำซ้อนประกาศทั่วไป
14 ธ.ค. 2550นร 0702/ว 27แนวปฏิบัติการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในระหว่างที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ.2550 มีผลใช้บังคับประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 2550กค 0409.6/ว 385พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550ประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 2550กค 0417/ว414อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 2550กค (กวพ) 0408.4/ว 412แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
30 พ.ย. 2550ศธ ๐๕๐๕(๒)/ว ๑๔๖๗ซ้กซ้อมความเข้าใจ เรื่องการใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาประกาศทั่วไป
30 พ.ย. 2550ศธ 0506 (5)/ ว89การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ประกาศทั่วไป
30 พ.ย. 2550กค 0417/ว 402การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยภายในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)ประกาศทั่วไป
30 พ.ย. 2550กค 0417/ว 398การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
30 พ.ย. 2550กค (กวพ)0408.4/ว 395แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
30 พ.ย. 2550กค (กวพ)0408.4/ว 397แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
30 พ.ย. 2550สฟ.พธพ.04-313/2550แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทประกาศทั่วไป
02 พ.ย. 2550ศธ 0513.10105/ ว 3763แนวปฏิบัติการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2551ประกาศทั่วไป
02 พ.ย. 2550ศธ 0513.10105/ ว 3762ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2551ประกาศทั่วไป
19 พ.ย. 2550กค (กวพ) 0408.4/ว 377แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
19 พ.ย. 2550ศธ 0513.10105/ว 3928ซ้อมความเข้าใจกรณีการใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศทั่วไป
19 พ.ย. 2550กค (กวพ) 0408.4 / ว 378แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
19 พ.ย. 2550กค 0417/ว 370ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
19 พ.ย. 2550กค 0409.6/ว 73ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประกาศทั่วไป
19 พ.ย. 2550กค 0409.6/ว.หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศประกาศทั่วไป
01 พ.ย. 2550ศธ 0513.10105/ว.3685รายงานผลการตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากกองคลังของหน่วยงานคงเหลือ ประจำไตรมาส 1,2,3,4ประกาศทั่วไป
09 ต.ค. 25500513.10105/3342ขอให้หน่วยงานแจ้งหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันประกาศทั่วไป
08 ต.ค. 2550กค (กวพ)0408.4/ว 327แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
08 ต.ค. 2550กค 0417/ว 326การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
08 ต.ค. 2550กค 0408.3/ว 312ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินโครงการลงทุนพิเศษของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2549 พ.ศ.2550ประกาศทั่วไป
08 ต.ค. 2550กค 0430.7/ว 318ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ.2550ประกาศทั่วไป
08 ต.ค. 2550กค(กวพ) 0408.4/ว 332แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
05 ต.ค. 2550ศธ.0513.10105/ว.3319ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2550ประกาศทั่วไป
30 ต.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.3666แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประกาศทั่วไป
30 ต.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.3667การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (เงินรายได้)ประกาศทั่วไป
03 ต.ค. 2550กค 0417/ว 309อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
26 ต.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว.3640การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/ค่าครองชีพชั่วคราว ตามมติ ค.ร.ม.ประกาศทั่วไป
24 ต.ค. 2550ศธ 0513.10105/3575ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2551ประกาศทั่วไป
24 ต.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว 3587การเบิกพัสดุรายการใบสั่งซื้อและใบสั่งจ้างประกาศทั่วไป
24 ต.ค. 2550ศธ 0513.10105/แจ้งการย้ายจุดบริการจ่ายเงินของกองคลังประกาศทั่วไป
24 ต.ค. 2550กค (กวพ)0408.4/ว 341แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
19 ต.ค. 2550อก 0704/ว 469รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใหม่ 2/2550 ประกาศทั่วไป
19 ต.ค. 2550กค 0409.5/ว. 69การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประกาศทั่วไป
11 ต.ค. 2550ศธ 0513.10105/ ว.3421แนวทางการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของสำนักงานอธิการบดีประกาศทั่วไป
11 ต.ค. 2550ศธ0513.10105/ว.3407การถือปฏิบัติการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว.0030ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2549ประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว.0022การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
31 ม.ค. 2550550/50ผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
29 ม.ค. 2550548/50รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ประกาศรับสมัครงาน
29 ม.ค. 2550549/50การเสนอชื่อคณะทำงานในการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงานระดับหน่วยงานประกาศกิจกรรมหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
26 ม.ค. 2550กค 0417/ว 17ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
23 ม.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว.3698ขอแก้ไข รายการเบิกจ่ายหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย แบบกระดาษต่อเนื่อง ประกาศทั่วไป
17 ม.ค. 2550545/50รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
16 ม.ค. 2550544/50การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ม.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว.0091วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงรายการงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
15 ม.ค. 2550542/50การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ม.ค. 2550กค 0417/ว 210หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
11 ม.ค. 2550539/50สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายเครือข่ายพร้อมติดตั้งเดินเครือข่ายสายคู่ตีเกียว (UTP Cabling)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ม.ค. 2550ศธ 0513.10105/ว.3906ด่วนที่สุด รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ของงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไขใหม่)ประกาศทั่วไป
10 ม.ค. 255045ขอให้เริ่มบันทึก BG01 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2550 เป็นต้นไป ประกาศทั่วไป
21 มิ.ย. 2550ศธ 0513.10105/40 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หนังสือภายใน
08 ก.ย. 2549ศธ 0513.10105/ว.2887การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
08 ก.ย. 2549ศธ 0513.10105/ว.2849การส่งหลักค้ำประกันสัญญา (เงินสด) ของปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
08 ก.ย. 2549475/49สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หลัง ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ย. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๙แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
05 ก.ย. 2549กค 0417/ว 329การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ "โครงาการทัวร์สุขภาพ"ประกาศทั่วไป
05 ก.ย. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๘แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
28 ก.ย. 2549ส.45/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 53 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.ย. 2549นร 0702/ว 99การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณประกาศทั่วไป
27 ก.ย. 2549490/49ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
25 ก.ย. 2549กค 0417/ว 68จากกระทรวงการคลัง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งประกาศทั่วไป
21 ก.ย. 2549486/49(Terms of Reference :TOR) รายการก่อสร้างสำนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ย. 2549487/49(Terms of Reference : TOR) รายการ ปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต จำนวน 32 ห้องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 2549กค 0417/ว 36จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมายประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2549484/49จากกระทรวงการคลัง เรื่อง ศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลังประกาศทั่วไป
14 ก.ย. 2549483/49ยกเลิกการแสดงตนประจำปีงบประมาณ 2550ประกาศทั่วไป
13 ก.ย. 2549ศธ 0513.10105/ว.2951การแจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
12 ก.ย. 2549481/49สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ย. 2549480/49สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง ระยะเวลา 9 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ย. 2549กค 0408.3/ว 25การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาประกาศทั่วไป
12 ก.ย. 2549กค 0409.3/ว 335การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินรายรับจากการให้บริการสถานที่เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินประกาศทั่วไป
11 ก.ย. 2549479/49การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 49 และขายกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีของปี 47, 48ประกาศทั่วไป
11 ก.ย. 2549476/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์-เครื่องวงจรปิดผ่านเครือข่ายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 2549469/49รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549 (ครั้งที่ 1)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 2549468/49ระเบียบการขอรับทุนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 2549ศธ 0513.10105/ว.2798เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 2)ประกาศทุนการศึกษา
09 ส.ค. 2549ศธ 0513.10105/10307การขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอขยายเวลาเบิกจ่านเงิน 2547-2548ประกาศทั่วไป
08 ส.ค. 2549452/49ข่าว กองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2549ประกาศทั่วไป
07 ส.ค. 2549ศธ 0513.10105/2474เร่งรัดการจัดทำ PO (สบ 01) ประจำปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
07 ส.ค. 2549ศธ 0513.10105/2446ขออนุมัติจัดทำร่างของเขตของงาน (POR) และร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างรั้วมหาวงิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ประกาศทั่วไป
07 ส.ค. 2549กค 0417/ว 306การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)ประกาศทั่วไป
31 ส.ค. 2549กค 0401.5/ว 327การประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
31 ส.ค. 2549กค 0409.3/ว. 62การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประกาศทั่วไป
30 ส.ค. 2549ส. 40/2549สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ส.ค. 2549ส. 39/2549สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, และ 3 ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2549462/49ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ประกาศรับสมัครงาน
