ประกาศทั่วไป
วัน เดือน ปี เลขที่หนังสือ หน่วยงาน ชื่อเรื่อง
08 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0227-2559กองกลางจาก สวทช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
08 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0223-2559กองกลางจาก สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
05 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว 0201/2559กองกลางจาก กรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใมีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น
05 ก.พ. 25590-0868กองวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
05 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 2019-2559กองกลางจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และตุ๊กตาสัญลักษณ์ (MASCOT) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
05 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว 0203/2559กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
05 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0213-2559กองกลางจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 6
05 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0212-2559กองกลางจาก กรมอนามัย เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
05 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว 0205/2559กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ/บทความฉบันสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
05 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว 0202/2559กองกลางจาก ไทยพาณิชย์ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคโลหิต
05 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0211-2559กองกลางจาก สวทช เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
05 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0214-2559กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
05 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว 0206/2559กองกลางจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเสนอผลงาน
05 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0220-2559กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autodesk Revit เบื้องต้น
05 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0222-2559กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลของศิลปินผู้ล่วงลับที่มีผลงานโดดเด่นประจำจังหวัด
05 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว 0208/2559กองกลางจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่อง ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันแผนธุรกิจ
04 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0199-2559กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพและพัมนาสมรรถภาพคนตาบอด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม
04 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว0196/2559กองกลางจาก มูลนิธิการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน โครงการแบ่งฝัน & ปันรัก : ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ : ผ้าป่าสามัคคี ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ร่วมสมทบทุนโครงการเพื่อการศึกษาและนม & อาหารกลางวัน
04 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0198-2559กองกลางจาก สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
04 ก.พ. 2559ศธ 0513.10102/ว 0195/2559กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
03 ก.พ. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0194/2559กองกลางจาก สำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4
08 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0038-2559กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ ประการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ฯ
07 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0028/2559กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญขมนิทรรศการผลงานวิจัยและงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ
07 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0032/2559กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายบัณฑิต ม.ขอนแก่น
07 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0033/2559กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอความร่วมมืออาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายและชมการเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา
07 ม.ค. 2559ศธ 0509(5).12/ว1584กองการเจ้าหน้าที่การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
06 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0021/2559กองกลางจาก โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
06 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0020/2559กองกลางจาก กระทรวงสาะารณสุข เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ฉบับ
06 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว0019/2559กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมงาน ITAP ปลดล็อคข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
05 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว0006/2559กองกลางจาก สำนักงานเขตบางเขน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหอพระและพระพุทธรูปประจำเขตบางเขน
05 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0011/2559กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลือนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา ระดับทรงคุณวุฒิ
05 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0008/2559กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสถาบันคลังสมองของชาติ ประจำปี 2559
05 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0007/2559กองกลางจาก กรมหม่อมไหม เรื่อง ขอรับการสนับสนุนของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
04 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0004-2559กองกลางจาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2559
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0171-2559กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณาสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2559
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0166-2559กองกลางจาก BEC TERO เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ \"การแข่ขันสิ่งประดิษฐ์\" รายการสมรภูมิไอเดียปี11
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0177-2559กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0175-2559กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0178-2559กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความร่วมมือเปิดให้บริการสถานที่จอดรถ ห้องน้ำ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2559
29 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0170-2559กองกลางจาก โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
27 ม.ค. 2559ศธ 0513.10118/0107สำนักประกันคุณภาพขอแจ้งปิดทำการสำนักงานประกันคุณภาพชั่วคราว
26 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0142-2559กองกลางจาก ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของจังหวัดนราธิวาส
26 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0143-2559กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งแผนฟังการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่กางเต็นท์โดมบนนถนนจักพันธ์เพ็ญศิริ
26 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0145-2559กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการจัดสร้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
26 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0144-2559กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง การดำเนินการควบคุมไข้เลือดออกภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0135-2559กองกลางจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรม และร่วมฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
22 ม.ค. 2559พป 0009/ว 015กองการเจ้าหน้าที่การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 1
22 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0127/2559กองกลางจาก สถาบันคลังสมอง เรื่อง ประชาสัมพันหลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1
21 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0125/2559กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 13
20 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0119/2559กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
20 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0118/2559กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการธรรมาภิบาลสัมพันธ์ 2559
20 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0116/2559กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น เพื่อมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2559
20 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0117/2559กองกลางจาก มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกลอฟ์การกุศล
15 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0084/2559กองกลางจาก ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ คิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์
15 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0079-2559กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร(ภาคพิเศษวันเสาร์)
14 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0080-2559กองกลางจาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมประกวด คลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559
14 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0078-2559กองกลางจาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการมอบชุดพระพุทธรูปประจำห้องเรียน มอบให้โรงเรียนทั่วราชอาณาจักร
13 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0073-2559กองกลางจาก วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เรื่อง ขอรับบริจาคหนังสือภาคภาษาอังกฤษ
13 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว0064/2559กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอแจ้งใช้เส้นทางเดินขบวนพาเหรด
13 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0066/2559กองกลางจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว
13 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0072-2559กองกลางจาก กรมทรัพยากรธรณี เรื่อง เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์
13 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0074-2559กองกลางจาก สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
12 ม.ค. 2559ศธ 0513.10102/ว 0057/2559กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกผู้ทำคุรประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559
11 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0048-2559กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ \"มสธ.วิจัย ประจำปี 2559\"
11 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0046-2559กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงเส้นทาง \"ปั่น สานสัมพันธ์ เลียบคลองบางเขน\" ในโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11 ม.ค. 2559ที่ ศธ 0513.10102/ว 0049-2559กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ 1. เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานฉลองวันเด็กชาติ ประจำปี 2559 2.เรื่อง ขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
07 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1782-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
04 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1779-2558กองกลางจาก มูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
04 ก.ย. 2558รง 0604/ว 3226กองการเจ้าหน้าที่การนำส่งเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
04 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1775-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคล ประจำปี 2558
04 ก.ย. 2558สช 17607/2558กองการเจ้าหน้าที่การให้กู้เงิน \"โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11\"
04 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1780-2558กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
30 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1971-2558กองกลางจาก สภากาชาดไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการประกวด Character Design ได้ที่ http://th.trcarc.org/th/2-information/176-character-design
30 ก.ย. 2558กบข.3050/ว 4720/2558กองการเจ้าหน้าที่เชิญร่วมรับฟังการบรรยาย \"สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข.\"
30 ก.ย. 2558ศธ 0509 (5).7/ว 1221กองการเจ้าหน้าที่หารือการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
30 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1973-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธิ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์
03 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1768-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2558
03 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1766-2558กองกลางจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การยื่นขอลงทะเลียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
03 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1767-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติปิดการให้บริการของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ วันที่ 24 กันยายน 2558
03 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1757-2558กองกลางจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานนิรรศการ 1 ศตวรรษ การตรวจเงินแผ่นดินไทย ในโอกาสการจัดงานวันสถาปนาของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
03 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1761-2558กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2558
03 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1758-2558กองกลางจาก สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
29 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1958-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559
29 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1960-2558กองกลางจาก วช. เรื่อง กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
29 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1959-2558กองกลางจาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
29 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1955-2558กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2558
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1936-2558กองกลางจาก วัดบางแวก เรื่อง ขอเรียนเชิญให้เกียรติรับเป็นเจ้าภาพรับฟังเทศน์มหาชาติเวสสัรดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย)
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1935-2558กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1925-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1930-2558กองกลางจาก วิทยาลัยแสงธรรม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ \"Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 5\"
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1926-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1944-2558กองกลางจาก วัดโต่งโต้น เรื่อง ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลสร้างพระประธานองค์ใหญ่
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1951-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชมนิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1952-2558กองกลางจาก กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1937-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1948-2558กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญบริจาคเงินร่วมสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2558
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1949-2558กองกลางจาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดปากน้ำ เรื่อง ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
28 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1947-2558กองกลางจาก กรมชลประทาน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปี 2558
24 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1921-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558
24 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1923-2558กองกลางจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
24 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1924-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
24 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1922-2558กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ SACICT Crafts Map Application
23 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1911-2558กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง ขอเชิญสั่งจองเหรียญที่ระลึกพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบ 35 ปี ทรงรับราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
22 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1905-2558กองกลางจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง การสนับสนุนโครงการวิจัยเพี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2558
22 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1908-2558กองกลางเรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ผู้จัดการทีม) ผู้ฝึกสอนชมรมกีฬาและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนชมรมกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558
22 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1904-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
21 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1888-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความร่วมมืองดจอดรถยนต์บริเวณไหล่ทาง เพื่อลดปัญหาด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
