กองกลาง
วัน เดือน ปี เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ประเภทหนังสือ
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1276-2558จาก บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เรื่งอ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบนวัตกรรมแห่งอนาคตประกาศทั่วไป
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1275-2558จาก บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเกี่ยวกับการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคอาเซียน ประกาศทั่วไป
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1278-2558จาก ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสร้างอุทยานราชภักดิ์ประกาศทั่วไป
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1274-2558จาก ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม และประชาสัมพันธ์ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1277-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมโครงการฯประกาศทั่วไป
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1279-2558จาก สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เรื่อง มารดาของ นางกรุณา สุขบัณฑิตย์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1267-2558จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษาและพัฒนาคนพิการประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1266-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ รุ่นที่ 18ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1263-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
01 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1271-2558เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต 2 ฉบับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1261-2558จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา เรื่อง เมอร์ส : โคโรน่าไวรัสสายพันธใหม่ ภัยใกล้ตัว ที่เราควรรู้ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1258-2558ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 12060-2558จาก สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ หรือเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อคูร ปริสุทธิโธประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1268-2558จากกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานมหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทยประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1262-2558จาก มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1259-2558แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1264-2558จาก ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง นายคณิต ไชยเรือน บิดาของนางจตุพร คงทอง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
09 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1088-2558จาก คณะเกษตร เรื่อง สามีของ รศ.ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1078-2558จาก มูลนิธิโยนก เรื่อง ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิรตมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศทั่วไป
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1076-2558จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ประกาศผลการจับรางวัลคอนเสิรต์การกุศลเพื่อกงอทุนสวัสดิการผู้พิทักษ์ป่าประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1075-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุพนักงานประกาศทั่วไป
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1064-2558จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ประกาศรับสมัครงาน
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1071-2558แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1079-2558จาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงประกาศทั่วไป
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1074-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1068-2558จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Critical Infrastructure Protection & Resilience Asia 2015ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1046-2558เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1066-2558จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 2558 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1085-2558ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการคัดเลือกนิสิต วิทยาเขตศรีราชาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1086-2558แต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1065-2558จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประกาศรับสมัครงาน
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1067-2558จาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัย วิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2ประกาศทั่วไป
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1062-2558จาก ม.กรุงเทพธนบุรี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1069-2558จาก ม.ราชภักสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1063-2558จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ประกาศทั่วไป
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1070-2558แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1072-2558แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2558คำสั่งอื่น ๆ
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1080-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ฯประกาศทั่วไป
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1083-2558แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ \"สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร\" ปี 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1084-2558กำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1081-2558กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผิดด้านพลังงาน ด้านทฤษฎีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1073-2558จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
05 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1060-2558จาก ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอปิดทำการฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผลประกาศทั่วไป
05 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1061-2558เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1056-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ปะรจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
04 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1058-2558จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
04 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1057-2558จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคนที่ท้าทายประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1059-2558จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมประชันกลอนสดประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1055-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 \"เกษตรศาสตร์เกมส์\" ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปฏิคม และเลี้ยงต้อนรับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1251-2558จาก สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการ \"การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริหารงานพัสดุ\" และเตรียมความพร้อมวิธีการจัดซื้ออิเล็กนิกส์ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1258-2558เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมคำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
30 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1253-2558จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน
30 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1252-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอส่งประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือน ฯประกาศทั่วไป
30 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1257-2558เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมคำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
30 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1255-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน นนทรีสีทอง 58ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1256-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
03 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1049-2558กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1048-2558กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมมาคุณ และตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1051-2558จาก มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เรื่อง เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยประกาศทุนการศึกษา
03 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1050-2558จาก กรมประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1250-2558เรื่อง ยกเลิกประกาศให้ปริญญาแก่นิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1240-2558จาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่นประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1241-2558จาก สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม เรื่อง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1247-2558แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1233-2558จาก คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชือฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1248-2558แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1230-2558จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1229-2558จาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผังร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 ใหม่ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1235-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพวาดภาพถ่ายประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1231-2558จาก กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1232-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1242-2558จาก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง ขอเชิญบริจาคงาน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อนประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1243-2558จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะเลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1246-2558จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1238-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 11ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1244-2558จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1236-2558จาก สกอ. เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคัดสรรสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพรประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1234-2558จาก คณะเกษตร เรื่อง ขอแจ้งการติดต่อประสานงานกับภาควิชาพืชไร่นา ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1237-2558จาก บ.เฮดแอนด์อฮาร์ท เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1245-2558จาก ชมรมทำเนียบผู้นำ บัณฑิตอินเตอร์ไทย เรื่อง เครือข่ายสายสัมพันธ์บัณฑิตอินเตอร์ไทยประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1239-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 3 ประกาศทั่วไป
24 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1222-2558แต่งตั้งคณะอนุดกรรมการระบบฐานข้อมูลองค์กรสำหรับการบริหารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
24 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1225-2558จาก มหาวิทยาลัยยาธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกาศทั่วไป
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1215-2558จาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ประกาศทั่วไป
24 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1224-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1220-2558เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศรับสมัครงาน
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1217-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองประกาศทุนการศึกษา
24 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1226-2558จาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1218-2558เรื่อง แต่งตั้งประธานชมรมนิสิตด้านบำเพ็ญประโยชน์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1223-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1216-2558จาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศประกาศทั่วไป
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1219-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1221-2558เรื่อง แต่งตั้งประธานชมรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1207-2558จาก กรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1206-2558จาก ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้นประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1208-2558จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1205-2558จาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซื้อหนังสือประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1209-2558จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาของ อาจารย์เฉลิมพล เปล่งสะอาด ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1202-2558จาก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเพื่อร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1201-2558จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สทศ.ประกาศรับสมัครงาน
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1203-2558จาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 39ประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1210-2558จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (นางนงนภัส ตันชวลิต)ประกาศถึงแก่กรรม
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1204-2558จาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1195-2558จาก สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1194-2558จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการและเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 7ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1197-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558ประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1196-2558จาก สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1193-2558จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1184-2558แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1185-2558แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแบะกำกับดูแลงานวิเทศสัมพันะ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1181-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2562)ประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1183-2558แต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1192-2558จาก กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน ประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1191-2558จาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1180-2558จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม ระดมความคิด และสรรหานักวิวัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ในโครงการวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1200-2558จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง มารดาของ นายศิริพงษ์ เทศนา ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1190-2558จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1182-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1186-2558แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1189-2558จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยประกาศทุนวิจัย
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1188-2558จาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ประกาศทั่วไป
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1187-2558แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมศาสตร์ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1039-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 เกษตรศาสตร์เกมส์ ฝ่ายสถานที่ ยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัยประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1041-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1037-2558เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตศรีราชาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1038-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่น 64ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1040-2558จาก สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มก.ประกาศรับสมัครงาน
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1036-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 3ประกาศทั่วไป
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1042-2558จาก สวทช เรื่อง ขอเชิญส่งบคุลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1030-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการประกาศทั่วไป
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1047-2558เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1045-2558จาก กองแผนงาน เรื่อง มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม มารดาของ นางกัญญา บุนนาค ประกาศถึงแก่กรรม
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1033-2558จาก กองกิจการนิสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมดครงการปันรักสู่น้อง ครั้งที่ 9 /2558 (Give Love For Chid #9)ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1043-2558จาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1044-2558จาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง มารดาพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม (มารดาของ นางสาวน้ำทิย์ ฉิมสะอาด)ประกาศถึงแก่กรรม
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1034-2558จาก กองการสังคีต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสราธิราช ฯ ประกาศทั่วไป
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1035-2558จาก กรมป่าไม้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการประกาศทั่วไป
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1031-2558จาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยประกาศทั่วไป
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1032-2558จาก สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องขบวนการเสรีไทย ฯ ประกาศทั่วไป
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1174-2558จาก สกอ. เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ประกาศทั่วไป
18 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1169-2558แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าศึกษาต่อในมก. โดยวิธีพิเศษคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
18 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1168-2558รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 3)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1166-2558แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1171-2558จาก วิทยาลัยชุมชนแพร่ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยชุมชนแพร่ประกาศทั่วไป
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1172-2558จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1175-2558จาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข. เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศ ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1176-2558จาก กองยานฯ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเส้นทางการจราจรงาน \"เพื่อพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์\" ปี 2558ประกาศทั่วไป
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1177-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พ.ศ.2559-2562)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1170-2558จาก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม Asian Community Mental Health Leadership Forum 2015 (ACMHL)ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1165-2558ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1173-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 9ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1162-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการตรวจสอล ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติมคำสั่งอื่น ๆ
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1163-2558จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง ประกาศให้ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อพัฒนาธุรกิจประกาศทุนวิจัย
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1157-2558จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1160-2558จาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น 2ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1161-2558จาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งเวียนบุคลาการในสังกัดเข้าประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1156-2558ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1155-2558แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1158-2558จาก กลุ่มอาสาสามัครวิกิมีเดียประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ฯ ประกาศทั่วไป
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1154-2558ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1147-2558จาก กองกิจการนิสิต เรื่อง มารดาของน.ส.กฤษณา มั่นเสริม ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1149-2558จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1148-2558จาก สถานีวิทยุกระจายเสียง มก. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มก.ประกาศทั่วไป
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1151-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยประกาศทั่วไป
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1150-2558จาก บริษัท เลิร์นเทค จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ e-Learning ด้านสิ่งแวดล้อม ประกาศทั่วไป
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1152-2558จาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิชาการฯประกาศทั่วไป
15 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1140-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการสื่สารและภาพลักษณ์องค์กรคำสั่งอื่น ๆ
15 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1138-2558จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นางนงลักษณ์ กิตติกูล มารดาของ รองศาสตราจารย์ ร.อ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
15 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1139-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เพิ่มเติมคำสั่งอื่น ๆ
15 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1142-2558จาก มุลนิธิ ศ.ดร.แถบ นีละนิธิ เรื่อง ขอเชิญส่งเรื่องเข้าร่วมประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1143-2558จาก มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการประกาศทั่วไป
15 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1144-2558จาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง บิดาของ คุณสกุลจิตร วิเชียรโชติ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1135-2558จาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา และนิสิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1132-2558จาก พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี Engagement Thailand ครั้งที่ 2ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1134-2558จาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1131-2558จาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง การร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประกาศทั่วไป
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1136-2558จาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานและสิทธิประโยชน์จากการวิจัย และการบริการวิชาการ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1130-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนาประกาศทั่วไป
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1133-2558จาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1121-2558จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกวดผลงานการออกแบบโลโก้การจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุขประกาศทั่วไป
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1122-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตร ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1125-2558จาก สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1123-2558จาก คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อฯกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประกาศทั่วไป
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว -2558จาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง ขอเชิญประชุมและประชาสัมพุนธ์งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งทีี่ 14ประกาศถึงแก่กรรม
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1106-2558จาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง ขอเชิญประชุมและประชาสัมพุนธ์งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งทีี่ 14ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1109-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1108-2558จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พรหมชนะ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1126-2558จาก สำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯประกาศทั่วไป
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1103-2558แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพนิสิตคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1120-2558จาก โรงพยาบาลชลประทาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อห้องประชุมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1102-2558ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าศึกษาในคณะมนุษศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1124-2558จาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่งอ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1107-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงภาคการศึกษาประกาศทั่วไป
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1127-2558จาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตประกาศทั่วไป
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1104-2558แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการวิทยาเขตสีเขียว กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1105-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1093-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1096-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร แผน ก แบบ ก (2))ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1094-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิต โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1092-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1095-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร ภาคพิเศษ คณะสถาบัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร แผน ข)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1091-2558จาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งอื่น ๆ
10 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1097-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0862-2558เรื่อง ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0861-2558จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0860-2558จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการด้านต่างๆ ของ ม.สุโขทัยธรรมาธิราชประกาศทั่วไป
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0856-2558จาก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันไอที โดยรัฐบาลไทยประกาศทุนการศึกษา
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0859-2558จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0864-2558จาก กองกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงของการจัดสัมมนากองกลาง ประจำปี 2558 ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0858-2558จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศทั่วไป
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0857-2558จาก สกอ. เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประกาศทั่วไป
07 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0863-2558จาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอแจ้งปิดเส้นทางหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตรประกาศทั่วไป
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0839-2558แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0834-2558แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0837-2558แก้ไขและเพิ่มเติมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0836-2558รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออทิสติกและนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0840-2558แต่งตี้งคณะกรรมการประสานงานกิจการนิสิตระดับวิทยาเขตคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0438-2558แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0842-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติประกาศทั่วไป
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0838-2558แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ และอัตราค่าธรรมเนียม สนามอินทรีจันทรสถิตย์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0841-2558แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1019-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1020-2558จาก มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม เรื่อง ขอการสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1013-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติม คำสั่งอื่น ๆ