23 ส.ค. 2549460/49 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์รับการคัดเลือกประกาศรับสมัครงาน
23 ส.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว 10943แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เงินรายได้ส่วนกลาง ปี 2549 และการจัดส่งใบสำคัญเบิกจ่ายประกาศทั่วไป
21 ส.ค. 2549กค (กวพ)๐๓๐๘.๔/ว. ๕แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 ส.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.2635ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549ประกาศทั่วไป
17 ส.ค. 2549457/49ขอปิดการจ่ายพัสดุชั่วคราวประกาศทั่วไป
16 ส.ค. 2549455/49รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศรับสมัครงาน
16 ส.ค. 2549E 22/2549ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) รายการก่อสร้างรั้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ประกาศทั่วไป
10 ส.ค. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๐๙แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
05 ก.ค. 2549กค 0409.6/ว 45ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประกาศทั่วไป
04 ก.ค. 2549กค 0409.5/ว. 253ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศทั่วไป
03 ก.ค. 2549E 21(ก)/2549 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร 25 ปี โรงพยาบาลสัตว์ (หนองโพ) จ.ราชบุรีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2549E 20(ก)/2549ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 8 ชั้น 1 และ 2 ห้องปฎิบัติการ และห้องเรียน ณ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.ค. 2549กค 0417/ว 294การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2549กค 0409.6/ว 298การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักรประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2549กค 0417/ว 289การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือนประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2549ศธ 0513.10105/2310การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตรมเป้าหมายประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2549ศธ 0513.10105/2316การจัดทำ PO (บส.01) ประจำปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
18 ก.ค. 2549ศธ 0509.6(2.4)ว.947เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎประกาศทั่วไป
07 มิ.ย. 2549กค 0417/ว 211โรงพยาบาลพลจังหวัดขอนแก่นได้เข้ารับการอบรมและสามารถดำเนินการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิได้แล้วประกาศทั่วไป
06 มิ.ย. 2549กค 0409.6/ว. 40การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
30 มิ.ย. 2549กค 0417/ว 259การเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนประกาศทั่วไป
27 มิ.ย. 2549กค (กวพ)๐๓๐๘.๔/ว. ๒๓๒แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
27 มิ.ย. 2549430/49หนังสือกองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน มี.ค. - มิ.ย.49ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2549428ประกาศ TOR รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร 25 ปี โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 มิ.ย. 2549ศธ 0513.10105/ว.2041แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2549426ประกาศ (Terms of Reference : TOR) รายการปรับปรุงอาคาร 8 ชั้น 1 และ 2 ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มิ.ย. 2549กค 0417/ว 206ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลประกาศทั่วไป
19 มิ.ย. 2549คค 0318.สพว/ว.0133การสั่งหรือนำเข้าของมาจากต่างประเทศโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ประกาศทั่วไป
14 มิ.ย. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๑๙แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
01 มิ.ย. 2549ส. 38/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 พ.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.1455รายงานการจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปี 2549 สิ้นสุดไตรมาสที่ 2ประกาศทั่วไป
09 พ.ค. 2549กค 0409.7/ว. 28การเทียบตำแหน่งประกาศทั่วไป
09 พ.ค. 2549401/49ผลการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ค. 2549ส. 37/2549สอบราคาซื้อเครื่อง Thermal Desorption System จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 พ.ค. 2549ศธ ๐๒๐๑.๕/๒๕๐๒การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร มาตรา ๑๒ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๓๑)ประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.1816ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2546, 2547, 2548 (งบประมาณเบิกแทนกัน)ประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2549กค 0409.5/ว 196ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียนประกาศทั่วไป
26 พ.ค. 2549กค 0417/ว 192การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.1737หลักฐานการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างรายเดือน (แบบ 4200)ประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2549ส. 36/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 พ.ค. 2549กค (กวพ)๐๓๐๘.๔/ว. ๑๘๑แจ้งรายชื่อผู้ท้งงานประกาศทั่วไป
24 พ.ค. 2549ส. (ก)14/2549สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงล้างจานรวม โรงอาหารกลาง 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 พ.ค. 2549นร 0714/ว 61ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
17 พ.ค. 2549กค 0409.3/ว. 33หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดาประกาศทั่วไป
17 พ.ค. 2549407/49ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ 1 หลัง (บางเขน) ครั้งที่ 2ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 พ.ค. 2549408/49ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศรีราชา) ครั้งที่ 2ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ค. 2549406/49ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาก่อสร้างถนน (ศรีราชา)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ค. 2549กค 0409.6/ว. 30ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
10 พ.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.1456การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตรประกาศทั่วไป
05 เม.ย. 2549กค (กวพ)๐๓๐๘.๔/ว. ๑๑๕แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
05 เม.ย. 2549กค 0409.7/ว. 118การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประกาศทั่วไป
28 เม.ย. 2549กค 0430.5/ว 158ค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามระบบจ่ายตรงประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2549ส. (ก)13/2549สอบราคาจ้างสร้างหลังคาที่จอดรถสำนักการกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 เม.ย. 2549กค 0409.6/ว 24ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรกมาร อนุกรรมการ เลขานุการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ประกาศทั่วไป
25 เม.ย. 2549ศธ 0513.10105/ว.1404การเบิกค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุประกาศทั่วไป
25 เม.ย. 2549ศธ 0501/ว. 530กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษาประกาศทั่วไป
20 เม.ย. 2549E 19(ก)/2549ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน (ศรีราชา)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2549E 18(ก)/2549ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและเทคโนโลยี (ศรีราชา)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2549E 17(ก)/2549ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 เม.ย. 2549กค 0417/ว 133การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเริ้อรังด้วยวิธีไตเทียมประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๖การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2549กค 0409.3/ว. 20การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศทั่วไป
17 เม.ย. 2549ศธ 0505(6)/ว.525การรับรองการยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาและการวิจัยฯ แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20) ประกาศทั่วไป
12 เม.ย. 2549กค 0417/ว 124การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคต่อเนื่อง / ผู้รับเบี้ยหวัด / บำนาญประกาศทั่วไป
10 เม.ย. 2549ศธ 0513.10105/ว.1270การนำส่งข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่าย ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Diskette)ประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.0789การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2548ประกาศทั่วไป
07 มี.ค. 2549E 9(ก)/2549ร่างประกาศ ฉบับที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศรีราชา)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 มี.ค. 2549E8(ก)/2549ร่างประกาศ TOR ฉบับที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 มี.ค. 2549E 7(ก)/2549ร่างประกาศ TOR ฉบับที่ 2 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 มี.ค. 2549ส. (ก)12/2549สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมชมรมกีฬา 12 ห้องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มี.ค. 2549E 15(ก)/2549จ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนการสอน 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มี.ค. 2549E 13(ก)/2549จ้างเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มี.ค. 2549E 14Z(ก)/2549จ้างเหมาปรับปรุงอาคารพลีคลีนิกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มี.ค. 2549กค 0409.6/ว 17การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกาศทั่วไป
31 มี.ค. 2549กค 0409.5/ว 19สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของตนเองประกาศทั่วไป
03 มี.ค. 2549E 11(ก)/2549การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำเสียประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มี.ค. 2549E 12(ก)/2549การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน (วิทยาเขตศรีราชา)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มี.ค. 2549E 10(ก)/2549การประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตึกพักและหอพักนิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มี.ค. 2549นร 0714/ว 48ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
28 มี.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.1080เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 1 )ประกาศทุนการศึกษา
24 มี.ค. 2549ศธ 0201.5/1154การลดอัตราอากรและการยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20)ประกาศทั่วไป
24 มี.ค. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๙๕แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
24 มี.ค. 2549กค 0410.3/ว. 97ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศทั่วไป
24 มี.ค. 2549กค 0402.2/ว 6553ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารกรมบัญชีกลางประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2549นร 0702/ว 47ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
20 มี.ค. 2549กค 0409.7/ว. 89ซ้อมความเข้าใจการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการประกาศทั่วไป