21 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1889-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 22
21 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1894-2558กองกลางจาก วัดชานิมิต เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นประธาน ทอดผ้าป่าสร้างสุฏิกรรมฐาน
02 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1747-2558กองกลางจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน ประจำปีการศึกษา 2559
02 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1749-2558กองกลางจาก กระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2558
18 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1878-2558กองกลางจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ฯ
18 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1884-2558กองกลางจาก สำนักงานกรรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข
18 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1880-2558กองกลางจาก ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย) เรื่อง การสนับสนับสนุนทุนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี 2558
18 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1879-2558กองกลางจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยสเด็จพระราชกุศลในถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
16 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1867-2558กองกลางจาก บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงาน VIP ASEAN Thailand 2015
16 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1866-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5
15 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1849-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และดำเนินการในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
14 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1836-2558กองกลางขอเชิญเข้าร่วมงาน เสวนา เรื่อง การประเมินความพร้อมของผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และต้นแบบการขยายผลองค์ความรู้การวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
14 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1840-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1817-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 ปีที่ 4
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1811-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์การนำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1820-2558กองกลางจาก ม.กรุงเทพ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงอธิการบดีและคณะผู้บริหาร
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1814-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 8 ฉบับ
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1821-2558กองกลางจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การขอรับทุนจากกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาฯ พ.ศ. 2559
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1816-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์และรณรงค์ฯ ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1815-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558
11 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1812-2558กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล
10 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1804-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประชาสัมพันธ์แผยแพร่แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
10 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1806-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ แนวทางการดำเนินงานและการปรับปรุงปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
10 ก.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1807-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
01 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1738-2558กองกลางจาก มูลนิธิกาญจนบารมี เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสียงและด้อยโอกาส
01 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1736-2558กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
01 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1735-2558กองกลางจาก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
01 ก.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1737-2558กองกลางจาก ม.กรุงเทพ(วิทยาเขตรังสิต) เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
01 ก.ย. 2558กบข. 3050/ว 4264/2558กองการเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ \"กบข. อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการตั้งต้นกิจการ\"
07 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1565-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดท่าเต้นประกอบเพลง พลเมืองปืนใหญ่
07 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1566-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2558
06 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1555-2558กองกลางจาก โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด จาก ขอความเคราะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ที่ไม่ได้ใช้
06 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1559-2558กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา นักเรียนที่ประพฤติดี เรียนดี และขาดแคลน ประจำปีการศึกษา 2558
06 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1543-2558กองกลางจาก บ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมแข่งขัน โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Synnex Mascot Contest 2015
06 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1554-2558กองกลางจาก มูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดวัยชราไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อจัดสร้างบ้านพักคนตาบอดวัยชรา
06 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1548-2558กองกลางจาก จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อวีดิทัศน์โครงการประกวดสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น\"บ้านเราแสนสุขใจ\"
06 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1545-2558กองกลางจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแผนธุรกิจน้องสุขใจ
06 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1553-2558กองกลางจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2559
06 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1549-2558กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการหม่อนไหมในงาน \"ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558\"
06 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1550-2558กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคล/องค์กรที่สมควรได้รับรางวัลศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
06 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1547-2558กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ
05 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1538-2558กองกลางจาก จังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
05 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1539-2558กองกลางจาก สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ร่วมสั่งจอง หนังสือ ภาพเก่าเล่าเรื่องพ่อ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสัตวและดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในโอกาสครบรอบ 90 ปี การต่อตั้งสมาคม ฯ
05 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1537-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฯ
04 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1524-2558กองกลางจาก มูลนิธิโทรเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลคณะบุคคล และ/หรือหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558
04 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1523-2558กองกลางจาก บ.สหศีนิมา จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต
04 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1527-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ
04 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1525-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
04 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1528-2558กองกลางจาก คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นของชาติ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
04 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1526-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2558
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1719-2558กองกลางจาก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายฯ
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1724-2558กองกลางจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 3
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1723-2558กองกลางจาก สำนักงานพระคลังข้างที่ เรื่อง พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1728-2558กองกลางจาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 49 ประจำปี 2558
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1721-2558กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมหม่อนไหม ประจำปี 2558
31 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1720-2558กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
03 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1502-2558กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนร่วมชมงาน
03 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว1520-2558กองกลางจาก จังหวัดอ่างทอง เรื่อง เชิญชวนส่งผลงานประกวดตราสัญญาลักษณ์รับ
03 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1512-2558กองกลางจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวีดีโอในหัวข้อ \"คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน\"
03 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1501-2558กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
03 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1511-2558กองกลางจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558
03 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1508-2558กองกลางจาก สถาบันยรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ
28 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1712-2558กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
27 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1702-2558กองกลางจาก สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ
27 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1699-2558กองกลางจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการทางการพิเศษแห่งประเทศไทย
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1695-2558กองกลางจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเสริมสร้างศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพผู้ประกอบการฯ
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1687-2558กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1688-2558กองกลางจาก สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1689-2558กองกลางจาก ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขยายเวลาส่งผลงานประกวดเรียงความและวาดภาพ
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1690-2558กองกลางจาก สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์
26 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1694-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์
25 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1685-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งเวลาเปิด-ปิดประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และประตูช่องทางถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ
25 ส.ค. 2558ศธ 0509 (5).7/ว 1038กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชั้น ชั้นยศ สูงขึ้น และมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี
25 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1682-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
24 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1662-2558กองกลางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหา
24 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1661-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานอภิปรายทางวิชการ นวัตกรรมอาเซียน เรียนรู้ สร้างสรรค์ ยั่งยืน
20 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1654-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรอบรมความรู้เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ
20 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1645-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1647-2558กองกลางจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน \"มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 4 OKMD Knowledge Festival 4
20 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1652-2558กองกลางจาก สมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมคอนเสิร์ตลูกทุ่งเพื่อแผ่นดิน
19 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1640-2558กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์
19 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1639-2558กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่แต่ละเดือนเผยแพร่บนเว็บไซต์ห้องสมุด
19 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1635-2558กองกลางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
19 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1637-2558กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2558
19 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1634-2558กองกลางจาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2558
18 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1626-2558กองกลางจาก สถาวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบในตำแหน่งผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
17 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1611-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12
17 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1607-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิยรับเป็นภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรารี
17 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1604-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ
17 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1616-2558กองกลางจาก บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย แปซิฟิค จำกัด เรื่อง ขอสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญชมงาน THAILAND LAB 2015
17 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1608-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลีพระจอมเกล้าธนบุุรี เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2558
17 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1615-2558กองกลางจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสัครบุคลเพืีอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
14 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1601-2558กองกลางจาก TOSHIBA เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดศิลปกรรม \"นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต\" ครั้งที่ 27 ประจำปี 2558
10 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1584-2558กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ ขอให้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
10 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1583-2558กองกลางจาก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงาน \"เทียนส่องใจ\" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2558
10 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1573-2558กองกลางจาก วัดสระเกศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วามโครงการ 87 พรรรษา มหาราชา 72 พรรษา มหาราชินี ฯ
10 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1582-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
10 ส.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1581-2558กองกลางจาก สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6
10 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 17574-2558กองกลางจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ตลดนัดนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข
10 ส.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1576-2558กองกลางจาก สถาบันไทยคดีศึกษา เรื่อง โครงการเจริญพระพุทธมนต์เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1352-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ อัยการสุงสุด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1358-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
09 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1365-2558กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1350-2558กองกลางจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2558
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1362-2558กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคเงินเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
09 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1349-2558กองกลางจาก วัดอินจำปา เรื่อง ขอความสนับสนุนบูรณปฏิสังขรณ์หอสวดมนต์และหอฉัน
08 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1346-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอยแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2558
08 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1347-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ SPU- Teaching and Learning Forum 2015 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่กับอาจารย์มืออาชีพ