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1025-2558จาก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการแปลเปลี่ยนความขัดแย้ง ปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1022-2558จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 17ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1014-2558จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1024-2558จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1026-2558จาก มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม เรื่อง ขอการสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1015-2558แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1017-2558แต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1009-2558แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ FORTROP IIIประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1010-2558แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1023-2558จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1027-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : สร้างคุณค่าแห่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยงานวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1011-2558เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารที่โรงอาหารกลาง มก. เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1018-2558ว่าด้วยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558ข้อบังคับอื่น ๆ
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1021-2558จาก มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม เรื่อง ขอการสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1012-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา และนิสิต ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกัของรัฐ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติมคำสั่งอื่น ๆ
29 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1016-2558แต่งตั้งคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
28 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1006-2558จาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายวิมย้ง แซ่ฉั่ว บิดาของ รศ.ดร.สิทธิชัย ตันธนาสฤกษดิ์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
28 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1007-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1008-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเปิดข้อเสนอโครงการ Researchers Links ของบริติช เคานซิล ประเทศไทยประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0986-2558แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ในระยที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1987-2558แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0989-2558แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0984-2558แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0991-2558รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0996-2558จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นายฟ้าดล เพ็ชรจำปาศักดิ์ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0995-2558จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มข. ประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0992-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมีประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1003-2558จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นายชัยยศ เลห์บุตรี บิดาของ นายอภิรัตน์ เลาห์บุตรี ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0985-2558แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรร ประจำปี พ.ศ. 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0997-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0980-2558จาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน และขอประชาสัมพันธ์งาน OKMD Fast Forward Talk ประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0994-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1002-2558จาก ม.ราชภักสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของหน่วยงานราชการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1001-2558จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรวินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 4ประกาศทั่วไป
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0998-2558จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0990-2558กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0983-2558แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
26 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0982-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออกประกาศทั่วไป
26 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0976-2558จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวปิยะรัตน์ รัศมีทรัพย์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
26 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0981-2558จาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. วิจัยทางการศึกษาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0979-2558จาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประกาศทั่วไป
26 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0978-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งการปิดการจราจรบริเวณถนนระพีสาคริกประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0965-2558จาก พุทธวจน มูลนิธิ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน วิสาขบูชา มหามงคลประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0966-2558 จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4ประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0964-2558จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลไอโอโนสเฟียรและการประชุมนานาชาติ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0963-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และงานแสดงสินค้า ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 และการอบรมวิชาการสรีรวิทยา - พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0973-2558จาก คณะเกษตร เรื่อง นายอัครเดช แซ่โค้ว สามีของนางสาววชิรา มาลาวัลย์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0969-2558จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัคาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0970-2558จาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ เรื่อง ประชุมวิชาการ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0967-2558จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอแนะนำผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศทั่วไป
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0968-2558จาก กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดการประชุม International Soil Conference ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0958-2558จาก กรมควบคุมโรค เรื่อง ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการโรคเลปโตสโปโรลิส ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0955-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0961-2558จาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง เรื่อง ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559ประกาศทั่วไป
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0956-2558จาก กองแผนงาน เรื่อง การให้บริการในช่วงของการจัดสัมมาทิฐิสัญจรกองแผน ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0959-2558จาก สถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกลประกาศทั่วไป
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0960-2558จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเที่ยมระหว่างเพศประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0936-2558จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 15ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0935-2558จาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและขอประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0933-2558จาก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0944-2558จาก สวทช เรื่อง ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0938-2558จาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0937-2558จาก โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง งดให้บริการรักษาประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0932-2558จาก บ.อกาลิโก เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ จำกดั เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ เรื่อง ขรัวโต อมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์ประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0940-2558จาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0954-2558จาก คณะอุตสากหกรรมเกษตร เรื่อง ภรรยาของนายชูชัย แตงอ่อน,มารดาของของ น.ส.วาสนา แตงอ่อน ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0934-2558จาก สมาคมสหกิจศึกษาไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0931-2558จาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0942-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0941-2558จาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากรประกาศรับสมัครงาน
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0945-2558จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0943-2558จาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0949-2558จาก สกอ. เรื่อง เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558ประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0939-2558จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0952-2558จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28ประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0953-2558จาก คณะมนุยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ธนะแพสย์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0947-2558จาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0946-2558จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Official Logo) และ สัตว์นำโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0948-2558จาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558ประกาศทั่วไป
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0951-2558จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0950-2558จาก กรมประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายประกาศทั่วไป
20 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0926-2558จาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2558ประกาศทั่วไป
20 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0927-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2ประกาศทั่วไป
20 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0925-2558จาก สภาวิศวกร เรือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542ประกาศทั่วไป
20 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0929-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ \"อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ ในประเทศไทยครั้งที่ 5\" เพิ่มเติมประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
20 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0930-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม ดูแล ผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ ที่กองยานพาหนะอาคารและสถานที่รับผิดชอบประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
19 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0921-2558แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
19 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0922-2558กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0923-2558แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
19 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0920-2558จัดตั้งศูนย์วิจัยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0924-2558แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบไล่รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
19 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0919-2558จาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง นางละม่อม สิทธิกูล มารดาของ นางผกามาศ นันทจีรวัฒน์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0899-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 5ประกาศทั่วไป
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0910-2558จาก ม.ราชภัฏธนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0911-2558จาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กำหนดจัดการประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0901-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ขอส่งประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือในในสถาอุดมศึกษา ฯประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0917-2558จาก สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเสนาวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0905-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2558 (2015 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers)ประกาศทุนวิจัย
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0902-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการระดับประเทศด้านการป้องกันการตืดเบชื้อเอชไอวี ครั้งที่ 1/2558 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0904-2558จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ขอส่งสำเนา ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวกการศูนย์วิทยาพัฒนาประกาศทั่วไป
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0918-2558จาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง นายหิรัญ หิรัญศรี บิดาของ นางสาวสุรางค์ หิรัญศรี ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0900-2558จาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคล เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ ประกาศทั่วไป
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0897-2558แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0912-2558จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0915-2558จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0898-2558ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0908-2558เรื่อง ผลการเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศสภาอื่น ๆ
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0907-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐประกาศสภาอื่น ๆ
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0903-2558จาก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ฯประกาศทั่วไป
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0916-2558จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0914-2558จาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มก. (ฉบับที่ 4)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0913-2558จาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง คำสั่ง จำนวน 6 ฉบับ คำสั่งเลขที่ 1179/2558 - 1184/2558 และประกาศ จำนวน 1 ฉบับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0893-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง นางอรวรรณ สุดใจ มารดาของ นายสุริยา ดีพรหม ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
15 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0890-2558จาก ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมสัมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0889-2558แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0892-2558จาก บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Dell Solution Tour 2015ประกาศทั่วไป
15 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0891-2558จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง เชิญเข้าอบรมสัมมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0896-2558จาก คณะประมง เรื่อง คุณประไพ อินทรัมพรรย์ ภริยาของศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ อดีตคณบดีคณะประมง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
14 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0886-2558จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่องประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการประกอบอาหายไทยและการบริหารจัดการร้านอาหารไทย ระดับมืออาชีพ รุ่นที่ 45ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
14 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0885-2558จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติประกาศทั่วไป
14 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0884-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
12 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0866-2558เรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต (จำนวน 2 ฉบับ)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0875-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0870-2558จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0872-2558จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ประกาศทุนวิจัย
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0867-2558จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง มารดาของ อาจารย์ภานุมาศ อรุณเดชาวัฒน์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0874-2558จาก กองยานฯ เรื่อง ภรรยาของ นายศุภวัฒน์ กระต่ายทอง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0868-2558จาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ประกาศทั่วไป
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0869-2558จาก สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0878-2558จาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอแจ้งการปิดทำการสำนักงานบริการวิชาการประกาศทั่วไป
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0871-2558จาก ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการประกาศทั่วไป
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0877-2558จาก การำฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความวิชาการแลร่วมงานประชุมวิชาการ PEA ปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0876-2558จาก วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
01 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0827-2558จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งบุคลากรอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0827-2558จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0830-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
01 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0833-2558แต่งตั้งคณะทำงานการเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0665-2558เรื่อง การคัดเลือกบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0664-2558เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะประมงคำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0662-2558จาก สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เรื่อง บิดาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ถึงแก่กรรม (บิดาของ รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์)ประกาศถึงแก่กรรม
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0674-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสุจิตรา ศรีวรานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0668-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อมูลผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สร้างคุณูปการให้แก่เกษตรกรและสังคมประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0666-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0669-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติประกาศทั่วไป
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0663-2558เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2558ประกาศสภาอื่น ๆ
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0671-2558จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ \"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5\"ประกาศทั่วไป
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0673-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง บิดาของ นายไชยยศ นิ่มสนอง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0672-2558จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม \"สัปดาห์ลดเค็ม เพื่อสุขภาพ\"ประกาศทั่วไป
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0670-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ประกาศทั่วไป
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0667-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เขตภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0658-2558จาก กองกลาง เรื่อง นางสาวราตรี สาตจีนพงษ์ มารดาของ นางสาวเมย์ แจ่มสาคาร ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0656-2558จาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยประกาศทั่วไป
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0647-2558จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการประกาศทั่วไป
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0655-2558จาก คณะสิ่ิงแวดล้อม เรื่อง ร้บสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0657-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงามประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 36ประกาศทั่วไป
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0648-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ ฯประกาศทั่วไป
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0653-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประกาศทั่วไป
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0645-2558แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0644-2558รับสมัครนิสิตขอรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษษ 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0651-2558จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งย้ายสถานที่ทำการประกาศทั่วไป
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0654-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 9ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0652-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0650-2558จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0643-2558จาก คณะเกษตร เรื่อง นายมณี อ่ำรุ่ง บิดาของ นางสาวสรินนา อ่ำรุ่ง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0646-2558จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ NSTDA Chair Professor, PTT NSTDA Chair Professor และ ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558ประกาศทุนวิจัย
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0649-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0815-2558จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0814-2558จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0819-2558จาก สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0813-2558จาก วัดใหม่โพธิ์งาม เรื่อง ขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงวัดใหม่โพธิ์งามประกาศทั่วไป
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0821-2558จาก สถาบันพัฒนาข้าราชการ เรื่อง ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร เยาวชนภิวัฒน์ รุ่นที่ 3ประกาศทั่วไป
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0812-2558ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0817-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติประกาศทั่วไป
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0825-2558จาก คณะเกษตร กำแพงแสน เรื่อง บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0820-2558จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติการสหกิจศึกษา ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0818-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาส่งโครงการประกวดเรียงความ เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ (ระดับชาติ)ประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0629-2558จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ รุ่นที่ 2ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0640-2558จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง หยุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายอาหาร ณ ห้องอาหารสหโภชน์ ในวันที่ 9 เมษายน 2558ประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0641-2558จาก กระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0638-2558จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพาประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0635-2558จาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0637-2558จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ICSR2015 ณ เมือง Nha Trang สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0631-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0630-2558จาก บ.ผู้ผลิตรายการกระจกหกด้าน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ DVD สารคดีกระจกหกด้านประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0632-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เรื่อง ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน : การพัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0636-2558จาก วังมนัสรีสอร์ท เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชายเลนดำเนินรอยตามพระราชดำริประกาศทั่วไป
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0639-2558จาก สมาคมนักวิจัย เรื่อง เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการประกาศทั่วไป
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0806-2558จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงพระราชทานเพลิงศพ มารดาของ รศ.ดร.ผจญ คำชูสังข์ประกาศถึงแก่กรรม
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0803-2558จาก สถาบันไทยศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0802-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0807-2558จาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศประกาศทั่วไป
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว0804-2557จาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพ่รผลการศึกษาวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0808-2558จาก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มข. ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0809-2558จาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ ประกาศทั่วไป
28 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0801-2558จาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง นายถึง พุกบัว บิดาของ นายนิคิม พุกบัว ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
28 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0795-2558แต่งตั้งคณะำกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง สัตวบาล-เกษตรศาสตร์ มินิมาราธอล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0796-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกดำเนินงานด้านกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0799-2558แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนานิสิตคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
28 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0800-2558จาก กองกลาง เรื่อง การให้บริการในช่วงของการจัดสัมมนากองกลาง ประจำปี 2558 (ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558)ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0790-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายกรุ่น พึ่งตน บิดาของ นางสาวพัชร์วสา พึ่งตน ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0789-2558จาก คณะเกษตร เรื่อง นายพุฒิ ทองแจ้ง บิดาของนางนิตยา สุขจิตโต ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0791-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายเล้ง ไหลกุล บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.อารีย์ ไหลกุล ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0784-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0787 - 2558ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชการด้านไหมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0782-2558จาก มหาวิทยาลัยรชภัฎนครสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)ประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0783-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุมระดมสมอง \"วิเคราะห์สถานภาพจากผลงานวิจัยเพื่อการควบคุม ป้องกัน พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0780-2558สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0781-2558จาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอส่งประกาศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2558ประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0788-2558แต่งตั้งคณะทำงานเก็บข้อมูลการจัดอันดับ UI GreenMetric มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
27 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0792-2558จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รองศาสตราจร์ผจญ คำชูสังข์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0786-2558จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขอส่งประกาศ ข้อกำหนดการชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศทั่วไป
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0785-2558จาก นายกสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารประกาศทั่วไป
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0769-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ ประกาศทั่วไป
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0779-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0778-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการปิดการจราจรปรับปรุงคูน้ำถนนระพีสาคริก ด้านตะวันตกประกาศทั่วไป
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0760-2558แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารที่โรงอาหารกลาง มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0774-2558จาก สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0761-2558แต่งตั้งคณะกรรมทการจัดงานวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรเมนทรมาหอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว ณ เกษตรกลาง บางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0766-2558กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0777-2558จาก กรมประมง เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้ากรมประมงประกาศทั่วไป
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0775-2558จาก ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครงาน
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0776-2558จาก บ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)ประกาศทั่วไป
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0767-2558แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0768-2558ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0772-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0773-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 37ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
23 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0756-2558จาก มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
23 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0757-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประชุมวิชาการระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
23 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0754-2558จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเชิญผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการมาสัมภาษณ์ประกาศทั่วไป
23 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0759-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ นานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
23 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0758-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 10ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0748-2558จาก กรมธนารักษ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประกาศทั่วไป
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0734-2558จาก สกอ. เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0736-2558จาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0745-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0732-2558จาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ปชส. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครงาน
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0728-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การับสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย ประกาศทั่วไป
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0730-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 21ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0731-2558จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0733-2558จาก ม.นราธิวาศราชนครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ปชส. ประกาศรับสมัครคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครงาน
21 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0743-2558จากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0737-2558จาก สกอ. เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0729-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ปชส. โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ของ นิสิต นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0744-2558จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0742-2558จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0739-2559จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0741-2558จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าอบรมโครงการภาษาจีน สำหรับนิสิต ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0735-2558จาก สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สถิติสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 3ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
21 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0740-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0727-2558จาก สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0719-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ ค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวศึกษา (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0724-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0723-2558เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0717-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ ในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1715-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0726-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศรับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0722-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาคารสวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0725-2558จาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0718-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0721-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0720-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขต ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0714-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0627-2558จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0626-2558จาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รับสมัครคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0625-2558จาก สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพ และการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0624-2558จาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
02 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0628-2558เรื่อง ประกาศให้ปริญญานิสิต จำนวน 3 ฉบับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0622-2558กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0623-2558กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0707-2558จาก กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประกวดการจัดทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศทั่วไป
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0712-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ \"วิทยาศาสตร์เพื่อสังคมที่ยั่งยืน\"ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0709-2558จาก สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0708-2558จาก สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสอนในการประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0706-2558จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทยประกาศทั่วไป
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0710-2558จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร GIT Mini MBAประกาศทั่วไป
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0-2558จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประกาศทั่วไป
17 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0704-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง นายชูชาติ เรืองวงษ์ บิดาของ นางสาวชฎารัตน์ เรืองวงษ์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
17 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0703-2558จาก คณะเกษตร เรื่อง นายมนัส ปิยังกร บิดาของ นายศรัณ ปิยังกร ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0697-2558จาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0696-2558จาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย เรื่อง ขอนำส่งหนังสือการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศประกาศทั่วไป
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0698-2558จาก สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0693-2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0695-2558จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปี พ.ศ. 2559ประกาศทั่วไป
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0691-2558ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0692-2558แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0699-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ฯ ประกาศทั่วไป
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0700-2558จาก กรมเจรมจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น ฯประกาศทั่วไป
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 6880-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการสอนพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯประกาศทั่วไป
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0687-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0686-2558จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นางสมจิตร สวนผกา มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระเกษตร สวนผกา ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0677-2558จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมประกาศทั่วไป
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0689 - 2558จาก คณะเกษตร เรื่อง รศ.บุปผ่า เผือกผ่อง มาราดาของ ดร.ศรันยา คุณะดิลก ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0680-2558จาก วิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0678-2558จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0682-2558จาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0683-2558จาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0684-2558จาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558ประกาศทั่วไป
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0681-2558จาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4ประกาศทั่วไป
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0685-2558จาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์และแบนเนอร์ ประกาศทั่วไป
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0676-2558จาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการประกาศทั่วไป
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0679-2558จาก วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ ม.บูรพา เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0621-2558จาก คณะประมง เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
01 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0620-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายสมศักดิ์ หล่อสัญญาลักษณ์ บิดาของ น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ประกาศถึงแก่กรรม
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0448-2558จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครงานประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0450-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0453-2558จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0456-2558จาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0460-2558จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558ประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0459-2558จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง เอกสารเพื่อความรู้ประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0451-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการปณิธานความดีปีมหามงคลประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0454-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญสัมมนาระดมสมองประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0452-2558จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0449-2558จาก สมาคมการแพทย์แผสมผสานไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0447-2558จาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0445-2558แต่งตั้งคณะทำงานพื้นที่สวนสำหรับพักผ่อนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0458-2558จาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างระเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0455-2558จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0446-2558จาก สภาวิศวกร เรื่อง ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกรม (สมัยที่ 6)ประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0457-2558จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษาประกาศทั่วไป
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0444-25580รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0041-2558ยุบเลิกศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0440-2558แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0439-2558แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำระบบ มคอ. ออนไลน์ เพิ่มเติมทคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0437-2558แต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 3 ในระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0442-2558รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0443-2558แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0428-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4 ประกาศทั่วไป
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0425-2558จาก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง จัดตั้งสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีประกาศทั่วไป
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0429-2558จาก ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ และเสนอผลงานวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0434-2558จาก ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0430-2558จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0433-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการประกาศทั่วไป
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0432-2558จาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0426-2558จาก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0431-2558จาก สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0427-2558จาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ประกาศทั่วไป
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0619-2558ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2558ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบุคคล
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0614-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา \"การสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0613-2558แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง สัตวบาล-เกษตรศาสตร์ มินิมาราธอล ครั้งที่ 1ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0618-2558จากคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง มารดาพนักงานถึงแก่กรรม ประกาศถึงแก่กรรม
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0616-2558จาก คณะประมง เรื่อง รองศาสตราจารย์ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0615-2558กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯประกาศทั่วไป
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0612-2558แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขน (เพิ่มเติม)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
30 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0608-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0609-2558จาก สมาคมอุตสาหกรรมการแปลแห่งเอเซีย เรื่อง ขอเชิญนำเสนอบทความ การวิจัย เข้าร่วมหรืออบรม ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0607-2558แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
30 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0610-2558ขอพ้นและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลหอพักอาจารย์และข้าราชการชายโสด ซอยพหลโยธิน 45คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
03 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0421-2558เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0420-2558เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
03 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0423-2558จาก คณะประมง เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ถึงแก่กรรม (นายเพ็ง สิงห์ลอ)ประกาศถึงแก่กรรม
03 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0422-2558จาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม (รศ.พวงสุวรรณ เต็งอำนวย)ประกาศถึงแก่กรรม
03 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0399-2558กำหนดองค์ประกอบของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0606-2558แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2558 วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
27 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0604-2558จาก ธนาคารกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากทอง ครั้งที่ 1ประกาศทั่วไป
27 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0603-2558จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง มารดาของ นายอนุชิต วรปัญญา ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
27 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0602-2558จาก สำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อนประกาศทั่วไป
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0596-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาประกาศทั่วไป
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0598-2558จาก สมาคมสหกิจศึกษาไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0595-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรบการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประกาศทั่วไป
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0592-2558จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0594-2558จาก วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เรื่อง บอกบุญสร้างเรือนรับรองอาคารสมเด็จฯประกาศทั่วไป
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0591-2558จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ อาจารย์วิริยา หล้าเพชร ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0600-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง สำเนาประกาศ การรับข้อเสนอโครงการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศทั่วไป
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0601-2558จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนประกาศทุนวิจัย
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0597-2558จาก คณะประมง เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศรับสมัครงาน
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0593-2558จาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) เปลี่ยนชื่อเป็น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศประกาศทั่วไป
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0599-2558จาก การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ ประกาศทั่วไป
25 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0589-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง นางผัน บุญประคอง มารดาของ อาจารย์ทัศนีย์ บุญประคอง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
25 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0588-2558จาก คณะอุตสาหกรรม เรื่อง บิดาของ นายเธนศ ธารีรัชต์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0584-2558จาก วิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่อง ขอเรียนเชิญสั่งซื้อหนังสือ \"เงาะภาคใต้ของไทยเป็นเผ่าเซมังไม่ใช่ซาไก\"ประกาศทั่วไป
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0585-2558จาก มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0580-2558จาก คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศทั่วไป
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0581-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0582-2558จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 13 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 5ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0587-2558จาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง พระพรวน สีลนาโถ บิดาของ นางสาวโสพิศ ศรีวัง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0579-2558เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0583-2558จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประกาศทั่วไป
24 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0571-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0566-2558จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0564-2558กำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหาร มหาวิทยาบัยเกษตร วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 3)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0569-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0563-2558ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0568-2558จาก กรมธนารักษ์ เรื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศทั่วไป
24 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0574-2558ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณสนับสนุนโครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากลคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
24 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0573-2558เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.อ.ม.)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0565-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพประกาศทั่วไป
24 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0575-2558ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0567-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสููตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0570-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 \"เกษตรศาสตร์เกมส์\"ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
24 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0572-2558จาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0555-2558จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0551-2558จาก บริษัม แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด เรื่อง ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0562-2558จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง บิดาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ถึงแก่กรรม (บิดาของ นางจารี เพชรอาวุธ)ประกาศถึงแก่กรรม
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0559-2558เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0561-2558จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดาของ รองศาสตราจารย์ประดนเดช นีละคุปต์)ประกาศถึงแก่กรรม
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0553-2558จาก สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015ประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0552-2558จาก มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0557-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0550-2558จาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง โครงการประกวดเครื่องหมายตามพระราชบัญญัตส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557ประกาศทั่วไป
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0554-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0548-2558จาก ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Cleaning Industry Forumประกาศทั่วไป
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0549-2558จาก คณะเกษตร เรื่อง นางเหลิ่ง แปลงกาย มารดาของ นายสุทัศน์ แปลงกาย ข้าราชการ ประกาศถึงแก่กรรม
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2537-2558จาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0547-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0538-2558จาก กระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ประกาศทั่วไป
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0546-2558จาก กองยานหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง นางผัน พลเทพ มารดาของ นางสาวสุพรรณ พลเทพ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0408-2558แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0406-2558จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0401-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติมประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0411-2558แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการทุน สควค. ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0402-2558เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0407-2558แต่งตั้งคณะกรรมการห้องสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0414 -2557จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ อาจารย์วัลลภา จันทรดีประกาศถึงแก่กรรม
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0410-2558ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0409-2558ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ได้รับทุน PERCH-CICประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0405-2558กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง การขุดท่อระบายน้ำถนนซอยพหลโยธิน 45ประกาศทั่วไป
02 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0413-2557จาก คณะเกษตร เรื่อง นางบุญนาค ทิมันตะ มารดาของ นางอุไรวรรณ พยอมหอม ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0404-2558จาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง สมัครงานประกาศรับสมัครงาน
02 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0400-2558เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0399-2558กำหนดองค์ประกอบของที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0541-2558จาก สถาบันบ้ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0540-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0542-2558จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0545-2558ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
19 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0544-2558จาก กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0543-2558จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0539-2558จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มอบวารสารวิชาการและวิจัยและเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0527-2558จาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0528-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 2919 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564ประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0523-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก)ประกาศรับสมัครงาน
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0524-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0532-2558จาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะองค์พระพุทธรูปและสร้างลานธรรมประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0525-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0530-2558จาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0531-2558จาก กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0526-2558จาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015ประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0529-2558จาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง สำเนาประกาศ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการประกาศรับสมัครงาน
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0521-2558จาก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0534-2558จาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และคณะวนศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้ประกาศทั่วไป
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0520-2558จาก ม.ราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0522-2558จาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0533-2558จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรประกาศรับสมัครงาน
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0519-2558จาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0516-2558จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ทองสง่า ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
17 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0513-2558จาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน วิถีข้าว วิถีไทยประกาศทั่วไป
17 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0512-2557จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0515-2557จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0514-2558จาก สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย เรื่อง ขอขยายเวลาการส่งบทความวิชาการ และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการประกาศทั่วไป
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0507-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนังานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0506-2558จาก บ.เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 15ประกาศทั่วไป
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0504-2558จาก กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงาน และร่วมการประชุม International Soil Conferenceประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0510-2557จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นายสุมล แก้วสร้อย บิดาของ นางสาวนวรัตน์ สามารถ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0508-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0505-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งโฆษกองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการประกาศทั่วไป
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0509-2558เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0500-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร้านค้าภายในอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิตคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0491-2558แต่งตั้งคณะกรรมการงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2558 (ฉบับปรับปรุง)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0494-2558จาก มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรศิลปการพัฒนาบุคลากรสู่ความสำเร็จขององค์การประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0496-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0498-2558จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เบญมิตรวิชาการ ครั้งที่ 5ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0503-2558จาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยลัยเงินรายได้ประกาศรับสมัครงาน