15 มี.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.0847ค่าธรรมเนียม BILL PAYMENTประกาศทั่วไป
14 มี.ค. 2549ส.34/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2549E 11(ก)/2549จ้างเหมาปรับปรุงระบบน้ำเสียประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2549E 10/2549จ้างเหมาปรับปรุงตึกและหอพักนิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2549E 15(ก)/2549จ้างเหมาก่อสรน้างอาคารการเรียนการสอน 1 หลัง ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2549E 14(ก)/2549จ้างเหมาปรับปรุงอาคารพรีคลินิก ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2549E 13(ก)/2549จ้างเหมาก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2549E 12(ก)/2549จ้างเหมาก่อสร้างถนน (ศรีราชา)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 มี.ค. 2549ข่าว 07/2มติ ค.ร.ม. สัญจร (เรื่องการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ)ประกาศทั่วไป
09 ก.พ. 2549ศธ 0513.10105/ว.0499การโอนเงินระหว่างหน่วยงานประกาศทั่วไป
08 ก.พ. 2549กค 0408.5/ว 179อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศทั่วไป
07 ก.พ. 2549308.j/49ผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ก.พ. 2549E 3/2549ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.พ. 2549ส. 29/2549สอบราคาซื้อชุดให้น้ำชนิดเคลื่อนเร็ว พร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้าย จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.พ. 2549ศธ 0513.10105/ว.0430การเร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
27 ก.พ. 2549ศธ 0513.10105/ว.0675การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2548ประกาศทั่วไป
23 ก.พ. 2549ศธ 0501(3).4/2124แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
23 ก.พ. 2549ส. 33/2549อสบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 13 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.พ. 2549กท.มก.28/2549ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านเงินฝากประกาศทั่วไป
22 ก.พ. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๕๐แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
21 ก.พ. 2549ศธ 0513.10105/ว.0595ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2548 (ได้ส่งเอกสารมาแล้ว)ประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2549ศธ 0513.10105/ว.0602แนวทางการส่งคืนเงินยืมจากเงินรายได้ประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2549ส. 32/2549สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด 2 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.พ. 2549ศธ 0513.10105/ว.0418เร่งรัดการจัดทำค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประกาศทั่วไป
02 ก.พ. 2549E 6(ก)/2549ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.พ. 2549ส. 28/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2549นร 0702/ว 35ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2549ส. (ก)11/2549สอบราคาจ้างเหมาจัดทำหอเกียรติภูมิกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.พ. 2549ปีที่ 8 ฉบับที่ 4ข่าวกองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2548 - กุมภาพันธ์ 2549ประกาศทั่วไป
16 ก.พ. 2549ศธ 0513.10105/ว.0570การชำระเงินผ่านธนาคาร (Payment)ประกาศทั่วไป
14 ก.พ. 2549ส. 30/2549สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.พ. 2549ส. 31/2549สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ธ.ค. 2549525/49ร่าง ของเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รายการ ระบบสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ธ.ค. 2549524/49ร่าง ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) รายการ ระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับงานดิจิตัลประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ธ.ค. 2549519/49การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ธ.ค. 254938/49แบบฟอร์มงานงวด งบประมาณรายได้ไตรมาสภาคปกติและภาคพิเศษประกาศทั่วไป
04 ธ.ค. 2549520/49สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะประมงเดิม (ถนนชูชาติกำภู)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ธ.ค. 2549กค 0417/ว 160จากกรมบัญชีกลาง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
04 ธ.ค. 2549กค 0409.5/ว 162จากกรมบัญชีกลาง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
28 ธ.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.3933การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษประกาศทั่วไป
28 ธ.ค. 2549535/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ธ.ค. 2549กค 0417/ว 186การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วยประกาศทั่วไป
12 ธ.ค. 2549กค 0430.7/ว 175หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล้วงพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้ารับราชการประกาศทั่วไป
12 ธ.ค. 2549526/49ประกาศ กองทุนพัฒนา มก. เรื่อง ระเบียบการขอรับทุนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ธ.ค. 2549527/49สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1 ระยะเวลา 9 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ธ.ค. 2549กค 0417/ว 177อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
09 พ.ย. 2549513/49สอบราคาจ้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรั้วลวดหนามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ย. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๐แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญาประกาศทั่วไป
07 พ.ย. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๒๙จากกรมบัญชีกลาง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการประกาศทั่วไป
06 พ.ย. 2549510/49ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายการครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศห้องควบคุม จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 พ.ย. 2549517/49ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศทั่วไป
21 พ.ย. 2549518/49กองคลังสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
20 พ.ย. 2549ศธ 0513.10105/ว.3578แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550ประกาศทั่วไป
20 พ.ย. 2549กค 0727/ว.95จากกระทรวงการคลัง เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้างประกาศทั่วไป
10 พ.ย. 2549514/49การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารพื้นที่ส่วนกลาง มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ต.ค. 2549กค 0409.6/ว 78การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดประกาศทั่วไป
03 ต.ค. 2549ส.46/49สอบราคาจ้างเหมาบริการ (เดินเครือข่ายสายคู่ตีเกลียว)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ต.ค. 2549กค 0417/ว 254อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
27 ต.ค. 2549กค 0409.6/ว 95จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ระเบียบกระทรวงการว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
25 ต.ค. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๘๒การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
25 ต.ค. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๑๗แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
24 ต.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.3279ขอเชิญประชุมประกาศทั่วไป
20 ต.ค. 2549กค 0409.7/ว 89จากกระทรวงการคลัง เรื่อง การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อนต่อไปภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
20 ต.ค. 2549กค 0409.5/ว 85จากกระทรวงการคลัง เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประกาศทั่วไป
02 ต.ค. 2549กค 0410.3/ว 42หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
16 ต.ค. 2549500/49ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Refernce :TOR) รายการครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศห้องควบคุม จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ต.ค. 2549กค 0417/ว. 84หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
16 ต.ค. 2549501/49ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Refernce:TOR) รายการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารพื้นที่ส่วนกลางภายใน มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ต.ค. 2549กค 0409.3/ว 88จากกรมบัญชี กลาง เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคารประกาศทั่วไป
11 ต.ค. 2549กท.มก.210/2549ยอดเงินคงเหลือในบัญชีประกาศทั่วไป
11 ต.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.3202ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
06 ม.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.0023เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
31 ม.ค. 2549ส. 27/2549สอบราคาจ้างซ่อมตู้ดูดควันและห้องปฏิบัติการห้อง 604,606,608,610 และ 612ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ม.ค. 2549กค 0409.5/ว 15 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรปริญญาตรี (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
26 ม.ค. 2549ส. 262549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ม.ค. 2549ส. 25/2549สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั้ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ม.ค. 2549ศธ 0513.10105/ว.0340ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2548ประกาศทั่วไป
25 ม.ค. 2549E .7/2549ประมูลซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ม.ค. 2549ส. 24/2549สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ม.ค. 2549กค 0409.7/ว. 7การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประกาศทั่วไป
19 ม.ค. 2549E .6/2549ประมูลซื้อด้วยระบบเทราไบท์เซิร์ฟเวอร์ และ เซิร์ฟเวอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ม.ค. 2549กค 0409.6/ว. 519ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ปรจำตำแหน่งประกาศทั่วไป
17 ม.ค. 2549กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๕๒๐แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2549ส. (ก)10/2549สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2549ส. 23/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2548นร 0714/ว 115ขอแก้ไขรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
05 ก.ย. 2548E 19/2548ประมูลจ้างบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ก.ย. 2548กค 0409.5/ว 363การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศทั่วไป
22 ก.ย. 2548E 21/2548ประมูลจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ย. 2548กค 0417/ว 122หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่องประกาศทั่วไป
21 ก.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.13235การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2548ประกาศทั่วไป
21 ก.ย. 2548กค 0409.6/ว. 127การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดประกาศทั่วไป
20 ก.ย. 2548กค 0405.2/ว 344การชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินโดยใช้บัตรเครดิตประเภทที่ออกให้กับหน่วยงานราชการประกาศทั่วไป