08 ก.ค. 2558ลธ 1743/2558กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง
07 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1303-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่งอ ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
07 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1300-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชาการฯ เพื่อรับโอน
07 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1304-2558กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ประกาศรับสมัครรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awads
06 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1290-2558กองกลางจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนากุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ฯ
06 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1294-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยคริสเตียน เรื่อง ขอเชิญส่งนักเรียน / นึกศึกษา เข้าร่วมประวกด NKP Youth Team Talent Contest 2015
03 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1280-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10
03 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1281-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาทางวิบาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาไทยเพื่ออนาคต
03 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1282-2558กองกลางจาก ชมรมแผ่นดินสยามน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ขอเชิญสั่งซื้อสายรัดข้อมือสีม่วงและสีเหลือง
29 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1499-2558กองกลางจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
29 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1498-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
28 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1496-2558กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง ขอแจ้งวันประชาสัมพันธ์ วันและเวลาสัมนาบุคลากรประจำปี 2558
27 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1490-2558กองกลางจาก คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
27 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1492-2558กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโครงการ Social Sciences Expo
27 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1489-2558กองกลางจาก มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วงงานการประชุม Thailand Quality Conference & The 16th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
27 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1491-2558กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1468-2558กองกลางจาก คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศฯ เรื่อง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2558
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1458-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยสังคมและศรษฐกิจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1459-2558กองกลางจาก สอจร. เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ฯ
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1461-2558กองกลางจาก บ.ขนส่ง จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (เช่าเหมา)
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1466-2558กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2558
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1467-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2558
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1470-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ นักเรียน นักศึกษา ไปเข้าร่วมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2558
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1454-2558กองกลางจาก สถาบันการศึกษานานาชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1455-2558กองกลางจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เรื่อง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดเรียงความ และการประกวดวาดภาพ
24 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1456-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2559
22 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1448-2558กองกลางจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ หัวลำโพง
22 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1450-2558กองกลางจาก บริษัทยานต์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเข้าชมงาน Bangkok International Grand Motor Sale 2015
21 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1442-2558กองกลางจาก ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร เรื่อง ขอแจ้งการติดต่อประสานงานกับภาควิชา ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2558
21 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1441-2558กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและขออนุญาตพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่
21 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1443-2558กองกลางจาก กองยานฯ เรื่อง การกำหนดมาตรการผ่านเข้า-ออก ภายใน มก. ในวันจัดกิจกรรม Bike For MOM
21 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1439-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1278-2558กองกลางจาก ศูนย์การกำลังสำรอง เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสร้างอุทยานราชภักดิ์
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1276-2558กองกลางจาก บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เรื่งอ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1275-2558กองกลางจาก บ.อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเกี่ยวกับการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ในยุคอาเซียน
02 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1277-2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเข้าร่วมโครงการฯ
17 ก.ค. 2558ศธ 0509 (2)/ว 916กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งยกเลิกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ราย
17 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1422-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ \"ผู้หญิงเก่ง ปปี 2559
17 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1419-2558กองกลางจาก โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครรองผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสกรณ์
17 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1421-2558กองกลางจาก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนหอวัง
17 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1424-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
16 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1413-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอส่งประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
16 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1415-2558กองกลางจาก คณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานมหกรรม เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน
16 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1414-2558กองกลางจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ โครงการวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ วิ่ง รักษ์ ทรัพยากรไทย
15 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1400-2558กองกลางจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม รางวสัลเยาวชนดีเด่นด้านคุณธรรมของสภาพัฒนาการเมือง ประจำปี พ.ศ. 2558
15 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1397-2558กองกลางจาก สำนัดกงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
14 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1390-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความตีพิมพ์
13 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1377-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี
13 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1376-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ
13 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1378-2558กองกลางจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
13 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1380-2558กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง กำหนดจัดงาน การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานฯ ระดับประเทศ
13 ก.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1384-2558กองกลางจาก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1267-2558กองกลางจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษาและพัฒนาคนพิการ
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 12060-2558กองกลางจาก สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการ หรือเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อคูร ปริสุทธิโธ
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1268-2558กองกลางจากกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมงานมหกรรมสุดยอดภูมิปัญญาไทย
01 ก.ค. 2558ศธ 0513.10103/ว 2714กองการเจ้าหน้าที่โครงการอิ่มบุญสุขใจไปกับสวัสดิการ ครั้งที่ 2/2558
09 มิ.ย. 2558ลธ 1146/2558กองการเจ้าหน้าที่ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ \"บ้านออมสิน - กบข. เพื่อสมาชิก กบข.\" และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขให้สินเชื่อ
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1075-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1078-2558กองกลางจาก มูลนิธิโยนก เรื่อง ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิรตมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกา
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1080-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวด โครงการ เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ฯ
08 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1079-2558กองกลางจาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1067-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัย วิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2
08 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1063-2558กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่
05 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1060-2558กองกลางจาก ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอปิดทำการฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประมวลผล
05 มิ.ย. 2558นร 6207/2207/2558กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญเสนอชื่อดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เพื่อรับรางวัล \"ดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น\" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
04 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1057-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง มหาวิทยาลัยไทย : สู่อนาคนที่ท้าทาย
04 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1059-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมประชันกลอนสด
30 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1252-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอส่งประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือน ฯ
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1236-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคัดสรรสุดยอดเครื่องดื่มสมุนไพร
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1237-2558กองกลางจาก บ.เฮดแอนด์อฮาร์ท เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1233-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชือฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1234-2558กองกลางจาก คณะเกษตร เรื่อง ขอแจ้งการติดต่อประสานงานกับภาควิชาพืชไร่นา ในวันที่ 26-28 มิถุนายน 2558
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1243-2558กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะเลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1235-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพวาดภาพถ่าย
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1239-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการบริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบงานของมหาวิทยาลัย รุ่น 3
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1245-2558กองกลางจาก ชมรมทำเนียบผู้นำ บัณฑิตอินเตอร์ไทย เรื่อง เครือข่ายสายสัมพันธ์บัณฑิตอินเตอร์ไทย
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1230-2558กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1231-2558กองกลางจาก กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1246-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1229-2558กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนผังร้านค้าโรงอาหารกลาง 1 ใหม่
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1242-2558กองกลางจาก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง ขอเชิญบริจาคงาน วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน
26 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1240-2558กองกลางจาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1232-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
26 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1238-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 11
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1215-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
24 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1225-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยยาธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
24 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1216-2558กองกลางจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1206-2558กองกลางจาก ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น
23 มิ.ย. 2558กห 0317/1749กองการเจ้าหน้าที่ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้นำแห่งอนาคต (Future Leaders Program)
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1202-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเพื่อร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศล
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1203-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 39
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1205-2558กองกลางจาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซื้อหนังสือ
23 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1204-2558กองกลางจาก สำนักงานกฎหมาย เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1181-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการประเมินวารสารวิชาการไทยรอบที่ 3 (พ.ศ. 2558 - 2562)
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1195-2558กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ฝึกอาชีพฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำโครงการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1193-2558กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1192-2558กองกลางจาก กรมราชทัณฑ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1197-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2558
22 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1182-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 5 ฉบับ
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1190-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
22 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1188-2558กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1035-2558กองกลางจาก กรมป่าไม้ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการ
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1034-2558กองกลางจาก กองการสังคีต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสราธิราช ฯ
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1030-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1031-2558กองกลางจาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อวิทยาลัย
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว1032-2558กองกลางจาก สถาบัณบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาเรื่องขบวนการเสรีไทย ฯ
02 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1036-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 3
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1174-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1175-2558กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเรียนเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข. เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติยศ ประจำปี 2558
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1176-2558กองกลางจาก กองยานฯ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนเส้นทางการจราจรงาน \"เพื่อพึ่ง(ภาฯ)เกษตรแฟร์\" ปี 2558
18 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1171-2558กองกลางจาก วิทยาลัยชุมชนแพร่ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิทยาลัยชุมชนแพร่
17 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1158-2558กองกลางจาก กลุ่มอาสาสามัครวิกิมีเดียประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ฯ
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1152-2558กองกลางจาก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดผลงานวิชาการฯ
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1151-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1150-2558กองกลางจาก บริษัท เลิร์นเทค จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ e-Learning ด้านสิ่งแวดล้อม
16 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1148-2558กองกลางจาก สถานีวิทยุกระจายเสียง มก. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มก.