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0493-2558จาก วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เรื่อง ขอเชิญบุคบลากรเข้ารับการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0499-2558จาก วิทยาลัยอิสลามศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0502-2558เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรายได้จากโครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรีโดยวิธีพิเศษ (รับตรง) ภาคปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0497-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015ประกาศทั่วไป
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0495-2558จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลการเข้าอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0501-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ โครโมโซมเอเชีย ครั้งที่ 5ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0492-2558จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ BAAC Crossword Challenge ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 สำหรับประชาชาชทั่วไปประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0482-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0481-2558จาก มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0480-2558จาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0485-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ฯ ประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0487-2558จาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง นางจิตรี อรุณไพโรจน์ มารดาของ รองศาสตราจารย์รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0484-2558จาก โรงภาพยนต์ SFX Cinama เรื่อง จัดกิจกรรมพิเศษนอกมหาลัยประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0478-2558จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ \" 1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน\"ประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0477-2558จาก กรมธนารักษ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ \"เหรียญที่ระลึกพระคลัง (พิมพ์สี)\"ประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0476-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ \"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยะภาพด้านภาษาไทย\"ประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0483-2558จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0486-2558จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอความร่วมมือยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายโครงการ (บช 1)ประกาศทั่วไป
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0479-2558จาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0469-2558รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0468-2558รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิสอบสัมภาษณ์เขาศึกษา โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0471-2558จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ New media หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน เฟส 2 ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืดประกาศทั่วไป
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0475-2558แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการทุน สควค.ระยะที่ 3 ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0473-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายอดิศักดิ์ แสงรัตนวิโรจน์ บุตรของ นางรุ่งแสง แสงรัตนวิโรจน์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0472-2558จาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์ \"การจัดประกวดแต่งเพลงมหาวิทยาลัย\"ประกาศทั่วไป
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0467-2558เปลี่ยนแปลง แก้ไข และแต่งตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0470-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำหนังสือขอตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ประกาศทั่วไป
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0466-2558มหาวิทยาลัยอุบชราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0474-2558เรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต จำนวน 2 ฉบับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0462-2558แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบปรับปรุงชั้น 1 และชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0438-2558แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
10 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0463-2558ยกเลิกใบเสร็จประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0464-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0435-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
09 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0255-2558จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0253-2558จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Art Market ในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประกาศทั่วไป
09 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0251-2558เรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิต (บัณฑิตวิทยาลัย)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0252-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน
09 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0254-2558จาก สถาบันวิจัยแสงชินโครตรอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติการเดินเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน 1 ตำแหน่งประกาศรับสมัครงาน
06 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0248-2558จาก ม.หอการค้า เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC 2015ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0249-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0243-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม การเพิ่มเประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0240-2558จาก สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือนประกาศทั่วไป
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0241-2558จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0246-2558จาก บริษัท อิงลิซอนไลน์ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ประกาศทั่วไป
06 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0245-2558เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 1 )ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0239-2558จาก มหาวิทยาลัยนครปฐม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนประกาศทั่วไป
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0244-2558จาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง บิดาของ นางเมทิกา คงพินิจบวร ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0242-2558จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0247-2558เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2015 (YFS 2015) ประกาศทั่วไป
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0237-2558รายชื่อผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0238-2558จาก สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญบุคลากรและหน่วยงานส่งโครงการเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล ฯประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0221-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาชุด \"สิรินธร\" ครั้งที่ 30ประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0224-2558จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0213-2558จาก จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่นประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0222-2558จาก สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร เรื่อง ขอแจ้งกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดคณะเกษตรภายใต้การปรับโครงสร้างใหม่ประกาศรับสมัครงาน
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0215-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 8 และ รุ่น 9ประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0223-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ประกาศรับสมัครงาน
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0211-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 1 และ รุ่น 2 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0230-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบวิชาความถนัดทางวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0212-2558จาก ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สถานฝึกอบรมบางแสน จังหวัดชลบุรีประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0231-2558แต่งตั้งคณะทำงานพิธีเปิดอาคารระพีสาคริก ลานกิจกรรมสำหรับนิสิตและพื้นที่สวนสำหรับพักผ่อนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0208-2558กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0214-2558จาก เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เครือข่าย \"ประชาชื่น\" มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0209 - 2558จาก สำนักานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0225-2558จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0233-2558จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติประกาศทุนการศึกษา
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0228-2558จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ อาจารย์กฤตยา ณ หนองคาย ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0216-2558จาก กรมประมง เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0220-2558จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายอารีรัตน์ ปิ่นทอง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0227-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0226-2558จาก ม.ราชภฏวไลยอลงกรณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง บทบาทของวิชาศึกษาทั่วไปกับการสร้างคนไทยยุคใหม่ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0217-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558ประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0219-2558จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2558ประกาศทั่วไป
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0218-2558จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา ประกาศรับสมัครงาน
30 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0197-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดซ่อมสร้อยสังวาลย์ ประดับครุยของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
03 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0203-2557จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นางเฉลียว อัญชุลี มารดาของ นางดวงเดือน แข็งขัน ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
03 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0205-2557จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นายสุชัย สุรัตนกวีกุล บิดาของ นางวรางค์รัตน์ จันทสาโร ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
03 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0202-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายสมจิต ทิพย์เสวก บิดาของ นางสาวเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
03 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0204-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0387-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร การทำประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0381-2558จาก มหาวิทยาชัยขอนแก่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์วารสารวิจัย มข.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0388-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลขานุการ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศทั่วไป
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0391-2558จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกาศทั่วไป
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0392-2558จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0394-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับประกาศทั่วไป
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0393-2558จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0389-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร \"การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ฯประกาศทั่วไป
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0379-2558แต่งตั้งคณะ่กรรมการฝ่ายตรวจสารต้องห้าม เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0390-2558จากกรมศิลปกร เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประกาศทั่วไป
27 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0398-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มารดาของ นายธานินทร์ ยอดปลอบ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
26 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0385-2558จาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่นประกาศทั่วไป
26 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0382-2558เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีคำสั่งสภามอบอานาจในการปฎิบัติราชการ
26 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0384-2558จาก สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมค่ายการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอนประกาศทั่วไป
26 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0383-2558จาก สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรุ้ (ประเทศไทย) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0373-2558จาก วิทยาลัยสันตพล เรื่อง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการประกาศทั่วไป
25 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0374-2558จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขประกาศรับสมัครงาน
25 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0376-2558จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0372-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0375-2558จาก บริษัท Grid Business Solutions Limited เรื่อง เชิญร่วมการอบรมหลักสูตร Leadership ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0354-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สรุปมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557ประกาศทั่วไป
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0352-2558รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลื่อนอันดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 2) โครงการรับผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษษ 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0366-2558จาก สกอ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยและภัยอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย /โคมควัน /บั้งไฟประกาศทั่วไป
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0356-2558จาก สำน้กงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 34ประกาศทั่วไป
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0359-2558จาก สำักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศทั่วไป
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0360-2558จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาพ (ภาคใต้) 2558ประกาศทั่วไป
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0357-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเวทีประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัครครั้งที่ 1 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0365-2558จาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย คลิปวีดีโอประกาศทั่วไป
24 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0369-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นางสาวพัชรนันท์ สุวรรณประเสริฐ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
24 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0368-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ อ.น.สพ.ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
24 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0367-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวกันตา วุฒิวงศ์วณิช ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
24 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0370-2558จาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง บิดาของ นางวรรณา โรจนะบุรานนท์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0353-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0358-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2ประกาศทั่วไป
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0355-2558จาก มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เรื่อง ขอนุญาตประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0361-2557จาก คณะเกษตร เรื่อง นางสุชาดา ทองยืน มารดาของ นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
23 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0364-2558จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นายคมชัย นิภากึุล บิดาของ นายภัทรพงษ์ นิภากุล ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
23 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0363-2558จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นายกระแสร์ ตัณฑวณิช บิดาของ นางสาวรวีวรรณ ตัณฑวณิช ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
23 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0362-2558จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0330-2558จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0342-2558จาก ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง สำเนาประกาศเรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ประกาศรับสมัครงาน
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0331-2558จาก สวทช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0328-2558จาก ม.เอเชียอาคเนย์ เรื่อง ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0340-2558แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ (เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0327-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง นายชะโอด เอี่ยมเคลือบ บิดาของ นายสุชาติ เอี่ยมเคลือบ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0346-2558จาก สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารางวัล นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0345-2558จาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือเรื่อง แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0347-2558จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0349-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เชิญนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558ประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0348-2558จาก สกอ. เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น)ประกาศรับสมัครงาน
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0339-2558แต่งตั้งอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0341-2558จาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ 1.) เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 2.) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0327-2558จาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0344-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0329-2558จาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0343-2558จาก ม.ราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3ประกาศทั่วไป
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0335-2558กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0336-2558กำหนดอัตราค่าแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัยหรือวิชาการ บทความวิทยานิพนธ์และรายงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0334-2558กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0332-2558กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ภาคพิเศษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0333-2558กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ภาคพิเศษ คณะมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0199-2558เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมคำสั่งอื่น ๆ
02 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0201-2558จาก คณะประมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
02 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0200-2558จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษาประกาศทั่วไป
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0323-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 20ประกาศทั่วไป
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0321-2558จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง สัมมนาเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0324-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนา เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ประกาศทั่วไป
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0319-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0320-2558จาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0301-2558เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0298-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืนประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0095-2558จาก สวทช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0302-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0297-2558จาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกาษาประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0307-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสอนการขอเช่าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์พร้อมที่พัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหินประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0309-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0296-2558จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0311-2558จาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ (ปขมท) เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารวารวิชาการ ปขมท.ประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0305-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0312-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟื้นถิ่นโขง ชี มูล ประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0304-2558จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นางทิม ยวงจอหอ มารดาของ นางสาวพรจิตร ยวงจอหอ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0310-2558จาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0308-2558จาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมประกาศทั่วไป
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0300-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาธนู \"เกษตรศาสตร์ โอเพ่น ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558\"ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0299-2558เรื่อง การสมัครเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0306-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ไบโอลาสโก้ ประเทศไทย ฯประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0303-2558เรื่อง ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0290-2558จาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดาของ รศ.ยุพาวรรณ วรรณาณิชย์)ประกาศถึงแก่กรรม
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0284 - 2558จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลการเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0286-2558จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0227-2558จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิชประกาศทั่วไป
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0281-2558จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง นำส่งปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม Science and Technology Professional Training Program ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0289-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกาศทั่วไป
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0282-2558จาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เชิญชวนสวมเสื้อแจ๊กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์ประกาศทั่วไป
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0280-2558จาก กรรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์งานประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0279-2558จาก มหาวิทยาลัยสงขลา เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0285-2558จาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0288-2558จาก ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคลล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0283-2558จาก คณะประมง เรื่อง แก้้ไขประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะประมงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0278-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0276-2558แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
12 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0274-2558รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตร ประจำปี 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0277-2558ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0272-2558จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นางพิกุล แซ่ลิ่ม มารดาของ นางสาวรวีวรรณ ตัณฑวณิช ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
12 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0275-2558ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0273-2558จาก สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาประกาศทั่วไป
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0258-2558จาก วิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง เปิดรับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประกาศทั่วไป
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0260-2558จาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง เอกสารรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประกาศทั่วไป
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0268-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0264-2558จาก องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญท่านคณะอาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0266-2558จาก สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0262-2558จาก สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรมประกาศทั่วไป
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0263-2558จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0265-2558จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 17ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0267-2558จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประกาศรับสมัครงาน
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0257-2558จาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กสทช. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ ฯประกาศทั่วไป
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0261-2558จาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การบรรยาย เรื่อง ทุนการศึกษาและทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2559ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0036-2558จาก กองกิจการนิสิต เรื่อง สามีของ นางบุญเลี้ยง อินทรสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0029-2558จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่อง ขอมอบวารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0028-2558เรื่อง รายชื่อนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0027-2558เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามารถทางพีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0030-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กปี 2558ประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0035-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง มารดาของนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0032-2558จาก ม.ราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0033-2558จาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข. ประกาศทั่วไป
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0031-2558จาก ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0024-2558เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0034-2558จาก บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ประกาศทั่วไป
07 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0023-2558จาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 7 ปีประกาศทั่วไป
07 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0022-2558จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) เรื่อง รับสมัครทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทประกาศทุนวิจัย
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0009-2557จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นางปิญารัฏ แก้วทิม ภรรยา นายนิทัศน์ แก้วทิม ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0011-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นางสุดใจ มากรุ่น มารดาของ นางประไผ ผดาวัลย์และนางสาวนงเยาว์ มากรุ่น ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0010-2557จาก กองกิจการนิสิต เรื่อง มาดาของ นางพัฒนา ชื่นจิตต์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0020-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0014-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยกรณีศึกษาประกาศทั่วไป
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0019-2557จาก สำนักหอสมุด มก. เรื่อง บิดาของพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม (บิดาของ นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์)ประกาศถึงแก่กรรม
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0016-2558รายชื่อนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0012-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 4-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้ร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 21ประกาศทั่วไป