20 ก.ย. 2548กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๕๑การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลังประกาศทั่วไป
02 ก.ย. 2548E 17/2548ประมูลจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณและอาคารพื้นที่ส่วนกลางภายใน มก. ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ย. 2548นร 0714/ว 118การใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)ประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2548ส. 65/48สอยราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 43 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ย. 2548ส. 67/48สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.2960การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนา มก.ประจำปี 2548 (ครั้งที่ 2)ประกาศทั่วไป
05 ส.ค. 2548กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว 298แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
04 ส.ค. 2548ส.. 57/48สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศ จำนวน 12 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2967ซักซ้อมความใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน ในระบบ GFMIS ประจำปี 2548ประกาศทั่วไป
03 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2469แจ้งกำหนดการส่งใบสำคัญและการขอกันเงินข้ามปี เงินรายได้ส่วนกลาง ปี 2548ประกาศทั่วไป
03 ส.ค. 2548ศธ 0517.28/376การชำระเงินค่าบริการสัตว์ทดลองประกาศทั่วไป
03 ส.ค. 2548158.j/2548ปฏิทินการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2548ประกาศทั่วไป
24 ส.ค. 2548กค 0417/ว 308การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
23 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2731ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร (ครั้งที่ 1)ประกาศทั่วไป
23 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2769แนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2548ประกาศทั่วไป
23 ส.ค. 2548กค 0409.3/ว. 109การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศทั่วไป
23 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2850การจัดทำ PO เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีประกาศทั่วไป
23 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.11538/1การโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง ตรมโครงการจ่ายตรงประกาศทั่วไป
23 ส.ค. 2548ส. 61/48สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ส.ค. 2548กค 0409.3/ว. 106วิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานประกาศทั่วไป
22 ส.ค. 2548กค 0409.7/ว. 6วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
19 ส.ค. 2548ที โอ ที จกจ./471แจ้งการเปลี่ยนชื่อ บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)ประกาศทั่วไป
19 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.11538การโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินประจำตำแหน่ง ตามโครงการจ่ายตรง(เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
19 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2696ขอส่งใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประจำปี 2547 และบัตรสมาชิก (เอกสารใบแจ้งยอดจะแจ้งเป็นเอกสารมาเพื่อให้สมาชิกกรอกภายในวัน-2 วันนี้)ประกาศทั่วไป
16 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2620ขอปิดการรับ - จ่ายพัสดุชั่วคราวประกาศทั่วไป
16 ส.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2621ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548ประกาศทั่วไป
15 ส.ค. 2548เลขที่ ส. 59/48สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวมอ1,2 และ 3 ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ส.ค. 2548กค 0417/ว 305การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
15 ส.ค. 2548กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๐๑การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
04 ก.ค. 2548ทศท คง./756แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2392การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2393การจัดทำ บส 01 (PO)ประกาศทั่วไป
27 ก.ค. 2548กค 0408.3/ว 277การผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังประกาศทั่วไป
27 ก.ค. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๒๗๕แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
25 ก.ค. 2548E 8/2548ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.ค. 2548กค 0409.5/ว 99ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้านประกาศทั่วไป
18 ก.ค. 2548กค 0409.6/ว. 102การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการประกาศทั่วไป
15 ก.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2143การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายประกาศทั่วไป
13 ก.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.2155ซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2548ประกาศทั่วไป
12 ก.ค. 2548ส (ก) 19/48 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งห้องวิจัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ค. 2548ส. 55/48สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ค. 2548ส. 53/48สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 16 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ค. 2548กค 0417/ว 265การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2548E (ก) 13 /2548ประมูลซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มิ.ย. 2548ส. 47/48สอบราคซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มิ.ย. 2548ส 48/48สอบราคาซื้อเครื่องฉายวิดีโอโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มิ.ย. 2548E 6/2548ประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มิ.ย. 2548E (ก) 11 /2548ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มิ.ย. 254830 มิ.ย.48การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ายื่นซองข้อเสนอการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มิ.ย. 2548กค 0409.3/ว. 85เงินรายได้จากการจัดฝึกอบรมของส่วนราชการประกาศทั่วไป
03 มิ.ย. 254830 พ.ค.248ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ระเบียบการขอรับทุนประกาศทุนการศึกษา
23 มิ.ย. 2548กค 0409.5/ว 246การเบิกเงินค่าเช่าบ้านตามคำพิพากษาของศาลปกครองประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2548กค 0430.5/ว 249การนำเสนอบริการการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๒๔๔แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
20 มิ.ย. 2548กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๒๓๒การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลังประกาศทั่วไป
20 มิ.ย. 2548กค 0417/ว 227การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
15 มิ.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.1784การจัดทำ บส. 01 (po) รายการจ้างเหมาก่อสร้างประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2548กค 0417/ว 193การกำหนดให้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๑๙๐แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
24 พ.ค. 2548กค 0409.6/ว.72การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประกาศทั่วไป
24 พ.ค. 2548กค 0409.6/ว.75การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการประกาศทั่วไป
24 พ.ค. 2548กค 0409.6/ว. 70การเบิกจ่ายเงินค่าบริการจอดรถในการติดต่อราชการประกาศทั่วไป
17 พ.ค. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๑๘๐แบบสัญญาเช่ารถยนต์ประกาศทั่วไป
12 พ.ค. 2548E 11/2548ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 เม.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.0966การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนา มก. ประจำปี 2548 (ครั้งที่ 1)ประกาศทั่วไป
05 เม.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.0965การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนา มก. ประจำปี 2548 (ครั้งที่ 1)ประกาศทั่วไป
28 เม.ย. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๑๖๓การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2548กค 0417/ว 151การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2548กค 0409.6/ว. 65ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2548กค 0407.7/ว 153การจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2548กค 0409.4/ว. 63โครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ โดยตรงประกาศทั่วไป
21 เม.ย. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๖การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
20 เม.ย. 2548ส (ก) 17/48 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณชั้นล่างอาคาร 1 (อาคารส่วนหน้า) สถานพยาบาลประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 เม.ย. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๑๓๒แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2548กค 0417/ว 129การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของ "บิดา"ประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2548กค 0409.7/ว 51การเบิกค่าลงทะเบียนประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2548กค 0409.6/ว. 52การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมราคาเชื้อเพลิงประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2548กค 0409.7/ว. 56การเทียบตำแหน่งประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2548กค 0408.2/ว 59ราคากลางกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษประกาศทั่วไป
18 เม.ย. 2548กค 0409.7/ว. 50การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2548ส (ก) 11/48 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มี.ค. 2548ส (ก) 13/48 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามรักบี้ฟุตบอลประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มี.ค. 2548ส. 34/48สอบราคาซื้อตู้ดูดควัน จำนวน 6 ตู้ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มี.ค. 2548ส (ก) 15/48 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์กีฬาเพื่อสุขภาพประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มี.ค. 2548ส. 39/48สอบราคาซื้อเครื่อง Gas Chromatography เพื่อวิเคราะห์สารให้กลิ่น จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มี.ค. 2548ศธ 5206.1/ว 190ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานประกาศทั่วไป
03 มี.ค. 2548กค 1417/ว. 77ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคประกาศทั่วไป
03 มี.ค. 2548ส. 35/48สอบราคาซื้อระบบการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มี.ค. 2548กค 0409.6/ว 39การจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวประกาศทั่วไป
29 มี.ค. 2548กค 0409.7/ว 47การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศประกาศทั่วไป
29 มี.ค. 2548กค 0409.6/ว 33การเบิกจ่ายค่าที่พักในการฝึกอบรมใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันประกาศทั่วไป
29 มี.ค. 2548กค 0409.5/ว 112สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการประกาศทั่วไป