15 มิ.ย. 2558ศธ 0509(4)/ว 709กองการเจ้าหน้าที่หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
15 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1143-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีนครนทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
15 มิ.ย. 2558ศธ 0509(2)/ว 727กองการเจ้าหน้าที่แนวปฏิบัติของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1130-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา
12 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1131-2558กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง การร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1123-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อฯกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลที่เห็นสมควรเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1121-2558กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกวดผลงานการออกแบบโลโก้การจัดการความรู้ กระทรวงสาธารณสุข
11 มิ.ย. 2558ศธ 5208.2/10278กองการเจ้าหน้าที่ส่งประกาศ ช.พ.ค. และ ประกาศ ช.พ.ส.
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1126-2558กองกลางจาก สำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1127-2558กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
11 มิ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 1107-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา
11 มิ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1125-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0857-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
07 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0863-2558กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอแจ้งปิดเส้นทางหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0860-2558กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการด้านต่างๆ ของ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
07 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0858-2558กองกลางจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
06 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0842-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1021-2558กองกลางจาก มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม เรื่อง ขอการสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือ
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1020-2558กองกลางจาก มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม เรื่อง ขอการสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือ
29 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1026-2558กองกลางจาก มูลนิธิหนังสือเพื่อสังคม เรื่อง ขอการสนับสนุนการเผยแพร่หนังสือ
28 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1008-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเปิดข้อเสนอโครงการ Researchers Links ของบริติช เคานซิล ประเทศไทย
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0992-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0994-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1001-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตรวินัยการบริหารการเงินการคลัง รุ่นที่ 4
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0997-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
27 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0995-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มข.
27 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0980-2558กองกลางจาก สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน และขอประชาสัมพันธ์งาน OKMD Fast Forward Talk
26 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0979-2558กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
26 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0982-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออก
26 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0978-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งการปิดการจราจรบริเวณถนนระพีสาคริก
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0966-2558 กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0969-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รับสมัคาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10103/ว 2160กองการเจ้าหน้าที่ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0967-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอแนะนำผู้บริหารฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
25 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0965-2558กองกลางจาก พุทธวจน มูลนิธิ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน วิสาขบูชา มหามงคล
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0959-2558กองกลางจาก สถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0960-2558กองกลางจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการส่งเสริมความเที่ยมระหว่างเพศ
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0956-2558กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง การให้บริการในช่วงของการจัดสัมมาทิฐิสัญจรกองแผน ประจำปี 2558
22 พ.ค. 2558ศธ 0509 (5).5/ว 582กองการเจ้าหน้าที่การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
22 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0961-2558กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง เรื่อง ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2559
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0939-2558กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0938-2558กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0937-2558กองกลางจาก โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง งดให้บริการรักษา
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0948-2558กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร 2558
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0947-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0932-2558กองกลางจาก บ.อกาลิโก เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ จำกดั เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ เรื่อง ขรัวโต อมตะเถระกรุงรัตนโกสินทร์
21 พ.ค. 2558ศธ0513.10118/0443สำนักประกันคุณภาพขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (incubation project)
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0949-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0952-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 28
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0946-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Official Logo) และ สัตว์นำโชค (Mascot) การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0950-2558กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย
21 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0942-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
20 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0925-2558กองกลางจาก สภาวิศวกร เรือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
20 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0927-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2
20 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0926-2558กองกลางจาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
19 พ.ค. 2558ศธ 0513/10103/ว 2018กองการเจ้าหน้าที่การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 (UNDO)
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0899-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน ครบเครื่องเรื่องการเรือน ครั้งที่ 5
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0904-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ขอส่งสำเนา ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวกการศูนย์วิทยาพัฒนา
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0900-2558กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคคล เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ
18 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0903-2558กองกลางจาก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ฯ
15 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0892-2558กองกลางจาก บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Dell Solution Tour 2015
14 พ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0885-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0868-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0876-2558กองกลางจาก วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0871-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0875-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์
11 พ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0878-2558กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอแจ้งการปิดทำการสำนักงานบริการวิชาการ
01 พ.ค. 2558ศธ 0522.10/ว 17กองการเจ้าหน้าที่เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0671-2558กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ \"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 5\"
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0669-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0672-2558กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม \"สัปดาห์ลดเค็ม เพื่อสุขภาพ\"
08 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0670-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0653-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง โครงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0647-2558กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0657-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง ขอขยายเวลาในการรับบทความวิจัยในงามประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 36
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว0656-2558กองกลางจาก มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนหูหนวกไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ซื้อหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0651-2558กองกลางจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งย้ายสถานที่ทำการ
07 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0648-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ ฯ
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0821-2558กองกลางจาก สถาบันพัฒนาข้าราชการ เรื่อง ขอความกรุณาประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร เยาวชนภิวัฒน์ รุ่นที่ 3
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0818-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอขยายระยะเวลาส่งโครงการประกวดเรียงความ เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ (ระดับชาติ)
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0813-2558กองกลางจาก วัดใหม่โพธิ์งาม เรื่อง ขอร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงวัดใหม่โพธิ์งาม
30 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0817-2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนานานาชาติ
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0641-2558กองกลางจาก กระทรวงการคลัง เรื่อง แนวทางวิธีปฏิบัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0631-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0630-2558กองกลางจาก บ.ผู้ผลิตรายการกระจกหกด้าน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ DVD สารคดีกระจกหกด้าน
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0638-2558กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0639-2558กองกลางจาก สมาคมนักวิจัย เรื่อง เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0640-2558กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง หยุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ณ ห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายอาหาร ณ ห้องอาหารสหโภชน์ ในวันที่ 9 เมษายน 2558
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0636-2558กองกลางจาก วังมนัสรีสอร์ท เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าชายเลนดำเนินรอยตามพระราชดำริ
03 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0635-2558กองกลางจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0809-2558กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ
29 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0807-2558กองกลางจาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการความมั่นคงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0782-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยรชภัฎนครสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (วิชาการ)
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0786-2558กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขอส่งประกาศ ข้อกำหนดการชำระค่าบริการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบ ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0784-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0785-2558กองกลางจาก นายกสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสาร
27 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0781-2558กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอส่งประกาศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2558
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0777-2558กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณด้านหน้ากรมประมง
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0776-2558กองกลางจาก บ.ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เรื่อง แจ้งนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0778-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการปิดการจราจรปรับปรุงคูน้ำถนนระพีสาคริก ด้านตะวันตก
24 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0769-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
23 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0754-2558กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเชิญผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการมาสัมภาษณ์
22 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0748-2558กองกลางจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0728-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์การับสมัครเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย
21 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0734-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2558
20 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0725-2558กองกลางจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
02 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0625-2558กองกลางจาก สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติระดับอาชีพ และการแข่งขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0710-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร GIT Mini MBA
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0706-2558กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่ายสงกรานต์วิถีไทย
17 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0707-2558กองกลางจาก กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประกวดการจัดทำสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0695-2558กองกลางจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานวิจัย ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ปี พ.ศ. 2559
16 เม.ย. 2558ศธ ๐๕๐๙(๕).๗/ว ๔๑๕กองการเจ้าหน้าที่แนวปฏิบัติการขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการต่างประเทศ
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0699-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ฯ
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0696-2558กองกลางจาก สมาคมประกันวินาศภัยไทย เรื่อง ขอนำส่งหนังสือการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ
16 เม.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 0700-2558กองกลางจาก กรมเจรมจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสนอความคิดเห็น ฯ
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 6880-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์แนะแนวทางการสอนพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0684-2558กองกลางจาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0685-2558กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์และแบนเนอร์
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0681-2558กองกลางจาก ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0676-2558กองกลางจาก กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
10 เม.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0677-2558กองกลางจาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0458-2558กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างระเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0457-2558กองกลางจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0450-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0448-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครงาน
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0446-2558กองกลางจาก สภาวิศวกร เรื่อง ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศบัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกรม (สมัยที่ 6)
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0460-2558กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2558
09 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0451-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
09 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0459-2558กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง เอกสารเพื่อความรู้
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0425-2558กองกลางจาก โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง จัดตั้งสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0428-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 4
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0427-2558กองกลางจาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
05 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0433-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทความวิชาการ
31 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0615-2558กองกลางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ฯ
27 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0602-2558กองกลางจาก สำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน
27 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0604-2558กองกลางจาก ธนาคารกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากทอง ครั้งที่ 1
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0593-2558กองกลางจาก กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) เปลี่ยนชื่อเป็น กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0594-2558กองกลางจาก วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เรื่อง บอกบุญสร้างเรือนรับรองอาคารสมเด็จฯ
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0600-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง สำเนาประกาศ การรับข้อเสนอโครงการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2558
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0596-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0595-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรบการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
26 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0599-2558กองกลางจาก การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแนวคิดและนวัตกรรมเพื่อการประหยัดน้ำ
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0584-2558กองกลางจาก วิทยาลัยชุมชนสตูล เรื่อง ขอเรียนเชิญสั่งซื้อหนังสือ \"เงาะภาคใต้ของไทยเป็นเผ่าเซมังไม่ใช่ซาไก\"
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0581-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0583-2558กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
25 มี.ค. 2558ศธ ๐๕๐๑.๑/ว ๑.กองการเจ้าหน้าที่ซักซ้อมการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘
25 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0580-2558กองกลางจาก คณะศิลปศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความทางวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0572-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการ ป.ป.ท. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0565-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
24 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0568-2558กองกลางจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0555-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0550-2558กองกลางจาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง โครงการประกวดเครื่องหมายตามพระราชบัญญัตส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0557-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
23 มี.ค. 2558ที่ CEO 053/2558กองการเจ้าหน้าที่ขอมอบส่วนลดราคาที่อยู่อาศัยพิเศษ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0552-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0551-2558กองกลางจาก บริษัม แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น จำกัด เรื่อง ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า
23 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0553-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2015
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0538-2558กองกลางจาก กระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่
20 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0548-2558กองกลางจาก ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Cleaning Industry Forum
02 มี.ค. 2558ศธ0513.10118/0162สำนักประกันคุณภาพประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่ สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติทางคอมพิวเตอรื
02 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0405-2558กองกลางกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง การขุดท่อระบายน้ำถนนซอยพหลโยธิน 45
19 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0539-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มอบวารสารวิชาการและวิจัยและเชิญชวนส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0530-2558กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0534-2558กองกลางจาก องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และคณะวนศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบเครื่องจักรกลป่าไม้
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0527-2558กองกลางจาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 89 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0528-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 2919 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0526-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ THC 2015
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0525-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0531-2558กองกลางจาก กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
18 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0532-2558กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะองค์พระพุทธรูปและสร้างลานธรรม
17 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0513-2558กองกลางจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน วิถีข้าว วิถีไทย
17 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0514-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย เรื่อง ขอขยายเวลาการส่งบทความวิชาการ และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0505-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาคำสั่ง แต่งตั้งโฆษกองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ
16 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0506-2558กองกลางจาก บ.เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 15
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0497-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอขยายเวลาเปิดรับการส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2015
13 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0492-2558กองกลางจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ BAAC Crossword Challenge ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 สำหรับประชาชาชทั่วไป
13 มี.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0499-2558กองกลางจาก วิทยาลัยอิสลามศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0477-2558กองกลางจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ \"เหรียญที่ระลึกพระคลัง (พิมพ์สี)\"
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0478-2558กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ \" 1 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน\"
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0480-2558กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0476-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ \"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับพระอัจฉริยะภาพด้านภาษาไทย\"
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0486-2558กองกลางจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอความร่วมมือยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายโครงการ (บช 1)
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0485-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาบุญ ฯ
12 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0484-2558กองกลางจาก โรงภาพยนต์ SFX Cinama เรื่อง จัดกิจกรรมพิเศษนอกมหาลัย
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0470-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำหนังสือขอตัวนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0472-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์ \"การจัดประกวดแต่งเพลงมหาวิทยาลัย\"
11 มี.ค. 2558ศธ ๐๕๐๑(๒)/ว ๒๐กองการเจ้าหน้าที่เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
11 มี.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0471-2558กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อ New media หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน เฟส 2 ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด
09 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0253-2558กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Art Market ในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
06 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0247-2558กองกลางเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแข่งขันโครงการ Young Financial Star Competition 2015 (YFS 2015)
06 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0249-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
06 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0246-2558กองกลางจาก บริษัท อิงลิซอนไลน์ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0238-2558กองกลางจาก สถาบันอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญบุคลากรและหน่วยงานส่งโครงการเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล ฯ
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0239-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนครปฐม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือน
06 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0240-2558กองกลางจาก สถาบันการบินพลเรือน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0221-2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานปาฐกถาชุด \"สิรินธร\" ครั้งที่ 30
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0219-2558กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2558
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0215-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 8 และ รุ่น 9
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0213-2558กองกลางจาก จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0217-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความเห็นต่อร่างกรอบการวิจัยด้านการต่อต้านการทุจริต ปีงบประมาณ 2558
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0209 - 2558กองกลางจาก สำนักานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่โครงการ
05 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0212-2558กองกลางจาก ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สถานฝึกอบรมบางแสน จังหวัดชลบุรี
05 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0224-2558กองกลางจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0388-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลขานุการ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0389-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร \"การเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ฯ
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0390-2558กองกลางจากกรมศิลปกร เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0391-2558กองกลางจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ
27 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0394-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
26 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0384-2558กองกลางจาก สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้(ประเทศไทย) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมค่ายการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนการสอน
26 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0385-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเพชรสยาม/บุคคลดีเด่น
25 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0373-2558กองกลางจาก วิทยาลัยสันตพล เรื่อง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ
24 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0366-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยและภัยอันตราย ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอย /โคมควัน /บั้งไฟ
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0359-2558กองกลางจาก สำักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ผู้ตรวจการแผ่นดิน
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0354-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สรุปมติมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2557
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0358-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการจัดการอาสาสมัครในสถานการณ์ภัยพิบัติ รุ่นที่ 2
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0360-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาพ (ภาคใต้) 2558
24 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0356-2558กองกลางจาก สำน้กงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 34
24 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0365-2558กองกลางจาก กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย คลิปวีดีโอ
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0344-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0345-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือเรื่อง แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0343-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏสงขลา เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0347-2558กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0341-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ 1.) เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 4 พฤษภาคม 2558 2.) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0331-2558กองกลางจาก สวทช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0328-2558กองกลางจาก ม.เอเชียอาคเนย์ เรื่อง ส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0349-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง เชิญนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0346-2558กองกลางจาก สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณารางวัล นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
20 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0330-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
02 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0200-2558กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0324-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนา เรื่อง การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
19 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0323-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 20
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0308-2558กองกลางจาก กองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0095-2558กองกลางจาก สวทช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0310-2558กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0309-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0297-2558กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกาษา
17 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0296-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0312-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฟื้นถิ่นโขง ชี มูล
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0307-2558กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นข้อเสอนการขอเช่าดำเนินการศูนย์ประชุมนานาชาติจุฬาภรณ์พร้อมที่พัก ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
17 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0311-2558กองกลางจาก ที่ประชุมสภาข้าราชการ (ปขมท) เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารวารวิชาการ ปขมท.