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 3-2558จาก ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2-2558จาก กรมปศุสัตว์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลงาน มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 7-2558เรื่อง การจำหน่ายบ้านพักบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 จำนวน 2 หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 6-2558จาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ประกาศทั่วไป
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 5-2558จาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศทุนวิจัย
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 8-2558จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1-2558จาก กรมการศาสนา เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้คนในชาติ พ.ศ. 2558ประกาศทั่วไป
30 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0193-2558จาก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ เรื่อง บิดาของคุณนริศ ปานศรีแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
30 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0198-2558จาก คณะประมง เรื่อง นายแพ้ว ศรีแสงฉาย บิดาของ นายสว่าง ศรีแสงฉาย ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
30 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0196-2558จาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรือง การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0194-2558จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0195-2558จาก สมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องประกาศนียบัตรเฉพาะทางประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0177-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0172-2558จาก โรงเรียนหอพระ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0171-2558จาก โรงเรียนวัดไชโย เรื่อง ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0179-2558จาก สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0178-2558จาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0176-2558จาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ม.รังสิต ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0174-2558จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0173-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558ประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0175-2558จาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0188-2558เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0185-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหาศาสตร์ ประจำปี 2558ประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0186-2558จาก ม.กรุงเทพ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0187-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างคู่มือการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0184-2558จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0182-2558จาก ม.ราชภักสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะประกาศรับสมัครงาน
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0183-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ ประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0189-2558เรื่อง แต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0181-2558จาก สมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเสวนาเชิงวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0180-2558จาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังแนวโน้มภาพในอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2558-2560ประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว0190-2558จาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2015)ประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0192-2557จาก ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง ขอเชิญส่งบทร้อยกรองประกาศทั่วไป
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0191-2558จาก คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)ประกาศทั่วไป
28 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0169-2557จาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง นายชาญ บุญญสิริกูล ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
28 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0170-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นายสมชาย ตามบุญ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
27 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0167-2558จาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมฯประกาศทั่วไป
27 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0166-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
27 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0168-2558จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (นางประเทือง อบมาลี)ประกาศถึงแก่กรรม
27 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0043-2557กำหนัดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0165 - 2558จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการ Art Market ในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศทั่วไป
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0158-2558ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0159-2558จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558ประกาศทุนการศึกษา
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0157-2558จาก กองแผนงาน เรื่อง คุณมณี โรจนวิบูลย์ มารดาของ นายเกษม โรจนวิบูลย์ ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0156 - 2558จาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง นางทรงศรี วิจิตรพัชราภรณ์ มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0162-2558กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน และการใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0163 - 2558จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0160-2558จาก สำนักงานเลขาธิการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3ประกาศทั่วไป
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0161-2558จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2558ประกาศทุนการศึกษา
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0145-2558จาก ราชัณฑิตยสถาน เรื่อง รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ประกาศทั่วไป
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0144-2558จาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศทั่วไป
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0138-2558แต่งตั้งผู้ฝึกสอนว่ายน้ำสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ประจำปี 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0137-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งแผนผังจราจร และแผนผังการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0149-2558จาก สภาวิศวกร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรม (สมัยที่ 6)ประกาศทั่วไป
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0146-2558จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ประกาศทั่วไป
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0147-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง การใช้ลริการสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0141-2558จาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0139-2558แก้ไขรางวัลนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0152-2558จาก บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ ดีซายน์ จำกัด ประกาศทั่วไป
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0150-2558จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0148-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่องทางรับข้อร้องเรียนแสดงความคิดเห็นประกาศทั่วไป
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0135-2558จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0134-2558จาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารประกาศทั่วไป
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0131-2558จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0130-2558จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0128-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน GPS/GNSS ระดับชาติประกาศทั่วไป
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0127-2558จาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการนานาชาติ the 8th QS WorldClassประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0133-2558จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุประกาศรับสมัครงาน
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0126-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และครูเข้าร่วมกิจกรรมประกาศทั่วไป
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0132-2558จาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่างการอบรม ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0129-2558จาก บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชม บริษัท ไวเนอรี่ จำกัดประกาศทั่วไป
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0119-2558แต่งตั้งคณะกรรมการร่างคู่มือการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0123-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ประกาศทั่วไป
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0117-2558จาก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เรื่อง นายนุช พานทอง บิดาของ นายพิพัฒน์ พานทอง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0118 -2558รายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0116-2558จาก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เรื่อง นางวรรณ กอบสันเทียะ มารดาของ นายขจร กอบสันเทียะ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0122-2558จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสม้ครขอรับทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศทุนการศึกษา
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0120-2558จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศทุนวิจัย
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0121-2558จาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศทุนการศึกษา
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0125-2558จาก คณะวิศวกรรมศาตร์ เรื่อง ขอแจ้งการปิดบริการของสำนักงานเลขานุการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0124-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 6 ฉบับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0113-2558จาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)ประกาศทั่วไป
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0114-2558จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0112-2558จาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีประกาศรับสมัครงาน
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0110-2558จาก โรงเรียนสาธิต แห่ง มก. เรื่อง สามีของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ถึงแก่กรรม (สามี นางพยอม นวมทอง)ประกาศถึงแก่กรรม
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0111-2558จาก สำนักการกีฬา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0115-2558จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558ประกาศทั่วไป
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0099-2558จาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง นายแฉล้ม นวมทอง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0107-2558จาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0106-2558จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0101-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมนนาเชิงวิชาการเรื่อง \"นวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ประสบการณ์จากประเทศออสเตรีเลีย\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0105-2558จาก วิทยาลัยเทคนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราขสีมาประกาศทั่วไป
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0103-2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ชี้แจงกรณีคันชะลอความเร็วบริเวณทางแยกหอพักนิสิตหญิงประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0102-2558กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ ห้องบรรยาย ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0100-2558จาก สถาบันห้องเรียแห่งอนาคต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ \"การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0104-2558จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0072 - 2558จาก คณะเกษตร เรื่อง นายบุญธรรม คำกลิ้ง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0090 - 2558จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0091 - 2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ \"นวัตกรรมและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : ประสบการณ์จากประเทศออสเตรเลีย\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0079-2558เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่างๆ ของหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (ฉบับที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0074-2558จาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกางเต็นท์โดมประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0076-2558เรื่อง ให้นิสิตหยุดเรียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0096-2558กำหนดอัตราค่าเช่าห้องพักในอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรในซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0095-2558แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สู่ฐานข้อมูล ISI Web of Science ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0081-2558จาก วัดโพธิ์ศรีสว่าง เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0073-2558จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นางพี ใสไหม บิดาของ นางสุภาพร ใสไหม ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0071 - 2558จาก คณะเกษตร เรื่อง นายเสถียร ไตรเสนีย์ บิดาของ นางสาววัชราภรณ์ ไตรเสนีย์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0093 - 2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0084-2558จาก ม.เทคโนโลยีราชงคลกรุงเทพ เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0088-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0089 - 2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0080-2558จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประกาศรับสมัครงาน
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0083-2558จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0082-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0094 - 2558จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการเต็นท์โดมประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0077-2558จาก สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอปิดทำการประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0078-2558จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศรับสมัครงาน
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0092 - 2558จาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอส่งประกาศ จำนวน 1 ฉบับประกาศทั่วไป
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0097-2558กำหนดอัตราค่าเช่าห้องพักในอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรในซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0087- 2558จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกาศทั่วไป
15 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0075-2558แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0064-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
14 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0062-2558จาก ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
14 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0063-2558จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
14 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0065-2558จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ประกาศทั่วไป
14 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0067 - 2558จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง นายไพโรจน์ คงศิริ ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
14 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0066-2558จาก สำนักอนามัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดภัย ไร้ยาเสพติดประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0058-2558จาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ ประกาศทั่วไป
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0055-2558เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานจัดทำตารางเรียนและตารางสอบมหาวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0060-2558จาก โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ เรื่อ ง นายสุชาติ อนุวรชัย บิดาของ นายสันติชัย อนุวรชัย ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0057-2558จาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0056-2558แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตข้อเสนอโครงการบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์ พร้อมที่พัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหินประกาศสภาอื่น ๆ
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0059-2558จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร \"ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา\" รุ่นที่ 21ประกาศทั่วไป
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0052-2558ยกเลิกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0053-2558แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0040-2558เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0041-2558เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา(เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0046-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุทรสาครประกาศทั่วไป
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0045-2558จาก พุทธสาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0044-2558จาก สำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกรุงเทพฯ ประกาศทุนวิจัย
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0048-2558จาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society WSIS Project Prizes 2015ประกาศทั่วไป
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0038-2558จาก SET เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2015ประกาศทั่วไป
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0042-2557แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0042-2558แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0039-2558เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการพลังงาน สำนักงานอธิการบดี (เพิ่มเติม)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0049-2558จาก สถานพยาบาล เรื่อง ปิดบริการ 1 วัน ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2557 ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0050-2558จาก สำนักงานคณะกรรมการวิัจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการ \"ตามแนวพระราชดำริ\" ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558ประกาศทุนวิจัย
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0047-2558จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้งาน \"เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ 3\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0037-2558เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถประกาศรับสมัครงาน
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0051 - 2558ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0043 - 2558กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1596-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายพยงค์ หนูน้อย บิดาของ นางสาวพิศมัย หนูน้อย ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1589-2557จาก ทปอ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกงประกาศทั่วไป
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1594-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1590-2557จาก หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจประกาศทั่วไป
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1593-2557จาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกาศทั่วไป
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1588-2557เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ ณ บริเวณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในพระดำริ สมเด็นพระเจ้าลูกเธอ เจ้าผ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีคำสั่งอื่น ๆ
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1587-2557เรื่อง ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพ งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการ เกษตรศิลป์ ๗๒ ปี ซึ่งมีแนวคิดของภาพภายใต้คำขวัญ เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดินประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1592-2557จาก กรมทางหลวง เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนกรมทางหลวง สายด่วน ๑๕๘๒ประกาศทั่วไป
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1595-2557เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานชมรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1586-2557เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต (๓ ฉบับ)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1585-2557กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1579-2557จาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1578-2557เรื่อง นิสิตดีเด่นด้านกีฬา เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1584-2557กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1577-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1581-2557จาก สำนักงานพระคลังข้างที่ เรื่อง พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามประกาศทั่วไป
08 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1583-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน \"วันที่ระลึกวันนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี\" กิจกรรม \"สืบสานวันทรงดนตรี\" วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1580-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่งด้านใด้านหนึ่งประกาศทั่วไป
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1568-2557เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ฝึกสอนชมชมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1570-2557กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชม ค่าสมมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1573-2557จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเติมประกาศทั่วไป
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1569-2557แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) และโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1571-2557การยกเว้นค่าะรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม โครงการสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1567-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน \"วันที่ระลึกนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี\" กิจกรรม \"วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก\" วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1574-2557จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม \"วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน\" ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1572-2557จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1575-2557จาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่้อง ขอเชิญเสนอรายชื่อองค์กร โครงการ หรือบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ \"สังข์เงิน\" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1558-2557จาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศทั่วไป
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1563-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร \"ภาวะผู้นำการจัดการกิจกรรมกีฬา(Sports Event Management) ให้มีมูลค่าเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ 2557ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1561-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1553-2557จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ประกาศรับสมัครงาน
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1559-2557๑. เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจำคณะ) ฉบับแก้ไข และ ๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจำคณะ) เพิ่มเติม ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1562-2557จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภฺมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่่งรองสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภฺมิสารสนเทศประกาศทั่วไป
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1560-2557การจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1554-2557จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1555-2557จาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครงาน
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1557-2557จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ส่งรายงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี ๕๖ประกาศทั่วไป
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1556-2557จาก ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการของที่ประชุม ปอมท.ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1738-2557แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1741-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลีกเลี่ยงการจ้างงานคนพิการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายประกาศทั่วไป
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1740-2557เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานชมรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2557 (ประธานชมรมนิสิตอีสาน)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1739-2557เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้จัดการทีม) ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1737-2557เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตาและทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1735-2557จาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1736-2557จาก ม.วงษ์ชวลิตกุล เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประกาศทั่วไป
03 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1549-2557จาก กองยานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
03 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1545-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้นประกาศทั่วไป
03 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1547-2557จาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
03 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1546-2557จาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2557ประกาศทั่วไป
03 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1548-2557จาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1514-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1502-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1732-2557จาก สกอ. เรื่อง การใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประกาศทั่วไป
26 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1734-2557จาก บ.อะมิวส์เม้นส์ ครีเอชั่น จำกัด เรื่อง ขอสนับสนุนการเผยแพร่ โปรโมชั่น มันส์ FUN เวอร์ประกาศทั่วไป
26 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1733-2557จาก โรงพยาบาลสวี เรื่อง ขอเชิญร่วทอดผ้าป่าสามัคคี ๔๑ ปีประกาศทั่วไป
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1728-2557จาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคีประกาศทั่วไป
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1725-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์ปากช่อง 57 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1759-2557สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการหัวข้อ อาชีพยุคดิจิตอลกับภาษาและการสื่อสารประกาศทั่วไป
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1727-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกาศทั่วไป
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1726-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 (ประจำคณะ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1724-2557แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1730-2557เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1722-2557เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1711-2557เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยประกาศรับสมัครงาน
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1721-2557ยกเลิกประกาศให้นิสิตหยุดเรียนและกำหนดการจัดการเรียนการสอนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1710-2557เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครงาน
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1715-2557จาก สำนักสิริพัฒนา เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1714-2557จาก กองทรัพยากรบุคคล เรืือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารประกาศทั่วไป
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1712-2557เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1718-2557จาก กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประกาศทั่วไป
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1719-2557จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีประกาศทั่วไป
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1717-2557จาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประกาศทั่วไป