29 มี.ค. 2548ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 /2548กองคลังสัมพันธ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2548ประกาศทั่วไป
29 มี.ค. 2548กค 0409.6/ว 38การเบิกจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการประกาศทั่วไป
21 มี.ค. 2548ส. 43/48สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 มี.ค. 2548ส. 45/48สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Visualizer จำนวน 12 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2548กค 0409.4/ว. 29วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการอายัดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เบี้ยหวัด บำนาญ ตามคำพิพากษาของศาลประกาศทั่วไป
02 มี.ค. 2548กค 0409.7/ว 30การเบิกค่าเช่าอาคารประกาศทั่วไป
02 มี.ค. 2548กค 0409.6/ว. 26การชำระเงินค่าฝากส่งไปรษณีย์ประกาศทั่วไป
02 มี.ค. 2548กค 0409.6/ว 27การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษประกาศทั่วไป
02 มี.ค. 2548กค 0409.6/ว 86ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการประกาศทั่วไป
14 มี.ค. 2548กค 0409.6/ว. 98ค่าธรรมเนียมในการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อระหว่างประเทศประกาศทั่วไป
14 มี.ค. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๙๕แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
11 มี.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.0687การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90/91 ประจำปีภาษี 2547ประกาศทั่วไป
08 ก.พ. 2548ส. 27/48สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.พ. 2548E (ก) 1 /2548ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.พ. 2548ส (ก) 3/48 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบสระจุฬาภรวลัยลักษณ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.พ. 2548E 4/2548ประมูลซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนรวมศรีราชา (วิทยาการจัดการ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.พ. 2548กค 0409.7/ว. 15การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้จ่ายภายหลังสิ้นปีประกาศทั่วไป
08 ก.พ. 2548E2/2548ประมูลซื้อระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.พ. 2548E1/2548ประมูลซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ก.พ. 2548กค 0427/ว 44ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ประกาศทั่วไป
28 ก.พ. 2548E 16 /2548ประมูลจ้างเหมาต่อเติมชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.พ. 2548E (ก) 8/2548ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงห้องสัตว์ป่วยฉุกเฉินและสัตว์ป่วยวิกฤต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.พ. 2548E (ก) 9/2548ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารการเรียนการสอน (ตึกบรรเจิดคติการ) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.พ. 2548กค (กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๗๓แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
25 ก.พ. 2548กค 0410.3/ว.75การบันทึกรายการจ่ายชำระเงินต่อโดยส่วนราชการในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ประกาศทั่วไป
24 ก.พ. 2548E (ก) 10 /2548ประมูลจ้างเหมาต่อเติมชั้นดาดฟ้าอาคาร 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.พ. 2548ศธ 0513.10105/ว.0557การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 / 91 ประจำปีภาษี 2547ประกาศทั่วไป
22 ก.พ. 2548ส (ก) 7/48 สอบราคาจ้างปรับปรุงดาดฟ้าศูนย์กิจกรรม 3 (ศูนย์มัลติมีเดีย)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.พ. 2548กค 0409./ว. 154การประกาศกำหนกสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (เพิ่มเติม)ประกาศทั่วไป
21 ก.พ. 2548ส (ก) 5/48 สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามฮอกกี้ วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.พ. 2548ศธ 0513.10105/ว.0510ขอความร่วมมือในการสำรวจรายชื่อผู้ที่มีวุฒิ ปวส.ประกาศทั่วไป
02 ก.พ. 2548กค 0409.5/ว. 32พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2548ประกาศทั่วไป
18 ก.พ. 2548E (ก) 5/2548ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ. 2548E (ก) 6/2548ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ. 2548E (ก) 4/2548ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารการเรียนรู้ กำแพงแสน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ. 2548E (ก) 7/2548ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอประชุม 1 หลัง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ. 2548E (ก) 3/2548ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ถนนลาดยางหมายเลข 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ. 2548E (ก) 2/2548ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ. 2548ป.(ก) 6/2548ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ก.พ. 2548E (ก) 01 /2548ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลศึกษา วิทยาเขตศรีราชา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ก.พ. 2548E 1/2548ประมูลซื้อระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.พ. 2548ส. 33/48สอบราคาซื้อระบบสนับสนุนการสอนทางไกล จำนวน 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.พ. 2548ส. 29/48สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC Desktop จำนวน 60 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.พ. 2548ส. 31/48สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายพร้อมติดตั้งประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.พ. 2548E 3/2548ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.พ. 2548กค 0409.4/ว. 123หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรงประกาศทั่วไป
01 ก.พ. 2548กค 0417/ว. 7การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยประกาศทั่วไป
01 ก.พ. 2548กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/ว ๓๖แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
01 ก.พ. 2548กค 0406.2/ว. 9แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติประกาศทั่วไป
09 ธ.ค. 2548กค 0417/ว 468ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเริ้อรังประกาศทั่วไป
09 ธ.ค. 2548กค 0409.5/ว. 477อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีประกาศทั่วไป
26 ธ.ค. 2548ส. 22/2549สอบราคาซื้อ Access Point จำนวน 11 ระบบ 99 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ธ.ค. 2548281.jประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวประกาศทั่วไป
21 ธ.ค. 2548ส. 20/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเพิ่มสารพันธุกรรม จำนวน 3 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ธ.ค. 2548กค 0417/ว 488การเปลี่ยนปแลงชื่อสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
21 ธ.ค. 2548กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๔๘๗แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
02 ธ.ค. 2548ส. 18/2549สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ธ.ค. 2548ส.(ก)9/49สอบราคาจ้างเหมาทำผิวยางสังเคราะห์สนามตระกร้อ จำนวน 1 สนามประกาศทั่วไป
19 ธ.ค. 2548ส.(ก)8/49สอบราคาจ้างซ่อมแซมสนามเทนนิส จำนวน 1 สนามประกาศทั่วไป
19 ธ.ค. 2548ส. 21/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุดประกาศทั่วไป
19 ธ.ค. 2548ส. 19/2549สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1 ระยะเวลา 9 เดือนประกาศทั่วไป
19 ธ.ค. 2548273.jรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ประกาศทั่วไป
16 ธ.ค. 2548ส.(ก)6/49สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามบาสกลางแจ้ง จำนวน 2 สนามประกาศทั่วไป
16 ธ.ค. 2548E 4/2549ประมูลซื้อ Gigabit Switch และ Ethernet ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction)ประกาศทั่วไป
15 ธ.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.17373การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2546, 2547, 2548ประกาศทั่วไป
15 ธ.ค. 2548กค 0410.3/ว. 475การขอเบิกเงินสำหรับการซื้อ/จ้าง/เช่าที่มีใบสั่งซื้อสั่งจ้างสัญญาในระบบ GFMISประกาศทั่วไป
15 ธ.ค. 2548กค 0417/ว 478การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
15 ธ.ค. 2548E3 (ก)/2549ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auiction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ธ.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.4270การจัดทำค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประกาศทั่วไป
14 ธ.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.4258การเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 2548กค 0409.6/ว. 171ขอความร่วมมือเช่ารถที่มีการติดตั้งระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ (NGV)ประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.4259ขอเชิญประชุมประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 2548ส.(ก7/49สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ธ.ค. 2548กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๔๗๓การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
01 ธ.ค. 2548กค 0417/ว 144หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญประกาศทั่วไป
09 พ.ย. 2548ส. 10/2549สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1 ระยะเวลา 9 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.4163การเบิกถอนเงินรายได้ของคณะ/ สำนัก/ สถาบันประกาศทั่วไป
30 พ.ย. 2548ส.(ก)5/49สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วลวดหนามโรงพยาบาลสัตว์หัวหินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ย. 2548ส. 17/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง จำนวน 30 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 พ.ย. 2548กค ๐๓๐๘/ว. ๑๐๔การสั่งจ้างทำสิ่งของต่างๆประกาศทั่วไป
28 พ.ย. 2548ส. 16/2549สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ย. 2548ส. 15/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 20 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ย. 2548ส.(ก)3/49สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ย. 2548ส.(ก)4/49สอบราคาจ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 3 ด้านทิศตะวันออก อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ย. 2548ส.13/49สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โปรตีนอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ย. 2548128.รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศทั่วไป
28 พ.ย. 2548127.jประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวประกาศทั่วไป
02 พ.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.3494แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
19 พ.ย. 2548246.jประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ประกาศทั่วไป
18 พ.ย. 2548ส. 14/2549สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานการกีฬา โรงยิมเนเซียม และสนามอินทรีจันทรสถิตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 รวมระยะเวลา 10 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 พ.ย. 2548form30แจ้งข่าว... สำหรับท่านที่มีบุตรกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีประกาศทั่วไป