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0227-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวนิช
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0289-2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
13 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว0282-2558กองกลางจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เชิญชวนสวมเสื้อแจ๊กเกตและเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์
12 ก.พ. 2558ศธ 0513.10102/ว 0273-2558กองกลางจาก สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0268-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติประจำปี 2558
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0262-2558กองกลางจาก สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการอบรม
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0260-2558กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง เอกสารรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0258-2558กองกลางจาก วิทยาลัยสหวิทยาการ เรื่อง เปิดรับสมัครบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ
11 ก.พ. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0257-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ กสทช. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ประวัติ ความประพฤติ ฯ
09 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2437-2558กองกลางจาก วิทยาลัยดุสิตธานี เรื่อง เชิญสั่งซื้อ ตำรับอาหารไทย มาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานี
09 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2433-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมทนำเสนอในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559
09 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2435-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2559
08 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2431/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน \"วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 111 ปี\"
08 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2428-2558กองกลางจาก โรงเรียนบ้านผาเวียง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทำบุญผ้าป่า ธารน้ำใจ ช่วยเด็กห่างไกลบ้านผาเวียง
08 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2432/2558กองกลางจาก ที่พักสงฆ์บ้านโค้งสวรรค์ เรื่อง ขอความอุปถัมภ์
08 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2427-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แจ้งเปลี่ยนชื่อ
04 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2423/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโปรกแกรมฝึกอบรม เรื่อง สมรรถนะเทคโนโลยีกับภารกิจที่ท้าทายของอาจารย์มหาวิทยาลัย
30 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2652/2558กองกลางจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทอรนิกส์ เรื่อง ประชาสัมโครงการประกวดนวัตกรรมการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชันภาครัฐชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด ฯ
30 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2653/2558กองกลางจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
03 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2401/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2407-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง คัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษาและโครงการดีเด่น
03 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2400/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2415-2558กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2406-2558กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญชม และร่วมประกวด แข่งขันในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2410-2558กองกลางจาก ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2408-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 11 ฉบับ
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2413-2558กองกลางจาก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
03 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2405-2558กองกลางจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ \"ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน\"
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว /2636-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรม
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2633-2558กองกลางจาก โรงเรียนกุนนทีรุทธรามวิทยาคม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเทศม์มหาชาติ
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2639-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขันในตลาดสากล
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว2637-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอเรื่องการยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
29 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2634-2558กองกลางจาก มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมงาน
28 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10103/ว 5606กองการเจ้าหน้าที่การเสนอขอพระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2559
28 ธ.ค. 2558ศธ 0501(2)/ว 483กองการเจ้าหน้าที่เกณฑ์การประเมินบุคคลสำหรับคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
25 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2624-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย - จีน
25 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2623-2558กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเพื่อเข้ารับราชการ
25 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2625/2558กองกลางจาก สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560
24 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2618/2558กองกลางจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับจดทะเบียนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
22 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2611-2558กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษานานาชาติ
22 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2610-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ
22 ธ.ค. 2558ศธ 0509 (5).12/ว 1533กองการเจ้าหน้าที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2559
22 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2604-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2559
22 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2605-2558กองกลางจาก ม.พะเยา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2559
22 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2612-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
21 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2597-2558กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภักสวนสุนันทา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
21 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2603-2558กองกลางจาก ม.ราชภักจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัล
21 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2602-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมโครงการ \"Research for Community วิจัยเพื่อชุมชนสังคม\" ประจำปี 2559
21 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2598-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2559
21 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2596-2558กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขออนุญาตปิดทำการสำนักทะเบียนและประมวลผล
21 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2595-2558กองกลางจาก กรมการข้าว เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลของขวัญจากข้าว 2559
21 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2601-2558กองกลางจาก กรมปศุสัตว์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูล มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
21 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2600-2558กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของขวัญวันปีใหม่ 2559
17 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2573/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
17 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2574/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
16 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2570/2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมอง เรื่อง ขอเรียนเชิญมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตร
16 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2564/2558กองกลางคณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานคล้ายวันสถาปนาปีที่ 23 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2571/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ครั้งที่ 20
16 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2569/2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ
15 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2559/2558กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต และฉีดวัคซีน
15 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2558/2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)
15 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2557/2558กองกลางจาก การไฟฟ้า เรื่อง การประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED
14 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2451-2558กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรผู้ที่สนใจเข้าพักอาศัยที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 2 (KU Living Place)
14 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2447-2558กองกลางจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง เปิดจำหน่าย จ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมพลอดุลยเดช
14 ธ.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2452-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน \"วันนักประดิษฐ์\" ประจำปี 2559
01 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2384/2558กองกลางจาก สำนักงานก กปร. เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงาน \"พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9\" ครั้งที่ 28
01 ธ.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2386/2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 1 ฉบับ
09 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2271-2558กองกลางจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
09 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2269-2558กองกลางจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การนำเสนอแนวความคิดในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2559
06 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2264/2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศ จำนวน 2 ฉบับ
05 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2261-2558กองกลางจาก โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ
04 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2243-2558กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
04 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2245-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ
04 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2250-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
04 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2246-2558กองกลางจาก มูลนิธิคนตาบอดไทย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล
04 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2242-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
04 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2244-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจเสนอชื่อตนเองเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ
03 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2236-2558กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
03 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2237-2558กองกลางจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ พุทธมณฑล
27 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2380-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอดความรู้ขั้นสูงของชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
27 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2371/2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในงาน พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร 9 ครั้งที่ 28
27 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2370/2558กองกลางจาก สสส. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้จัดการกองทุน สสส.