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1713-2557จาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1716-2557จาก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญงานบำเพ็ยกุศลพิเศษฟังเทศน์มหาชาติ ประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1704-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลัษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออกประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1706-2557เรื่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1690-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดทำโครงการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล ประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1702-2557จาก มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง โครงการภาพถ่ายนานาชาติ \"Rice Cultures in ASEAN Countries\"ประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1692-2557จาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความลงในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1703-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ขอเปลี่ยนเแปลงกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ นางปิยะวรรณ โวทาน ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1701-2557จาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับการเสนอชื่อ / รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติประกาศทั่วไป
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1705-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจำคณะ) เพิ่มเติมประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1691-2557จาก สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำประกาศทั่วไป
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1695-2557จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอเชิญเป้นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ประกาศทั่วไป
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1699-2557เรื่อง ปรับเปลี่ยนชื่อฝ่าย หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณารับผู้มีความรู้ความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1697-2557เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการอาคารหอพักซอยพหลโยธิน ๔๕คำสั่งอื่น ๆ
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1700-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี สำหรับเด็กแลเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ ๑๗ ปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1486-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมความสามารถภาคพิเศษฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒๖)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1696-2557จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมประกาศทั่วไป
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1698-2557เรื่อง ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1538-2557จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1541-2557เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งประธานชมรมนิสิตด้านบำเพ็ญประโยชน์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1537-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นางพิม ตะโกเมือง มารดาของ นางสาวศรัณภัสร์ จีรภัทร์กิตติกุล ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1539-2557จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศทั่วไป
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1535-2557จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง บิดาของ นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อนุพันธ์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1536-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1542-2557จาก คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อฯ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประกาศรับสมัครงาน
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1540-2557จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ประกาศทั่วไป
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1686-2557จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1685-2557จาก แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เืพ่อการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง ขอเชิญส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประกาศทั่วไป
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1687-2557เรื่อง แก้ไขประกาศให้ปริญญาแก่นิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1684-2557แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการรับเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาบัยเกษตรศาสตร๋ เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1688-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง นายคำ เข็มทอง บิดาของ นางปิยวรรณ โวาน ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1683-2557แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการพื้นที่ไร่สุวรรณ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ) เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1682-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายสันต์ พงษ์อินทราภรณ์ บิดาของ นางจินดามัย บุญญสุวรรณโณ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1693-2557นายชนตร์ ฉิมสะอาด บิดาของ นางสาวน้ำทิพย์ ฉิมสะอาด ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
18 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1678-2557จาก คณะประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครงาน
18 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1677-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษประกาศทั่วไป
18 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1676-2557จาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชการระดับาชาติและนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1679-2557จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศรับสมัครงาน
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1675-2557แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบกลางภาคและสอบไล่ ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1673-2557แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้จัดการทีม) ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1667-2557จาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประกาศทั่วไป
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1669-2557จาก บ.คิวบ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1664-2557จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุ์ทิพย์ นุชงอน ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1668-2557จาก กองแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป้นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นดยบายและแผนประกาศรับสมัครงาน
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1674-2557แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลการใช้อาคารเรียนรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1665-2557จาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประกาศทั่วไป
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1671-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนเกณฑ์ทักษะทางกีฬาและสมรรถภาพทางกายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1666-2557จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1672-2557แก้ไขเปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1647-2557จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 3ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1646-2557ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1648-2557จาก ชมรม นยปส. สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1661-2557จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1643-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกาา ๒๕๕๘ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1662-2557จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รายวิชา GRID 521 Research Ethicsประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1641-2557จาก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล เรื่อง ขอเรียนเิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๖ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1649-2557จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประกาศทั่วไป
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1644-2557เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1642-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจำคณะ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๓ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1663-2557จาก สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เรื่อง สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปีปฏิรูปประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1622-2557จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1638-2557จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมสัมมนา โครงการถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1631-2557จาก ม.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอเชิญส่งบทความลงวารสาร MFU CONNEXION : Journal of Humanities and Social Scienceประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1636-2557จาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการเแผ่นดินประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1637-2557จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ฯประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1624-2557จาก สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัล PTIT Awards 2558-2559ประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1632-2557แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการพื้นที่ไร่สุวรรณ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ)ประกาศสภาอื่น ๆ
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1630-2557จาก สกอ. เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรประกาศรับสมัครงาน
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1626-2557จาก สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันเกมออนไลน์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1627-2557จาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียนประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1625-2557จาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลอก ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1634-2557จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง นางประทุมมา ทองกำเหนิด มารดาของ นายพงษ์ศักดิ์ ทองกำเหนิด ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1633-2557เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็น คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ และปรับโครงการสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน , การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา, คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา, คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศสภาอื่น ๆ
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1628-2557จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ประกาศทั่วไป
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1629-2557จาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์สนับสนุนจัดซื้อ ดีวีดีภาพยนตร์ศรีธนญชัย ๕๕๕+ประกาศทั่วไป
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1619-2557จาก จุฬา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยประกาศทุนวิจัย
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1618-2557จาก โครงการหลักสูตร วท.ม (คหกรรมศาสตร์) คณะเกษตร เรื่อง ขอแจ้งเลขประจำหนังสือราชการของโครงการหลักสูตร วท.ม. ประกาศทั่วไป
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1620-2557จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง บิดานายวิรัช แตงจาด ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1617-2557จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1615-2557จาก ม.เวสเทิร์น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1611-2557จาก กองคลัง เรื่อง บิดาพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม (บิดาของนางอายนางศ์ แซ่ลี้) ประกาศถึงแก่กรรม
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1613-2557เรื่อง นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1612-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ไร่สุวรรณ (ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ)ประกาศสภาอื่น ๆ
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1616-2557จาก ม.ราชภัฏธนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกาศทั่วไป
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1614-2557จาก กระทรวงการคลัง เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในประเทศประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1604-2557จาก สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งเจ้าหน้าทีเข้าร่วมสัมมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1601-2557การรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1599-2557จัดตั้งศูนย์ที่ปรึกษาแบบจำลองทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1605-25573จาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว \"องค์ความรู้นิติเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันการทุจริต\"ประกาศทั่วไป
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1600-2557จัดตั้งหน่วยวิจัยนิเวศรังสี คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1602-2557แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริการรายวิชากิจกรรมพลศึกษา 4 วิทยาเขตคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1607-2557จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการประกวดรูปสัญลักษณ์ธรรมาภิมบาล ททท. (TAT CG Logo) และการจัดประกวดคำขวัญหัวข้อ \"ธรรมาภิบาลของ ททท.\"ประกาศทั่วไป
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1606-2557จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สยาม-ปาตานี : ,มิติใหม่ ข้อมูลใหม่ และการจัดระบบความเข้าใจประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1604-25573จาก สำนักงานพัฒนาธรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส่งประกาศตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ฯประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1608-2557จาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำ2557 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประกาศทั่วไป
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1531-2557แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1532-2557ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1528-2557แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1530-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557 และภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
01 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1529-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1397-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผลงานวิจัยประกาศทั่วไป
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1399-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1406-2557จาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง มารดาข้าราชการถึงแก่กรรม (มารดาของ นางระพรีพร ศุภมหิธร)ประกาศถึงแก่กรรม
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1402-2557เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1398-2557จาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิตประกาศทั่วไป
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1396-2557จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา HROD inteelligence ครั้งที่ 7ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1401-2557เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1395-2557จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการเปิดรับบทความนำเสนอในการปประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิจัย ครั้งที่ 8ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1400-2557จาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ Mascot ศาลปกครองประกาศทั่วไป
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1404-2557เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ มก. วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ ๒)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1403-2557เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มก. วิทยาเขตศรีราชาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1407-2557จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติประกาศทั่วไป
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1405-2557เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การมอบทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติของบัณฑิตวิทยาลัย มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1392-2557จาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษาประกาศทั่วไป
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1389-2557เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1390-2557จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ประกาศรับสมัครงาน
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1391-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัยประกาศทั่วไป
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1388-2557จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1393-2557เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ \"เลือกแนวทาง...วางอนาคต\" ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1387-2557จาก วัดพุทธธรรมวิปัสสนา เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาประกาศทั่วไป
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1384-2557จาก ธ.ไทยพาณิชย์ เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ \"ดอกไม้ใต้ร่มพระบารมี\"ประกาศทั่วไป
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1381-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศประกาศทั่วไป
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1376-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1374-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการเสริมสร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1375-2557จาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1382-2557จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชมวิชาการระดับนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1377-2557นิสิตดีเด่นด้านกีฬา ประจำปีการศึกษษ 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1383-2557จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศทั่วไป
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1380-2557จาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1386-2557จาก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร เรื่อง มารดาของนายสุรินทร์ แตงจาด ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1379-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสือ \"ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มเติม ครั้งที่ 1คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1378-2557แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำหนังสือ \"ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์\" เพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1367-2557จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำประกาศทั่วไป
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1370-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการ ขิดาของ ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1359-2557จาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.ประกาศทั่วไป
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1361-2557จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประกาศทั่วไป
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1365-2557จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 6ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1364-2557จาก สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติประกาศทั่วไป
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1372-2557กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และการใช้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1360-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ ๒ ฉบับประกาศทั่วไป
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1363-2557จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 57ประกาศทั่วไป
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1357-2557จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง มารดาของ นายวิรัตน์ แตงจาด ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1358-2557เรื่อง นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1366-2557จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1369-2557จาก วัดศาลารี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการเผยแพร่พระสัทธรรมที่บริบูรณ์ให้เกิดปัญญาประกาศทั่วไป
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1362-2557จาก มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1371-2557แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการก่อสร้างทางขึ้นทางยกระดับอุตราภิมุข บริเวณแยกวิภาวดีรังสิตกับถนนงามวงศ์วานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1368-2557จาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี57ประกาศทั่วไป
04 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1355-2557จาก ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ม.ราชาภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกวารสารประกาศทั่วไป
04 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1353-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
04 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1352-2557ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดภาพงานเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1354-2557จาก สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประกาศทั่วไป
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1519-2557จาก บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ประกาศทั่วไป
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1525-2557จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1526-2557จาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง การบริหารจัดการ ลานจอดรถโรงอาหาร 2ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1517 - 2557จาก กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประกาศทั่วไป
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1524-2557จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1523-2557จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงาน ในองค์กรระหว่างประเทศประกาศทั่วไป
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1520-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีเพื่อลงในวารสาร ฯประกาศทั่วไป
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1522-2557จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการประกาศทั่วไป
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1527-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมานาคมแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 380-510 MHz และ 806-824/851-869 MHzประกาศทั่วไป
28 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1516-2557จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางบริหารสัญญาและหลักประกัน ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1513-2557แต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
28 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1515-2557้เปลี่ยนแปลงและแต่งตัั้งผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1511-2557แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีคำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
28 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1512-2557แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1505-2557จาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี 2557ประกาศทั่วไป
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1506-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2557ประกาศทั่วไป
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1510-2557จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม วินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 3ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1504-2557จาก วัดภูดวงดาว เรื่อง ขอความอุปถัมภ์ร่วมโครงการหนึ่งในชีวิตประกาศทั่วไป
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1509-2557จาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติประกาศทั่วไป
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1503-2557เรื่อง ให้นิสิตหยุดเรียนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1507-2557จาก มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานการะประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1508-2557จาก สาชาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เรื่อง ขอเรียนเชญเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามคัมภีร์ประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1494 -2557จาก กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1495-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1497-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1492-2557จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เรื่อง ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนา และอบรมทางวิชาการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1501-2557จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นายวิเชียร วิทยกุล บิดาของ นายวัชรินทร์ วิทยกุล ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1499-2557จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1496-2557จาก สภากาชาดไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงาน \"เทียนส่องใจ\" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1498-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับประกาศทั่วไป
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1500-2557จาก กรมชลประทาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทานประกาศทั่วไป
25 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1487-2557จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1489-2557กำหนดอัตราค่าจอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1488-2557จาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประกาศทั่วไป
25 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1490-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ การรับเข้ารับการคัดสรรเป็น สภาปฏิรูปแห่งชาติประกาศทั่วไป
25 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1491-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง นางจรูย สุดสาคร มารดาของ นางอนุสรณ์ ไกรสูงเนิน ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1484-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เพื่อนบ้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๔ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1483-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1482-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1478-2557จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนประกาศทั่วไป
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1481-2557จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี ๕๗ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1485-2557เรื่อง นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1477-2557จาก กรมศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน กรมศิลปากร ปี ๕๗ประกาศทั่วไป
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1480-2557เรื่อง สนับสนุนประชาสัมพันธ์และเรียนเชิยเข้าชมงาน THAILAND LAB 2014ประกาศทั่วไป
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1479-2557จาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการประกาศทั่วไป
21 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1475-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินงานสัมมนาวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาไทยเพื่ออนาคต Conference for Thailand Education Future (CTEF 2014)ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
21 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1473-2557เรื่อง การจำหน่ายบ้านพักบุคลากร ซอยพหลโยธิน ๔๕ จำนวน ๕ หลังประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1454-2557เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1474-2557ประกาศจำนวน ๓ ฉบับ ๑. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม) ๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจำคณะ) ฉบับแก้ไข ๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (ประจำคณะ) เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1476-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลางและคณะกรรมการตรวจสอบการจัดกิจกรรมร้องเพลง กิจกรรมเชียร์และกิจกรรมรับน้องของนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา ๒๕๕๗คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1471-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ฯประกาศทั่วไป
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1470-2557จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1466-2557นิสิตที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1460-2557แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิตคำสั่งอื่น ๆ
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1464-2557จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1468-2557จาก มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การสัมมนาพิเศษเรื่องข้าว หัวข้อ \"มองมิติใหม่ของการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย วันที่ 5 กันยายน 2557 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1461-2557จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1462-2557จาก สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5ประกาศทั่วไป
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1467-2557จากธนาคารกรุงเทพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน \"อยากเข้าเรียน U Top Rank ต้องทำอย่างไร เคล็ดลับจากนักศึกษา Stanfordประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1465-2557แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2557 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1469-2557จาก กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ Wiki Loves Monument 2014ประกาศทั่วไป