17 พ.ย. 2548กค 0409.7/ว. 439มาตรการการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
15 พ.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.103ขอหารือการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานเงินรายได้ประกาศทั่วไป
14 พ.ย. 2548กค 0409.6/ว 164การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกาศทั่วไป
14 พ.ย. 2548ส(ก)2/49สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหญิงและโรงเก็บพัสดุประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 พ.ย. 2548ศธ 0513.10105/ว.3653แนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
11 พ.ย. 2548ส.(ก)1/2549สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ย. 2548ส. 11/2549สอบราคาซื่อครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ย. 2548ส. 12/2549สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพสี VISUALIZER จำนวน 16 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 พ.ย. 2548235.jรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประกาศทั่วไป
07 ต.ค. 2548กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๓๘๓แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
06 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3410การรับเงินและนำเงินรายได้คณะ/ สำนัก/ สถาบันฝากกองคลัง ประกาศทั่วไป
06 ต.ค. 2548กค 0409.4/ว. 380ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินทำขวัญและการพิจารณาเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2548ประกาศทั่วไป
04 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3391การจัดทำใบสำคัญรับเงินประกอบเอกสารการส่งใช้คืนเงินยืมรายได้ส่วนกลางประกาศทั่วไป
04 ต.ค. 2548กค 0409.6/ว. 129ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประกาศทั่วไป
04 ต.ค. 2548กค 0409.7/ว. 134การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
04 ต.ค. 2548026949ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและรับเงินของผู้ใช้น้ำส่วนราชการให้เป็นระบบเดียวกับผู้ใช้น้ำเอกชนประกาศทั่วไป
31 ต.ค. 2548ส.8/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 2548ส.9/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 25486/49สอบราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก ขนาด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 2 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 2548ส.7/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือตรวจสอบระบบโทรศัพท์ (ระบบเคเบิ้ลใต้ดิน) จำนวน 1 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 2548ส.5/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องฉายภาพ LCD และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 2548E3/2549ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสาร 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ต.ค. 25484/49สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ แผ่นการ์ดโทรศัพท์ภายใน (SLMA) จำนวน 8 แผ่นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3347การจัดทำค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประกาศทั่วไป
03 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.13877ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2548ประกาศทั่วไป
28 ต.ค. 2548กค 0409.6/ว. 126การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนประกาศทั่วไป
18 ต.ค. 2548กค(กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๔๐๑หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ ประกาศทั่วไป
18 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3495วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
17 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3492ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549ประกาศทั่วไป
14 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3475แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2548ประกาศทั่วไป
14 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3464การจัดทำรายงานสรุปผลปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของหน่วยงานประกาศทั่วไป
14 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3469ปฏิทินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2549ประกาศทั่วไป
13 ต.ค. 2548กค 0409.6/ว 392ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝึกอบรมประกาศทั่วไป
12 ต.ค. 2548ส. 2/2549สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 ระยะเวลา 11 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ต.ค. 2548ปีที่ 8 ฉบับที่ 3หนังสือกองคลังสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
10 ต.ค. 2548ส. 1/2549สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ SUN ระยะเวลา 11 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ต.ค. 2548E 1/2549ประมูลซื้อ ครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ต.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.3437ขอเชิญประชุมประกาศทั่วไป
07 ม.ค. 2548กค 0409.7/ว. 142การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ ที่ไม่อยู่ในช่วงปิดภาคเรียนประกาศทั่วไป
07 ม.ค. 2548กค 0407.7/ว 457การเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าโครงการจ่ายตรงทาง Websiteประกาศทั่วไป
07 ม.ค. 2548ศธ 0501/1569แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
07 ม.ค. 2548กค 0417/ว 460ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคประกาศทั่วไป
06 ม.ค. 2548ป.(ก) 4/2548ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้สกลนครประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2548ป.(ก) 5/2548ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เกษตร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ม.ค. 2548ศธ 0501(1)/1391ยกเลิกใบเสร็จรับเงินประกาศทั่วไป
04 ม.ค. 2548ปีที่ 7 ฉบับที่ 5/2547กองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2547ประกาศทั่วไป
04 ม.ค. 2548กค 0409.6/ว. 148ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
31 ม.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.0247ใบเสร๋จรับเงินบริจาคช่วยภัยใต้ประกาศทั่วไป
31 ม.ค. 2548ส. 25/48สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ม.ค. 2548กค 0427/ว 25การใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายประกาศทั่วไป
26 ม.ค. 2548กค 0409.6/ว 21พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
26 ม.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.0227เร่งรัดติดตามการจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป
21 ม.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.0182ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2547ประกาศทั่วไป
20 ม.ค. 2548ศธ 0501/ว 58ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบประกาศทั่วไป
19 ม.ค. 2548กค 0409.6/ว 157ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประกาศทั่วไป
19 ม.ค. 2548กค 0417/ว 155การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วลาออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุดประกาศทั่วไป
19 ม.ค. 2548กค 0410.3/ว 464การจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้างสำหรับการปฏิบัติงานในระบบ GFMISประกาศทั่วไป
19 ม.ค. 2548กค 0410.3/ว 8การนำส่งเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ประกาศทั่วไป
17 ม.ค. 2548ศธ 0513.10105/ว.0124ขอให้ดำเนินการสะสางเอกสารประกาศทั่วไป
17 ม.ค. 2548กค 0409.6/ว 6ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนประกาศทั่วไป
14 ม.ค. 2548ศธ 0501/ว 08แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
14 ม.ค. 2548ศธ 0501(1)/06การเผยแพร่ข้อมูลความคืบหน้าโครงการจ่ายตรงทาง Website รายละเอียดดังเอกสารที่แนบประกาศทั่วไป
14 ม.ค. 2548ศธ 0501(1)/05ประเภทแลอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รายละเอียดดังเอกสารที่แนบประกาศทั่วไป
08 ก.ย. 2547กค(กวพ)0408.4/ว 275แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบประกาศทั่วไป
06 ก.ย. 2547ปีที่ 7 ฉบับที่ 4/2547ข่าวสาร "กองคลังสัมพันธ์" ประจเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2547ประกาศทั่วไป
29 ก.ย. 2547กค 0409.6/ว 102การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการประกาศทั่วไป
29 ก.ย. 2547กค 0409.3/ว 100การหักเงินค่าปรับไว้ใช้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกาศทั่วไป
29 ก.ย. 2547ศธ 0205/4492การกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติด้านเอกสารการยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษาฯประกาศทั่วไป
29 ก.ย. 2547กค 0409.6/ว. 101การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศประกาศทั่วไป
29 ก.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 2464ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2547ประกาศทั่วไป
24 ก.ย. 2547กค ๐๔๐๘.๔/ว 302การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุไว้ใช้ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ประกาศทั่วไป
22 ก.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 2432การนำส่งเงินกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
20 ก.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 2424การตรวจการจ้างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.ย. 2547นร 0702/ว 88การเร่งรัดการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547ประกาศทั่วไป
13 ก.ย. 2547กค 0409.7/ว.91การกันเงินงบประมาณเหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจประกาศทั่วไป
13 ก.ย. 2547กค 0409./ว. 92การเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
10 ก.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 2307ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
10 ก.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 2325ขอให้จัดทำข้อมูลผู้ขายประกาศทั่วไป
06 ส.ค. 2547กค 0409.5/ว.223ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
31 ส.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 2217การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก.ประกาศทุนการศึกษา
31 ส.ค. 2547ส. 36/47สอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะทาง จำนวน 6 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ส.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 2216การสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก.ประกาศทุนการศึกษา
31 ส.ค. 2547ส. 81/47สอบราคาซื้อเครื่อง Gas Chromatography เพื่อวิเคราะห์สารให้กลิ่น จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ส.ค. 2547กค 0409.3/ว 262หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการประกาศทั่วไป
27 ส.ค. 2547กค(กวพ)0408.4/ว 258แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2547ส.(ก) 12/47สอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2547เลขที่ ส.79/47สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2547เลขที่ ส.77/47สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2547เลขที่ ส.75/47สอบราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสานิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ส.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 2080ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