27 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2367/2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 1 ฉบับ
27 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว2368/2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถาม
26 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2363/2558กองกลางจาก สำนักงานเทศบาลแม่กา เเรื่อง ประชาสัมพันธ์
26 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2366/2558กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี กรมศิลปากร
26 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2361/2558กองกลางโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
25 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2359-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 ฉบับ
25 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2367-2558กองกลางจาก ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
25 พ.ย. 2558ศธ 0509 (3)/ว 1438กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับเป็นสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
25 พ.ย. 2558กค 0406.5/ว 424กองการเจ้าหน้าที่ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนับอายุบุคคล
25 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2360-2558กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนิทรรศการและกิจกรรมของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
23 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2348/2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 8 ฉบับ (สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี (สว.) ที่ สร 4288 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เรื่อง การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ ฯ )
20 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2342-2558กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง งดให้บริการการรักษา วันที่ 31 ธันวาคม 2558 - วันที่ 1 มกราคม 2559
02 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ ว 2216 /2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ ประจำปี 2558
02 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2219-2558กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง URL เว็บไซต์ของหน่วยงาน
02 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2222-2558กองกลางจาก สถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล
02 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2215-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
02 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2228-2557กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2558
02 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2218-2558กองกลางจาก อสมท. เรื่อง ประชาสัมพันธ์และการสนับสนุนโครงการ The Creator ค้นหาไอเดียไทย ไปเวทีคอนเทนต์โลก
02 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2231-2557กองกลางจาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
02 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2214-2558กองกลางจา บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสำนักงาน
19 พ.ย. 2558ศธ 0501(4)/ว 1392กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)
19 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2341-2558กองกลางจาก โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาค่ำ คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศประชาสัมพันธ์
19 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2336-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ เรื่อง แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.พ.ร.มก.)
19 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2335-2558กองกลางจาก โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อบจ.นบ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สิ่งของหรือทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
18 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2328-2558กองกลางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยและลูกโป่ง การจุดพลุและดอกไม้ไฟ และการส่องลำแสงเลเชอร์ขึ้นบนท้องฟ้า ในช่วงเทศการลอยกระทงปี 2558
18 พ.ย. 2558ศธ 0513.10103/ว 5098กองการเจ้าหน้าที่ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมงาน \"ขอบคุณบุคลากร\" ประจำปี พ.ศ. 2558
17 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2317/2558กองกลางจาก การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานประกวดรูปลักษณะของตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย
17 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2319/2558กองกลางจาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เรื่องขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2016
17 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2320/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
16 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2312/2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ
13 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2311/2558กองกลางจาก วัดสวรรคนิเวศ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานกฐินสามัคคี
13 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2307/2558กองกลางจาก กรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคึ
12 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2296-2558กองกลางจาก กองแผนงาน เรื่อง ข้อมูลการจำแนกงบเงินอุดหนุนในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบประมาณแผ่นดิน)
12 พ.ย. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2297-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแ่ห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
12 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2283/2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์
12 พ.ย. 2558ศธ 0513.10102/ว 2286/2558กองกลางจาก มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมทอดกฐินสมัคคี ประจำปี 2558
08 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2048-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอส่งแผนการจราจร \"โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์\" ปี 2558
08 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2045-2558กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักศึกษาสมัครประกวดขับร้องเพลงจากบทเพลงพระราชนิพนธ์
08 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2042-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ
08 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2044-2558กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญและร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2558
07 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2038-2558กองกลางจาก สำนักงานมูลนิธิ 14 ตุลาคม เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมรำลึกและปาฐกถา 14 ตุลาประจำปี 2558
06 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2025-2558กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
06 ต.ค. 2558ลธ 2934/2558กองการเจ้าหน้าที่นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
06 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2016-2558กองกลางจาก กรมการศาสนา เรื่อง ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ประจำปี 2558 ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร
06 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2023-2558กองกลางจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
06 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2026-2558กองกลางจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง การยายเวลาการยื่นเสนอโครงการกิจกรรมเชิงพื้นที่ และโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
06 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2024-2558กองกลางจาก ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล เรื่อง ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
05 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2005-2558กองกลางจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
30 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2203-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก ตรีสิกขสถานพัชรสมโพช ฯ
30 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2202-2558กองกลางจาก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เรื่อง ขอเชิญสนับสนุนกิจกรรมป้องกันเอดส์ของสภากาชาดไทย
30 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2204-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ฯ
30 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2205-2558กองกลางจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ขอแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
30 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2201-2558กองกลางจาก มูลนิธิคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เรื่อง สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการและร่วมบริจาคสั่งจองเสื้อเฉลิมพระเกียรติ ฯ
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2192-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2193-2558กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลากำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2187-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม \"ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad\"
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2194-2558กองกลางจาก สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2558
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2186-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สมาคมพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สพอท.)
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2184-2558กองกลางจาก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญงานบำเพ็ญกุศลพิเศษฟังเทศน์มหาชาติ
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2191-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อักษรวิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ
28 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2188-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรล้านนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
28 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2178-2558กองกลางจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง การจำหน่าย/จ่ายแลกเหรียญกาษปณ์ที่ระลึก
26 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2170-2558กองกลางจาก บ.อิงชิซออนไลน์ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์
26 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2171-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559
26 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2169-2558กองกลางจาก กรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง ขอเชิญสั่งจองและบูชาวัตถุมงคล รุ่น ยอดเยี่ยม
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2147-2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2145-2558กองกลางจาก สถาบันพระปกเล้า เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2155-2558กองกลางจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2150-2558กองกลางจาก คณะกรรมการร่างรัฐะรรมนูญ เรื่อง ขอรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
22 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2149-2558กองกลางจาก สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2
20 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2127-2558กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เรื่อง รับสมัครผู้อำนวยการสถาบัน ฯ
20 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2133-2558กองกลางจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัตการยกระดับกระบวนการจัดทำแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึกนามิ
20 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2128-2558กองกลางจาก โรงเรียนบ้านโตะบาลา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อที่ดินในการก่อสร้างอาคารเรียนอิสลามศึกษา
20 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว2132-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
02 ต.ค. 2558ศธ 0509(5).7/ว 1228กองการเจ้าหน้าที่การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
19 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2119-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
19 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2122-2558กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประมง ประจำปี 2558
19 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2120-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี
16 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2108-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์ข้อมูลข่าวสาร
16 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2109-2558กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้เส้นทางจักรยาน
16 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2111-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ
16 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2110-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 5 ฉบับ
15 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2104-2558กองกลางจาก สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2558
15 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2096-2558กองกลางจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2558
15 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2098-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2558
15 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2095-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
15 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2094-2558กองกลางจาก สำนักงบประมาณ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2558
14 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2082-2558กองกลางเรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนที่เข้าศึกษาในคณะประมง
14 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2087-2558กองกลางจาก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558
14 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 2090-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชมกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามรอยสมเด็จย่า 20 ปี ไม่เคยลืม
13 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2077-2558กองกลางจาก กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2558
13 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2074-2558กองกลางจาก สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอแก้ไขหนังสือ
13 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2073-2558กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558
13 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2071-2558กองกลางจาก คณะกรรมการดำเนินโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน สุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย และงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SMEs
12 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2056-2558กองกลางจาก บ.ไฟร์เวิร์คส มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์มหกรรมครั้งที่ 2 ของงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล ระดับนานาชาติ
12 ต.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2057-2558กองกลางจาก การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558
01 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1978-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง กิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559
01 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1991-2558กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
01 ต.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 1979-2558กองกลางจาก วัดพัชรกิติยาภาราม เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินและองค์กฐินวัดพัชรกิติยาภาราม พ.ศ 2558