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1463-2557จาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1458-2557จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน \"เปิดบ้านสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สู่...ประชาชน\" ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2557 ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1457-2557จาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาฒาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าวงประเทศ ครั้งที่ 56ประกาศทั่วไป
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1459-2557จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง บิดาของ นางสาววริศรา มุสิกชาติ พนักงานเงินรายได้ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1449-2557เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ได้รับทุน PERCH-CIC เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1452-2557จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1456-2557จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2557ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1450-2557จาก สกอ. เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1451-2557จาก สกอ. เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปีประกาศทุนการศึกษา
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1453-2557เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1439-2557จาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง นายภารนัย ไทรทอง สามีของนางอรษา ไทยทอง พนักงานเงินรายได้ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1447-2557จาก คณะวนศาสตร์ เรื่อง ศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว อดีตข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1446-2557แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้จัดการทีม) ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1442-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธาประกาศทั่วไป
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1441-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1444-2557จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1445-2557มหาวิทยาล้ยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1443-2557จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mahidol R2R Expo 14ประกาศทั่วไป
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1440-2557จาก สำนักงานคณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ 1 เรื่องประกาศทั่วไป
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1434-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัยภูมิภาค (ภาคกลาง)ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1438-2557เรื่อง แก้ไขประกาศให้ปริญญาแก่นิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1426-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง มารดาของ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1436-2557จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประกาศทั่วไป
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1430-2557จาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1431-2557จาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต้นทุนต่ำประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1432-2557จาก ม.พะเยา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1427-2557จาก ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง มารดาของ รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1428-2557จาก สมาคมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1429-2557จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในโครงการจุดประกายความคิดกับเรื่องน่ารู้ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1433-2557จาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจากศรีวิชัยสู่ไชยา : พุทธภูมิ-พุทธรรม-พุทธทาส-พุทธศิลป์ประกาศทั่วไป
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1435-2557เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ด้านการเงินและพัสดุประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1437-2557จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.ประกาศทั่วไป
14 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1424-2557จาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 9 ปี สทศประกาศทั่วไป
14 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1415-2557เรื่อง นิสิตดีเด่นด้านกีฬาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1423-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าไตรพระราชทานประกาศทั่วไป
14 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1416-2557เรื่อง ให้ปริญญาแก่นิสิตประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1419-2557จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประกาศทุนวิจัยประกาศทุนวิจัย
14 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1418-2557จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่้อง นางสิน พาที มารดาของ นายไพทูล พาที ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
13 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1408-2557แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
13 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1409-2557จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
13 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1414-2557จาก กองกลาง เรื่อง บิดาของ นางสาวสุชาดา สงธาดา ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
13 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1413-2557จาก สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร เรื่อง มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
13 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1412-2557จาก สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร เรื่อง บิดาของ รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
13 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1410-2557จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง หยุดทำการวันที่ 29 สิงหาคม 2557ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
13 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1411-2557จากโรงเรียนสาธิต แห่ง มก. เรื่อง นางสมพักตร์ มาศฉมาดล มารดาของ นางระพีพร ศุภมิธร ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1349-2557จาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๕ อัตราประกาศรับสมัครงาน
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1348-2557เรื่อง ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประกาศรับสมัครงาน
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1342-2557จาก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เรื่อง ขอเชิญประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติประกาศทั่วไป
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1344-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ถึงแก่กรรม(บิดาของ น.ส.สุภาพร เหลาสา) ประกาศถึงแก่กรรม
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1350-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ บันทึก ๒ แผ่นดินประกาศทั่วไป
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1341-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1343-2557จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1347-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1340-2557จาก ม.กรุงเทพ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทานประกาศทั่วไป
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1339-2557จาก สมาคมส่งเสริมและศึกษาอัจฉริยะภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมสัมมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1351-2557จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อรับโอน ย้าย ข้าราชการประกาศรับสมัครงาน
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1186-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1184-2557จาก ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกวดแต่งหนังสือพุทธศาสนาแก่เด็ก ฯประกาศทั่วไป
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1188-2557จาก บ.แดเน็กซ์ เรืือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศประกาศทั่วไป
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1182-2557จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง อาจารย์เฉลิม ม่วงแพรศรี (ศิลปินแห่งชาติ) ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1183-2557จาก ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1185-2557จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1189-2557จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้องหางเครื่อง ประกาศทั่วไป
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1190-2557จาก สถาบันโภชนาการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครงาน
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1175-2557เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1179-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคระอนุกรรมการจัดประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ Building Bridge for Eco-Economics เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1164-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เชิญร่วมทำบุญนาฬิกาหลวงพ่อคูณ ฯ โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต้านยาเสพติดประกาศทั่วไป
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1169-2557จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1177-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมนำเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา ไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1173-2557จาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ ๔๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศทั่วไป
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1174-2557จาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลางประกาศทั่วไป
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1163-2557จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1165-2557จาก สมาคมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1180-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เชิญส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อประกวดชิงรางวัลประกาศทั่วไป
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1167-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที 5 \"คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1166-2557จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1171-2557จาก มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองคืกรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1161-2557จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรม ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1162-2557จาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประกาศทั่วไป
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1176-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1172-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกาศทั่วไป
31 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1334-2557กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวิภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1336-2557กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1335-2557กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวิภาพและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1337-2557กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1338-2557แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขนคำสั่งอื่น ๆ
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1320-2557จาก สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมโครงการคุณภาพชีวิตประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1319-2557เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1318-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาประกาศสภาอื่น ๆ
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1324-2557จาก สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำ ปี พ.ศ. 2557ประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1331-2557จาก มหาวิทยาลัยสารคาม เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยสารคาม ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1326-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1322-2557จาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรทีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1325-2557จาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1328-2557จาก บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเผยแพร่นิทรรศการ ประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1321-2557จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2557ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1329-2557จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญเข้าสัมมนาวิชาการ เรื่อง รับมือย่างไรกับภัยพิบัติทางธรรมชาติประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1330-2557จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรม ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว -2555จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญสม้ครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557ประกาศทุนวิจัย
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1317-2557จาก คณะเกษตร เรื่อง นางสมศักดิ์ ศรีดาหลง มารดาของ นางสาวจิรธนา ศรีดาหลง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1332-2557จาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557ประกาศทั่วไป
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1327-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ประกาศทั่วไป
03 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1152-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการจุลทรรศน์อาเซียน ครั้งที่ 8 ร่วมกับการประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2557 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1155-2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 (เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1154-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 (ประจำคณะ)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1158-2557คณะประมง เรื่อง อาจารย์สัจจา ยืนยง ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
03 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1157-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ \"วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ\"ประกาศทั่วไป
03 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1156-2557จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นางสมศรี ศรีวโรสกุล มารดาของ รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
03 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1153-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีพระราขทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2557 (ฉบับแก้ไข)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1314-2557ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1309-2557จาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งปรเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1315-2557แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะวนศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1310-2557จาก สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1316-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พงศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1305-2557เรื่อง ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1312-2557จาก บ.แบ๊งค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เวอร์วิสเซส จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2014ประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1307-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1306-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิตเกียรตินิยม มก. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1311-2557จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศทั่วไป
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1313-255จาก ม.พายัพ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1303-2557จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ 28 - 29 กรกฎาคาม 2557ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1302-2557เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสำหรับคณะวิชา สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1290-2557เรื่อง อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ประกาศสภาอื่น ๆ
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1294-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองประกาศทุนการศึกษา
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1304-2557กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษายานพาหนะของคณะเกษตร กำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1291-2557เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดการพลังงาน สำนักงานอธิการบดีคำสั่งอื่น ๆ
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1300-2557แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานวัตกรรม 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1292-2557เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ประกาศรับสมัครงาน
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1301-2557เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 5คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1299-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การโอนขาราชการพลเรือนประกาศทั่วไป
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1293-2557เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1284-2557จาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 16ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1277-2557จาก กองการต่างประเทศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประชุม และ สัมมนา ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1285 -2557จาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1283-2557จาก ชมรมพุทธศาสตร์สากล เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลกประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1282-2557จาก มหาวิทยาลัยดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1275-2557เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต จำนวน ๒ ฉบับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1280-2557จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จาก ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1281 -2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1287-2557จาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสร้างหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมืองประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1279-2557จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดงานสัปดาห์จุฬา ฯ อาเซียน ครั้งที่ 3ประกาศทั่วไป
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1278-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการหลักสูตรนานาชาติ \"จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1286-2557จาก สถาบันวิจัย บทบาทหญิงชายและการพัฒนา เรื่อง เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2558ประกาศทั่วไป
23 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1271-2557จกา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
23 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1272-2557จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการประกาศทั่วไป
23 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1274-2557จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรับสมัครงาน จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๖ อัตราประกาศรับสมัครงาน
23 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1268-2557แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการประกาศสภาอื่น ๆ
23 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1273-2557จาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์ของวิทยาเขตศรีราชาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1267-2557จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1266-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1261-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน \"มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ\"ประกาศทั่วไป
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1259-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1263-2557จาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสาร กสทช. ประจำปี พ.ศ. 2557ประกาศทั่วไป
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1260-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเชิญชวนสั่งหนังสือชุดเปิดขุมทอง \"วรรณกรรมท้องถิ่นใต้\"ประกาศทั่วไป
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1264-2557จาก การเคหะแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนข้อกำหนดหัวข้อโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ประกาศทั่วไป
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1258-2557จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1265-2557จาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1262-2557จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1245-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1146-2557จาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การเชิญผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการมาสัมภาษณ์ประกาศทั่วไป
02 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1145-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาการขั้นสูงสาขาต่างๆ ในสังกัดของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
02 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1147-2557จาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1148-2557จาก มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเผยแพร่ข่าวสารการประกวดสุนทรพจน์ประกาศทั่วไป
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1248-2557จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ 25 ปีประกาศทั่วไป
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1247-2557จาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าประกาศทั่วไป
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1251-2557จาก ปขมท. เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประกาศทั่วไป
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1249-2557จาก ม.นครพนม เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสัมมนาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1252-2557จาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1255-2557จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2557ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1244-2557จาก บ.ยานยนต์สแคว์ กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมงานประกาศทั่วไป
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1246-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัยประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1243-2557จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง บิดาของ ดร.สุพร เมธาภัทรกร ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1254-2557จากคณะวนศาสตร์ เรื่อง นายณัฎฐชัย ปั้นเจริญ พนักงานเงินรายได้ ถึงแก่กรรม ประกาศถึงแก่กรรม
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1250-2557จาก ม.ราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1233-2557แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการ \"สืบสาน วันสืบ นาคะเสถียร\" ปี 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1230-2557จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประกาศทั่วไป
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1234-2557การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1241-2557จากคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ดร.ชัยวัฒน์ คนจริง ถึงแก่อนิจกรรมประกาศถึงแก่กรรม
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1236-2557กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่าง ๆ ของหอพักนิสิตซอยพหลโยธิต 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1239-2557กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1238-2557กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1235-2557กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (ฉบับที่ 2)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1231-2557จาก ห้างหุ่นส่วนจำกัด ลิฟวิ่ง อีซี่ เรื่อง โครงการ สานฝันลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1229-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลากรดีเด่นสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1232-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนประกาศทั่วไป
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1237-2557กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1240-2557กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1218-2557เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ประกาศทั่วไป
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1221-2557จาก วัดป่าศรีประชา(ธ) เรื่อง ขอเชิญร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี สายธารน้ำใจประกาศทั่วไป
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1223-2557จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1222-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๓ประกาศทั่วไป
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1219-2557จาก มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษประกาศทั่วไป
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1220-2557จาก หมอชาวบ้าน เรื่อง แนะนำร่วมเผยแพร่ หนังสือ พลังขับเคลื่อน การจัดการตนเองของแผ่นดินไทยประกาศทั่วไป
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1224-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูประกาศทั่วไป
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1225-2557จาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เรื่อง เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมความรู้พิพิธภัณฑศึกษาประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1208-2557เรื่อง นิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1214-2557จาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารประกาศทั่วไป
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1217-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นางนิภา แหวนเงิน มารดาของ นางนุช โชติช่วง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1211-2557จาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา OKMD Fast Forward Talk 2014ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1212-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการประกาศรับสมัครงาน
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1207-2557เรื่อง วิสัยทัศน์ นโยบาย การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยรับน้องใหม่ มก.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1210-2557จาก โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโรงเรียนประกาศทั่วไป
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1209-2557จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ นานาชาติประกาศทั่วไป
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1213-2557จาก ม.บูรพา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิชาการแพทย์บูรพา ครั้งที่ ๑ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1216-2557จาก คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง นายรมย์ ตราชู บิดาของนางปิยารมณ์ หุ่นทอง ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1193-2557จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1192-2557มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1197-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมในหัวข้อเรื่อง \"การผลักดันมาตรฐานการวิจัยไทยเพื่อก้าวสู่ระดับสากล : มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ\"ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1200-2557รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1195-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง นายกระสันต์ ยาทองไชย บิดาของ นางสาวพนัสดา ยาทองไชย ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1194-2557จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1191-2557จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1199-2557จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1196-2557จาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง นายยุน กล่อมดี บิดาของนางสาลี่ หงษ์โต ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
10 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1198-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญประชุม \"ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : NRMS) ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1133-2557จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awardsประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1136-2557จาก สมาคมศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข.่เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1128-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะำรรมการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร โรงอาหารกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1125-2557จาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1137-2557จาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือเรื่องแจ้งสรุปผลการประชุมที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1139-2557จาก ม.ศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยแลวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1138-2557จาก สกอ. สำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ ๑. เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒. เรื่องส่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการฯประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1140-2557จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1142-2557จาก กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1141-2557จาก วช. เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1131-2557เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่นๆ ในการบริหารโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร(ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1124-2557จาก สถาบันระหว่างประเทศฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯประกาศรับสมัครงาน
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1126-2557จาก ราชัณฑิตยสถาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1132-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการาจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1th Joint Seminar New Core to Core Program A. Advanced Research Networksประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1130-2557เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก. กพส.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1129-2557เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1134-2557จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1143-2557จาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1135-2557จาก คณะวิทย์ เรื่อง บิดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม (บิดาของ นางวรรณา เทพมุณี)ประกาศถึงแก่กรรม
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1127-2557จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนประกาศรับสมัครงาน
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0983-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี ๒๕๕๘ ประกาศทุนวิจัย
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0985-2557เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๕ อัตราประกาศรับสมัครงาน
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0984-2557จาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม(ผศ.รำพรรณ พัชราภา)ประกาศถึงแก่กรรม
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0988-2557เรื่อง รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าศึกาาในระดับปริญญาโท มก. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0987-2557เรื่อง เปลี่ยนแปลงและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Food Innovation Asia Conference 2014 Science and Innovation for Quality of Life เพิ่มเติมประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0986-2557เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาใน มก. โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0989-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0978-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอผลงานประเภทรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0977-2557จาก นายกสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0976-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนระหว่างสโมสร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0981-2557จาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาประกาศทั่วไป
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0980-2557จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การประชุมประจำปี นักวิจัยรุ่นใหม่..พบ....เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2979-2557กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0973-2557จาก ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเสวนาวิชาการ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0972-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0975-2557จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0970-2557จากบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอปิดการ ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
06 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0969-2557จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 ประกาศทั่วไป
06 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0971-2557จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ปี 2557ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0968-2557เรื่อง กำหนดอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากการเช่าที่ดินและอาคารในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0965-2557เรื่อง รายชื่อผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านการทดสอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
05 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0966-2557จาก ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ปชส.การประชุมวิชาการระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
05 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0967-2557จาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0961-2557เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0960-2557จาก สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง ขอเชิญส่งรายชื่อเยาวชนและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเยาวชนดีเด่นประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0955-2557จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรอบรมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0949-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0959-2557เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๓)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0954-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาหรือประชาชน เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ สัญจร 2557 ฯประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0953-2557จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0951-2557จาก มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0958-2557จาก สมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2557 ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0950-2557จาก สำนักงานเลขาธิการโครงการ ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวด รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่ประกาศทั่วไป
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0956-2557จาก บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0957-2557จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 5ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1117-2557จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1119-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประกาศทั่วไป
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1123-2557จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง บิดาพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ถึงแก่กรรม (บิดาของ น.ส.นิชาภา ศิริงามเมือง)ประกาศถึงแก่กรรม
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1122-2557จาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเข้าประกวดประกาศทั่วไป
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1116-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1120-2557จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญเสนองานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1121-2557จาก สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปรกครอง เรื่อง โครงการสัมมนา ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1118-2557จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแห่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครงาน
03 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0948-2557ขอยกเลิกและประกาศรายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาให้ปริญญากิตติมศักดิ์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
03 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0947-2557จาก คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง นางหมุยโง้ แซ่โกว มารดาของ นางสาวอำไพวรรณ ทวีธัญลักษณ์ ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1109-2557แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ปีการศึกษา 2557 วิทยาเขตบางเขน เพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1105-2557จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1107-2557จาก บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ เรื่อง ขอเชิญประกวดศิลปกรรมประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1106-2557จาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2558ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1108-2557ยกเว้นค่าหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มีผลการศึกษาดีเด่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1095-2557จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการเข้าประกวด โครงการสารคดีสั้น แนะนะสำนักเสริมศึกษา และบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1094-2557จาก กรมควบคุมโรค เรื่อง ประชาสัมพันธ์สัมมนาระดับขาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่1ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1093-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชมงาน IP Innovation and Technology Expo-IPITEx.2014ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1098-2557จาก คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง นางข่าจวง แซ่บู๊ มารดาของ ผศ.ดาวรุ่ง ไอยเดช ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1097-2557จาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1096-2557จาก กรมทางหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบมาสคอตกรมทางหลวง ฯประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1103-2557จาก สำนักงานเลานุการ สออ. ประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 33ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1102-2557จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายพรชัยทงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2557ประกาศทั่วไป
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1104-2557จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัย เรื่อง เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1089-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประกาศทั่วไป
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1091-2557จาก สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน ๔ ทศวรรษแฟรนไชส์ไทยประกาศทั่วไป
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1088-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1087-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาหมากล้อมประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1086-2557จาก กองกลาง เรื่อง บิดาพนักงานมหาวิทยาลัยถึงแก่กรรม (บิดาของ นายบัญชารัก รองศักดิ์)ประกาศถึงแก่กรรม
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1090-2557จาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ประกาศทั่วไป
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1092-2557จาก กรมทางหลวง เรื่อง เลื่อนการสัมมนานานาชาติด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประกาศทั่วไป
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1075-2557จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1076-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1079-2557แต่งตั้งประธานชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1077-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ ข้อมูลการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญประกาศทั่วไป
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1085-2557จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง นายประวิทย์ จิระเดชะ บิดาของ นายฉัตรดนัย จิริเดชะ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1081-2557แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการคำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1084-2557แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ Ku International Food Fair 2014คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1083-2557แต่งตั้งอาจารย์ผู้ฝึกสอนสำหรับชมรมกิจกรรมนิสิตด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการแสดงประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1078-2557จาก กองยานพาหนะ ฯ เรื่อง ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด - ปิดประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1082-2557แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คำสั่งสภาแต่งตั้งผู้บริหาร
23 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1073-2557จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
23 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1072-2557จาก กรมศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี ประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1069-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติประกาศทั่วไป
23 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1071-2557จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
23 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1070-2557จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1061-2557จาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น ๒๐ประกาศทั่วไป
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1063-2557จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ ๓ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1060-2557จาก สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1057-2557จาก คณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม (บิดาของ ผศ.ขนิษฐา วัชราภรณ์)ประกาศถึงแก่กรรม
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1062-2557จาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่๘๙ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๕๗ประกาศทั่วไป
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1064-2557จาก สกอ. เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือประกาศทั่วไป
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1058-2557เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหารประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1059-2557จาก ม.ราชภัฏสกลนคร เรื่อง สำเนาประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประกาศรับสมัครงาน
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0941-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์ประกาศทั่วไป
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0940-2557จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0942-2557จาก สวทช. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนวิจัยแบบแข่งขันปีงบประมาณ 2557ประกาศทุนวิจัย
02 มิ.ย. 2557290557ประกาศ กองวิเทศสัมพันธ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกาศรับสมัครงาน
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0943-2557เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0946-2557จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง มารดาของ นางสาวอำไพพงษ์ ทวีธัญลักษณ์ ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0944-2557แต่งตั้งคณะกรรมการสภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0939-2557จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศทั่วไป
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0945-2557แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0938-2557จาก กระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0937-2557จาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศทั่วไป
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1052-2557จาก กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประกาศทั่วไป
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1053-2557จาก กรมการแพทย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประกาศทั่วไป
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1050-2557แต่งตั้งผู้ฝึกสอนว่ายน้ำสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์ (เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1051-2557แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการชมรม มก.อาวุโสประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1054-2557จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การแข่งขันวาดภาพระบายสีประกาศทั่วไป
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1055-2557จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ฯ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1056-2557จาก วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ด้วยนายประทวน ขมประเสริฐ บิดาของ นางปารณีย์ บุญเรือง พนักงานเงินรายได้ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1043-2557จาก สำนักหอสมุด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตราประกาศรับสมัครงาน
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1049 -2557จาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นายประยงค์ หวังผล ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1040-2557เรื่อง รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1041-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๘ เพิ่มเติมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 01047-2557รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น (เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1044-2557จาก คณะอนุกรรมการการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมภาษาประกาศทั่วไป
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1045-2557จาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1046-2557จาก บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิชาการประกาศทั่วไป
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1024-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสอบคัดเลือกเยาชนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙ ประกาศทั่วไป
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1025-2557จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประกาศรับสมัครงาน
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1035-2557จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557ประกาศทั่วไป
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1033-2557จาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครงาน ประกาศถึงแก่กรรม
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1039-2557จาก สำนักงานเลขานุการการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1034-2557จาก สมาคมเทคโนโลยีชีวิภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญประชุมและเสนอผลงานประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1029-2557ผลการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2556ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1032-2557จาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ฯ เรื่อง จ่าสิบเอกปรีชา วงศ์ศรีเผือก บิดาของ นางวีณา วงศ์ศรีเผือก ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1036-2557จาก ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย เรื่อง มารดาของ นายสิริศักดิ์ กะการดี และนางสาวละอองดาว กะการดี ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1031-2557จาก สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง นางเอมอร ธีรสุทธิ์ มารดาของ นางอัญชัญ มหาคงคา ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1030-2557แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1023-2557จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1037-2557จาก สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1038-2557จาก ม.นครพนม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนมประกาศทั่วไป
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1012-2557เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ประกาศแต่งตั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1018-2557จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานและร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประกาศทั่วไป
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1014-2557จาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประกาศทั่วไป
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1013-2557จาก สำนกงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อประกวดชิงรางวัลประกาศทั่วไป
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1020-2557จาก โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. เรื่อง นางสุนาตรา กาญจนาภา มารดาของ นางวรรณพร วุฒิจำนงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1019-2557จาก กองคลัง เรื่อง นางเคี้ยม ตั้งสุวรณณเสมา มารดาของ นายสมนึก ตั้งสุวรรณเสมา ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1015-2557จาก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารประกาศทั่วไป
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1016-2557จาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1017-2557จาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนเรื่องและอนุม้ติข้าราชการประกาศทั่วไป
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1001-2557จาก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) เรื่อง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลิฟต์เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวประกาศทั่วไป
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1002-2557จาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดร้อยกรองรางวัลโลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ประจำปี 2557 ประกาศทั่วไป
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1000-2557แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1008-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศทั่วไป
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1010-2557เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต (จำนวน ๒ ฉบับ)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1007-2557แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1006-2557จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2557ประกาศทุนวิจัย
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1003-2557จาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประกาศทั่วไป
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1005-2557จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง ประกาศให้ทุนการวิจัยและทุนบ่มเพาะเพื่อการพัฒนาธุรกิจประกาศทุนวิจัย
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1004-2557จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี สตรี เยาวชนและครอบครัวศึกษา ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
11 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0996-2557จาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง รับสมัครงานประกาศรับสมัครงาน
11 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0997-2557จาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง บิดาของ นายไพรบุญ มานะกิจ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
11 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0995-2557จาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งแผนผังการจัดงานและแผนผังจราจรงาน \"เพื่อนพึ่ง (ภา) เกษตรแฟร์ ปี 2557ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
10 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0991-2557จาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร การรับฟังความต้องการ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกาศทั่วไป
10 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0993-2557จาก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอันตรายจากรังสีเบื้องต้น ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0994-2557จาก ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ ๖ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
10 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0990-2557เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกาา ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0992-2557จาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการประกาศรับสมัครงาน
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0798-2557จาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานทรัพย์สินประกาศทั่วไป
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0801-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศทุนวิจัย
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0802-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศ โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี ๒๕๕๗ประกาศทั่วไป
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0800-2557จาก กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0803-2557เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน ต่าง ๆ
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0799-2557จาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง เชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปีประกาศทั่วไป
07 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0786-2557การโอนย้ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ไปสังกัดภาควิชาเทคโนโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0795-2557รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่่น (โควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษษ 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0793-2557จาก สมาคมวิจัยสถาบ้นและพัฒนาอุดมศึกษา (สวพอ) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน ประจำปี 2557ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
07 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0794-2557รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับนักเรียนใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน (กระบี่ ระนอง พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล) ประจำปีการศึกษา 2557ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0787-2557จัดตั้งหน่วยศึกษากฎหมายเชิงคลินิก คณะสังคมศาสตร์ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0783-2557จาก สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม IELTS 6 สัปดาห์ ประเทศออสเตรเลียประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0782-2557จาก สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ขอเชิญบุุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม IELTS 1 สัปดาห์ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0785-2557จาก คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เสื่อสรรค์สร้าง สัมคมสมานฉันท์ประกาศทั่วไป
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0775-2557จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกาศทั่วไป
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0788-2557เรื่อง ประกาศให้ปริญญาแก่นิสิต จำนวน ๒ ฉบับประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0784-2557โรงเรียนบ้านจือแร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณ ซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง/หลังคา เพื่อความปลอดภัยโรงเรียนบ้านจือแรกประกาศทั่วไป
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0789-2557จาก สำนักหอสมุด เรื่อง นายณรงค์ฤทธิ์ วิเชียรรณรัตน์ สมีของ นางศรีสุทธา วิเชียรณรัตน์ ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0776-2557เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0781-2557แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในการดำเนินการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม)คำสั่งอื่น ๆ
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0779-2557จาก สำนักการกีฬา เรื่อง นางพิรมย์ คล้ายก้อน มารดาของ นายสุชิน คล้ายก้อน ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0777-2557เรื่อง ระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ประกาศสภาอื่น ๆ
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0780-2557จาก คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง นางกานดา ธนะมัย มารดาของ ผศ.ดร.ศศิฉาย ธนะมัย ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
30 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0936-2557ประกาศผลเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่างประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0934-2557จาก สำนักหอสมุด เรื่อง นายเปลื้อง ขุนเจริญ บิดาของ นางสาวสมใจ ขุนเจริญ ข้าราชการ ถึงแก่กรรมประกาศถึงแก่กรรม
29 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0931-2557จาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.ประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0930-2557จาก อสมท. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความประกวดประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0929-2557จาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทยประกาศทั่วไป
29 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0932-2557จาก โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ประกาศทั่วไป
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0913-2557จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม ฯ ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0928-2557จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครงาน
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0845-2557จาก สำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริประกาศทั่วไป
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0922-2557จาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ด้านดับเพลิงและกู้ภัยประกาศทั่วไป
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0915-2557จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ ประกาศกิจกรรมมหาวิทยาลัย
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0924-2557จาก สกอ. เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลกประกาศทั่วไป
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0923-2557จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิปัญญา ครั้งที่ ๓ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0925-2557เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดี ทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0917-2557จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ปี 2557ประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0914-2557จาก สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณประกาศทั่วไป
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0921-2557จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯประกาศประชุม/สัมมนา/ฝึกอปรม
28 พ.ค. 2557ที