17 ส.ค. 2547กค 0409.3/ว 239ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
17 ส.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 2059ขอปิดการจ่ายพัสดุชั่วคราวประกาศทั่วไป
17 ส.ค. 2547กค 0409.5/ว.87ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการประกาศทั่วไป
13 ส.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 2025แจ้งกำหนดการส่งใบสำคัญและการขอกันเงินข้ามปี เงินรายได้ส่วนกลาง ปี 2547ประกาศทั่วไป
11 ส.ค. 2547กค 0409.6/ว.86การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศประกาศทั่วไป
10 ส.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 1972ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
09 ก.ค. 2547นร 0714/ว 66ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
05 ก.ค. 2547กค 0414/ว 188การเปิดบัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการประกาศทั่วไป
05 ก.ค. 2547กค 0414/ว 193การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
29 ก.ค. 2547ใบสมัครขอรับทุนใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทุนการศึกษา
28 ก.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 1885ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร ครั้งที่ 1ประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2547เลขที่ ส.(ก)13/47สอบราคาจ้างกั้นห้องบริเวณประธานพิธี สถานที่ก่อสร้างอัฒจันทร์ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ประกาศทั่วไป
22 ก.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 1864ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตรประกาศทั่วไป
21 ก.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 1838ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
03 มิ.ย. 2547ประกาศ กองคลังขอปิดรับบริการประกาศทั่วไป
29 มิ.ย. 2547กค 0409.6/ว.74การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดประกาศทั่วไป
29 มิ.ย. 2547ประชาสัมพันธ์กองคลังกองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2547ประกาศทั่วไป
29 มิ.ย. 2547กค 0409.5/ว.75ขอความร่วมมือ กรณีการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการประกาศทั่วไป
29 มิ.ย. 2547กค 0409.6/ว.73การเบิกจ่าค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศประกาศทั่วไป
29 มิ.ย. 2547กค 0409.6/ว.71การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการประกาศทั่วไป
29 มิ.ย. 2547กค 0409.4/ว.70การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดประกาศทั่วไป
15 มิ.ย. 2547กค 0417/ว 170การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
31 พ.ค. 2547กค 0409.4/ว136การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2547กค 0417/ว 135ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
24 พ.ค. 2547กค 0410.3/ว 140การเตรียมความพร้อมข้อมูลทางบัญชีเพื่อเข้าสู่ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)ประกาศทั่วไป
14 พ.ค. 2547กค 0409.4/ว.50พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาล พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
14 พ.ค. 2547กค 0409.6/ว.49ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้ยานพาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547ประกาศทั่วไป
09 เม.ย. 2547กค(กวพ)๐๔๐๘๔/ว ๙๐วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
05 เม.ย. 2547ศธ 0513.10105/ว 0872การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนา มก. ประจำปี 2547 (ครั้งที่ 1)ประกาศทั่วไป
30 เม.ย. 2547ปีที่ 7 ฉบับที่ 2กองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2547ประกาศทั่วไป
30 เม.ย. 2547กค 0407.3/ว.48การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ณ 1 เมษายน 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรีประกาศทั่วไป
28 เม.ย. 2547กค 0409.5/ว.47ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
28 เม.ย. 2547กค 0409.5/ว.39ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
26 เม.ย. 2547กค 0408.3/ว112การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.thประกาศทั่วไป
19 เม.ย. 2547การขอกองทุนพัฒนา มก.ตัวอย่างการสมัครขอกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2546ประกาศทั่วไป
19 เม.ย. 2547กค๐๔๐๘.๕/ว.๔๐การประกาศกำนดสำนักงานในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเป็นสำนักงานในพิ้นที่พิเศษประกาศทั่วไป
19 เม.ย. 2547กค 0409.7/ว 43การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประกาศทั่วไป
16 เม.ย. 2547กค 0409.5/35หลักเกณฑ์การพิจรณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
30 มี.ค. 2547ศธ 0513.10105/ว 0828ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ โดยโปรแกรมของกรมบัญชีกลางประกาศทั่วไป
26 มี.ค. 2547กค 0409.4/ว.37ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2546ประกาศทั่วไป
26 มี.ค. 2547กค 0409.7/ว 34การเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการประกาศทั่วไป
19 มี.ค. 2547กค 0409.7/ว 29ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมประกาศทั่วไป
19 มี.ค. 2547กค 0409.5/ว 20การกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติมประกาศทั่วไป
17 มี.ค. 2547กค 0409.3/ว.16การหักเงินค่าปรับไว้ใช้จ่ายเป็นเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกาศทั่วไป
17 มี.ค. 2547กค 0409.6/ว.24การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2547ศธ 0513.10105/ว 0642ขอส่งใบรับรองรายงานสรุปยอดเงินของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.)ประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2547ศธ 0513.10105/ว 0412ขอส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2546ประกาศทั่วไป
11 มี.ค. 2547ศธ 0501/ว.206ข้อ 1 สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 31 ลว. 28 มค. 47 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ข้อ 2 สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 25 ลว. 22 มค. 47 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย ข้อ 3 สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0100/ว 112 ลว. 29 มค. 47 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขและทบทวนให้สิทธิพิเศษในการแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)ประกาศทั่วไป
01 มี.ค. 2547กค 0409.5/ว.19แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการชำระราคาบ้านและที่ดินเพื่อการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการประกาศทั่วไป
09 ก.พ. 2547กค 0409.5/ว 31ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาประกาศทั่วไป
03 ก.พ. 2547นร 0714/ว.26การยกเลิกราคมมาตรฐานครุภัณฑ์บางรายการประกาศทั่วไป
03 ก.พ. 2547กค 0409.7/ว.25การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายประกาศทั่วไป
03 ก.พ. 2547ศธ 0513.10105/ว 0249การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายประกาศทั่วไป
26 ก.พ. 2547กค 0409.7/ว 13ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวประกาศทั่วไป
26 ก.พ. 2547กค 0409.5/ว 15ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านในท้องที่ที่รับราชการเดิมมาเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ที่รับราชการแห่งใหม่ต่อไปประกาศทั่วไป
26 ก.พ. 2547กค 04017/ว 43แบบพิมพ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประกาศทั่วไป
26 ก.พ. 2547ปีที่ 7-1กองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2547ประกาศทั่วไป
26 ก.พ. 2547กค 04017/ว 14การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทยประกาศทั่วไป
25 ก.พ. 2547ศธ 0513.10105/ว 0474ขอให้จัดส่งรายงานการเงินประกาศทั่วไป
18 ก.พ. 2547กบข.1000/ว.4519/46 และกก0814/ก.164วิธีการขอยกเว้นภาษีเงินสะสม กบข และการใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (แบบตามมาตรา 50 ทวิ) และการแสดงยอดเงินสะสมจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในระหว่างปีภาษี ในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรประกาศทั่วไป
13 ก.พ. 2547ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2546ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.พ. 2547ศธ 0513.10105/ว 0343แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันประกาศทั่วไป
11 ก.พ. 2547กค 0409.7/ว 6ค่าตอบแทนผู้นำการออกกำลังกายประกาศทั่วไป
08 ธ.ค. 2547ป.(ก) 2/2548ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ (หลังใหม่)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ธ.ค. 2547ส.9/2548สอบราคาซื้อรถยนต์นั่งจำนวน 1 คันประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธ.ค. 2547ส. 23/48สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 3 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธ.ค. 2547ส. 21/48สอบราคาซื้อระบบสายสัญญาณและสวิตซ์เครือข่ายและติดตั้ง จำนวน 3 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 ธ.ค. 2547ส. 19/48สอบราคาซื้อระบบการเรียนการสอน จำนวน 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ธ.ค. 2547ส. 17/48สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 6 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ธ.ค. 2547ส (ก) 1/48 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหารกลาง 1 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ธ.ค. 2547ส. 15/48สอบราคาซื้อชุดตัดต่อวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ธ.ค. 2547ป.9/2548ประกวดราคาซื้อสถานีดิจิตัลไลบรารีและเครื่องพิวเตอร์ ทำหน้าที่แม่ข่ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ธ.ค. 2547กค 0409.3/ว. 447ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2547ประกาศทั่วไป
24 ธ.ค. 2547ศธ 0501/ว 1516แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
24 ธ.ค. 2547ป.(ก) 42548ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้สกลนครประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ธ.ค. 2547ป.7/2548ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ธ.ค. 2547ป.5/2548ประกวดราคาซื้อจิกะบิตส์สวิตซ์และอีเทอร์เน็ตสวิตซ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ธ.ค. 2547ส. 13/48สอบราคาซื้อ Voice Over IP จำนวน 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ธ.ค. 2547เลขที่ ป.3/2548ประกวดราคาซื้อระบบ Firewall จำนวน 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ธ.ค. 2547กค(กวพ)๐๔๐๘.๔/ว 438แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
17 ธ.ค. 2547ป.(ก) 3/2548ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพุทธศาสนสถาน วิทยาเขตศรีราชาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ธ.ค. 2547กค 0409./ว. 137การเบิกจ่ายค่าพานพุ่มทอง-พุ่มเงินเพื่อใช้ในวันสำคัญต่าง ๆประกาศทั่วไป
14 ธ.ค. 2547ศธ 0513.10105/ว.3383ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคาร ครั้งที่ 2ประกาศทั่วไป
13 ธ.ค. 2547ศธ 0513.10105/ว.3361การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินแบบกระดาษต่อเนื่องประกาศทั่วไป
05 พ.ย. 2547กค(กวพ)๐๘๐๔.๔/ว 367แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
05 พ.ย. 2547กค 0409.7/ว 366การเทียบตำแหน่งประกาศทั่วไป
23 พ.ย. 2547กค 0417/ว 395การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรคประกาศทั่วไป
23 พ.ย. 2547ส.4/2548สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 รายการประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 พ.ย. 2547ส. 7/48สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 พ.ย. 2547นร 0701/ว 6ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548ประกาศทั่วไป
18 พ.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 3025การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายประกาศทั่วไป
16 พ.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 3004ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548ประกาศทั่วไป
15 พ.ย. 2547ส. 5/48สอบราคาซื้อเครื่องคอมพอวเตอร์ จำนวน 6 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 พ.ย. 2547ส. 3/48สอบราคาซื้อระบบบริหารสำนักงานของคณะฯและภาควิชา 1 ระบบประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 พ.ย. 2547เลขที่ ส1/48สอบราคาจ้างทำความสะอาดหอพักชายที่ 12 และตึกพักชายที่ 14,15 รวม 3 อาคารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 พ.ย. 2547นร 0714/ว 11การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)ประกาศทั่วไป
10 พ.ย. 2547กค 0409.3/ว 127ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
01 พ.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 2763ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2548ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ย. 2547เลขที่ ส.(ก)2/2548สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงอาคารจุลชีววิทยา - พันธุศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ย. 2547ศธ 0513-10105/ว 2802แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2548ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ย. 2547นร 0702/ว 7การใช้รายจ่ายรายการเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่งประกาศทั่วไป
06 ต.ค. 2547นร 0702/ว. 95หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548ประกาศทั่วไป
04 ต.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 2556แจ้งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงค่าสาธารณูปโภคปีงบประมาณ 2547ประกาศทั่วไป
27 ต.ค. 2547นร 1201/ว 5แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเงินเหลือจ่าย/เงินที่ลดได้มาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547ประกาศทั่วไป
19 ต.ค. 2547กค(กวพ)0408.4/ว 324แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
15 ต.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 2652การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป
15 ต.ค. 2547ศธ 0513-10105/ว 2656การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเพื่อการยกยอดข้อมูลประกาศทั่วไป
12 ต.ค. 2547กค(กวพ)0408.4/ว 321แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
01 ต.ค. 2547กค(กวพ)0408.4/ว 308แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
09 ม.ค. 2547ศธ 0501/ว.661ข้อ 1. หนังสือสำนักงานรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0100/269 ลว.26 พย.46 เรื่องการพิจารณาโครงการจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ ข้อ. 4. หนังสือสำนักงานรัฐมนตรี ที่ 0100/ว296 ลว. 2 ธค.46 เรื่องการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษของโรงพิมพ์ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และ ข้อ 7. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลว. 20 พย.46 เรื่อง แนวทางการใช้อัตราตอบแทนที่ปรึกษาไทยอัตราใหม่ประกาศทั่วไป
09 ม.ค. 2547กค 0410.3/ว 395แบบแนบฎีกาแสดงรายการภาษี (แบบ 4117)ประกาศทั่วไป
09 ม.ค. 2547กบข.1210/ว4553/46สมาชิกที่ยังไม่ได้รับเงินคืน กบข.ประกาศทั่วไป
26 ม.ค. 2547กค 0409.5/ว.5การประกาศดำหนดสำนักงานในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประกาศทั่วไป
26 ม.ค. 2547กค 04017/ว.1การขอใช้สิทธิสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการซึ่งมีกรณีหรือต้องหาว่ากระทำผิดวินัยแล้วออกจากราชการโดยกรณียังไม่ถึงที่สุดประกาศทั่วไป
20 ม.ค. 2547กองคลังสัมพันธ์กองคลังสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2546ประกาศทั่วไป
19 ม.ค. 2547กค 0409.7/ว.40842การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟประกาศทั่วไป
15 ม.ค. 2547กค 0408.2/ว.112การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ประกาศทั่วไป
15 ม.ค. 2547กค 0409.3/ว.110การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันประกาศทั่วไป
10 ส.ค. 2547ศธ 0513.10105/1052 ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547หนังสือภายใน
06 ส.ค. 2547ศธ 0513.10105/1051 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนหนังสือภายใน
05 ก.ย. 2546ศธ 0513.10105/ว.2532ขอเชิญประชุมประกาศทั่วไป
30 ก.ย. 2546กค 0409.4/ว.80แบบขอรับบำเหน็จดำรงชีพประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2546แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประกาศรับสมัครงาน
02 ก.ย. 2546ที่ นร 0714/ว 50การเพิ่มรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
19 ก.ย. 2546ที่ ศธ0513.10105/ว.2671ขอให้จัดทำทะเบียนทรัพย์สินปีงบประมาณ 2545 และปี 2546ประกาศทั่วไป
19 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0513.10105/ว.2701ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารประกาศทั่วไป
19 ก.ย. 2546ที่ ศธ 0513.10105/ว.2612ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและส่งคืนใบเสร็จรับเงินใช้แล้วประจำปีงบประมาณ 2546ประกาศทั่วไป
11 ก.ย. 2546กค 0408.2/ว.71การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศประกาศทั่วไป
11 ก.ย. 2546นร 0714/ว.52การยกเลิกราคามาตรฐานครุภัณฑ์บางรายการประกาศทั่วไป
10 ก.ย. 2546กฐินพระราชทานกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2546ประกาศทั่วไป
10 ก.ย. 2546แบบสอบถามแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองคลังประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ส.ค. 2546ท นร 0714/ว.50การเพิ่มรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประกาศทั่วไป
29 ส.ค. 2546ประกาศสมัครสอบรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกาศทั่วไป
27 ส.ค. 2546ปีที่ 6 ฉบับที่ 4/46กองคลังสัมพันธ์ ประกาศทั่วไป
19 ส.ค. 2546ที่ กค 0417/ว.56การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลประกาศทั่วไป
8 ก.ค. 2546กค 04017/ว. 46การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่ได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการยังท้องที่อื่นซึ่งอยู่ต่างสำนักเบิกเงินเดือนประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
31 ก.ค. 2546ที่ ทม.0401.04/2201 โครงการ " ประสานใจ ขยายเวลาให้บริการ "ประกาศทั่วไป
27 ก.ค. 2546ที่ ทม.0401.04/2150 แจ้งกำหนดการขอกันเงินข้ามปีและการส่งใบสำคัญ งบประมาณเงินรายได้ปี 2546ประกาศทั่วไป
2 ก.ค. 2546ทม.0401.04/ว.8645 ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2546ประกาศทั่วไป
6 มิ.ย. 2546กค การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภทหรือลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปประกาศทั่วไป
6 มิ.ย. 2546ที่พิเศษ/2546 เงินตกเบิกของข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทั่วไป
4 มิ.ย. 2546กค0409.5/ว.35ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2546กค 0409.5/ว.34ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธินำหลักฐานการชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านประกาศทั่วไป
4 มิ.ย. 2546กค 0409.5/ว.35ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการประกาศทั่วไป
25 มิ.ย. 2546ทม.2002/ว 2853ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา "ยกเลิกใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัยบูรพา " เล่มที่ 9822 เลขที่ 35 จำนวน 1 ฉบับประกาศทั่วไป
17 มิ.ย. 2546กค 0409.5/ว.40หลักเกณฑ์ท้องที่ใกล้เคียงกับท้องที่ที่ตั้งสำนักเดิม ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 ประกาศทั่วไป
12 มิ.ย. 2546กค 0417/ว.171 ซ้อมความเข้าใจกรณีสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆประกาศทั่วไป
11 มิ.ย. 2546ที่ ทม.0401.04/1765ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำเงินฝากธนาคารประกาศทั่วไป
9 พ.ค. 2546กค 0410.3/ว 120การหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย ค่าโทรศัพท์หน้าฎีกาประกาศทั่วไป
22 พ.ค. 2546กค(กวพ)0408.4/ว.147 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานประกาศทั่วไป
9 เม.ย. 2546กค0409.5/ว.24สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเองก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541 มีผลใช้บังคับประกาศทั่วไป
28 เม.ย. 2546 กค 0409.7/ว.27 การเบิกจ่ายค่าโล่และค่ากรอบวิทยาศาสตร์ใบประกาศเกียรติคุณประกาศทั่วไป
28 เม.ย. 2546ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 กองคลังสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
25 เม.ย. 2546ที่ ทม.0401.04/1279 แจ้งการปรับลดงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ปี 2546ประกาศทั่วไป
7 มี.ค. 2546ส.26/46สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่องประกาศทั่วไป
5 มี.ค. 2546กค0417/ว.16การเปลี่ยนสังกัดสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
5 มี.ค. 2546ส.25/46 สอบราคาซื้อไฟร์วอลล์ จำนวน 1 ระบบประกาศทั่วไป
5 มี.ค. 2546ส.25/2546 สอบราคาซื้อไฟร์วอลล์ จำนวน 1 ระบบประกาศทั่วไป
5 มี.ค. 2546กค 0417/ว.16การเปลี่ยนแปลงสังกัดสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
5 มี.ค. 2546 กค 0417/ว.16การเปลี่ยนแปลงสังกัดสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
5 มี.ค. 2546กค 0417/ว.61การเปลี่ยนสังกัดสถานพยาบาลของทางราชการประกาศทั่วไป
28 มี.ค. 2546ที่ สยก.109/2546 เอกสารประกอบการเปิดบัญชีประกาศทั่วไป
28 มี.ค. 2546ทม.0401.04/ว.0809ขอเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างประกาศทั่วไป
13 มี.ค. 2546กสจ.001/014 การจัดทำบัตรสมาชิก กสจ.ประกาศทั่วไป
13 มี.ค. 2546ส.27/46สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 36 เครื่องประกาศทั่วไป
11 มี.ค. 2546กค0417/ว.69 การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประกาศทั่วไป
11 มี.ค. 2546กค 0417/ว.69 การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลประกาศทั่วไป
7 ก.พ. 254612/2546 ประกวดราคาซื้อเครื่องคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจน ซัลเฟอร์ จำนวน 1 เครื่องประกาศทั่วไป
7 ก.พ. 2546ส.18/2546 สอบราคาซื้อระบบทะเบียนเรียนนิสิต จำนวน 1 ระบบประกาศทั่วไป
7 ก.พ. 2546 ส.22/2546 สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ชุดประกาศทั่วไป
7 ก.พ. 254613/2546 ประกวดราคาซื้อ Power Switching จำนวน 2 ชุดประกาศทั่วไป
07 ก.พ. 2546กค0406.6/ว.121 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดประกาศทั่วไป
7 ก.พ. 2546ทม.0401.04/ว.0315 ใบเบิกถอนเงินรายได้ประกาศทั่วไป
7 ก.พ. 254614/2546 ประกวดราคาซื้อระบบ Video Conference จำนวน 1 ระบบประกาศทั่วไป
7 ก.พ. 2546ส.17/2546 สอบราคาซื้อ HUB จำนวน 50 ชุดประกาศทั่วไป
7 ก.พ. 254611/2546