09 ม.ค. 2558รง ๐๖๒๓/ว ๕๕๕กองการเจ้าหน้าที่บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0032-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0030-2558กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเด็กปี 2558
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0029-2558กองกลางจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เรื่อง ขอมอบวารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0034-2558กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9
08 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0033-2558กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
07 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0023-2558กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 7 ปี
06 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0014-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยกรณีศึกษา
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 4-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้ร่วมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 21
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 6-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 1-2558กองกลางจาก กรมการศาสนา เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้คนในชาติ พ.ศ. 2558
05 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 2-2558กองกลางจาก กรมปศุสัตว์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลงาน มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0192-2557กองกลางจาก ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง ขอเชิญส่งบทร้อยกรอง
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0191-2558กองกลางจาก คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 6)
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0183-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0178-2558กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0185-2558กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหาศาสตร์ ประจำปี 2558
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0172-2558กองกลางจาก โรงเรียนหอพระ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0180-2558กองกลางจาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังแนวโน้มภาพในอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2558-2560
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0173-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2558
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว0190-2558กองกลางจาก บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมการแข่งขัน Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2015)
29 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0171-2558กองกลางจาก โรงเรียนวัดไชโย เรื่อง ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
27 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0167-2558กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมฯ
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0160-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3
26 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0165 - 2558กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการ Art Market ในโครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0146-2558กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0145-2558กองกลางจาก ราชัณฑิตยสถาน เรื่อง รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0144-2558กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0152-2558กองกลางจาก บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ ดีซายน์ จำกัด
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0149-2558กองกลางจาก สภาวิศวกร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรม (สมัยที่ 6)
23 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0148-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงช่องทางรับข้อร้องเรียนแสดงความคิดเห็น
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0129-2558กองกลางจาก บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชม บริษัท ไวเนอรี่ จำกัด
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0128-2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน GPS/GNSS ระดับชาติ
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0126-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และครูเข้าร่วมกิจกรรม
22 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0134-2558กองกลางจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
21 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0123-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
20 ม.ค. 2558ศธ0513.10118/0056สำนักประกันคุณภาพหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0113-2558กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือ 2 ฉบับ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ เรื่อง ขอแก้ไขมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)
20 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0115-2558กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558
19 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0105-2558กองกลางจาก วิทยาลัยเทคนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราขสีมา
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0074-2558กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการกางเต็นท์โดม
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0081-2558กองกลางจาก วัดโพธิ์ศรีสว่าง เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0088-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0089 - 2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0083-2558กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญส่งบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0087- 2558กองกลางจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ
16 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0092 - 2558กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอส่งประกาศ จำนวน 1 ฉบับ
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0077-2558กองกลางจาก สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอปิดทำการ
16 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0082-2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ
15 ม.ค. 2558ศธ 5206.1/ 15558กองการเจ้าหน้าที่โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0065-2558กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0058-2558กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพวาดผู้สูงอายุ
13 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0059-2558กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร \"ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา\" รุ่นที่ 21
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว 0046-2558กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุทรสาคร
12 ม.ค. 2558ศธ 0513.10102/ว0048-2558กองกลางจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การเสนอโครงการเข้าชิงรางวัล World Summit on the Information Society WSIS Project Prizes 2015
12 ม.ค. 2558ที่ ศธ 0513.10102/ว 0038-2558กองกลางจาก SET เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2015
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1589-2557กองกลางจาก ทปอ. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1592-2557กองกลางจาก กรมทางหลวง เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนกรมทางหลวง สายด่วน ๑๕๘๒
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1590-2557กองกลางจาก หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ
09 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1593-2557กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1579-2557กองกลางจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2557
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1580-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง พิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่งด้านใด้านหนึ่ง
08 ก.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 1581-2557กองกลางจาก สำนักงานพระคลังข้างที่ เรื่อง พระกฐินวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1575-2557กองกลางจาก สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เรื่้อง ขอเชิญเสนอรายชื่อองค์กร โครงการ หรือบุคคล เข้ารับการสรรหาเพื่อรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ \"สังข์เงิน\" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
05 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1573-2557กองกลางจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเติม
04 ก.ย. 2557ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ว ๑.กองการเจ้าหน้าที่ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชกาูรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1561-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1558-2557กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1557-2557กองกลางจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ส่งรายงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ปี ๕๖
04 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1562-2557กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภฺมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่่งรองสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภฺมิสารสนเทศ
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1736-2557กองกลางจาก ม.วงษ์ชวลิตกุล เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
30 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1741-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลีกเลี่ยงการจ้างงานคนพิการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
03 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1547-2557กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
03 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1546-2557กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2557
03 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1545-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น
26 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1734-2557กองกลางจาก บ.อะมิวส์เม้นส์ ครีเอชั่น จำกัด เรื่อง ขอสนับสนุนการเผยแพร่ โปรโมชั่น มันส์ FUN เวอร์
26 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1732-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง การใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
26 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1733-2557กองกลางจาก โรงพยาบาลสวี เรื่อง ขอเชิญร่วทอดผ้าป่าสามัคคี ๔๑ ปี
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1759-2557กองกลางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการหัวข้อ อาชีพยุคดิจิตอลกับภาษาและการสื่อสาร
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1728-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินมหากุศลสามัคคี
25 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1727-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1718-2557กองกลางจาก กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1717-2557กองกลางจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1716-2557กองกลางจาก วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญงานบำเพ็ยกุศลพิเศษฟังเทศน์มหาชาติ
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1714-2557กองกลางจาก กองทรัพยากรบุคคล เรืือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร
24 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1719-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินสามัคคี
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1690-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดทำโครงการแข่งขันการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1692-2557กองกลางจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความลงในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2557
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1701-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง รับการเสนอชื่อ / รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1691-2557กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำ
23 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1702-2557กองกลางจาก มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง โครงการภาพถ่ายนานาชาติ \"Rice Cultures in ASEAN Countries\"
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1695-2557กองกลางจาก ม.บูรพา เรื่อง ขอเชิญเป้นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
22 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1696-2557กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแจ้งความประสงค์ในการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1539-2557กองกลางจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
02 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1540-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
19 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1685-2557กองกลางจาก แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เืพ่อการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง ขอเชิญส่งเอกสารโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
18 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1677-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษ
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1665-2557กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1666-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1667-2557กองกลางจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
17 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1669-2557กองกลางจาก บ.คิวบ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1648-2557กองกลางจาก ชมรม นยปส. สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1662-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ รายวิชา GRID 521 Research Ethics
16 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1649-2557กองกลางจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเภทผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1629-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์สนับสนุนจัดซื้อ ดีวีดีภาพยนตร์ศรีธนญชัย ๕๕๕+
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1631-2557กองกลางจาก ม.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอเชิญส่งบทความลงวารสาร MFU CONNEXION : Journal of Humanities and Social Science
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1636-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้สมควรเป็นผู้ตรวจการเแผ่นดิน
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1625-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลอก ประจำปี ๒๕๕๗
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1628-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1626-2557กองกลางจาก สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันเกมออนไลน์ที่จำลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1624-2557กองกลางจาก สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับรางวัล PTIT Awards 2558-2559
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1622-2557กองกลางจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอผลงานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1637-2557กองกลางจาก สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล ฯ
15 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1627-2557กองกลางจาก มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1618-2557กองกลางจาก โครงการหลักสูตร วท.ม (คหกรรมศาสตร์) คณะเกษตร เรื่อง ขอแจ้งเลขประจำหนังสือราชการของโครงการหลักสูตร วท.ม.
12 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1616-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏธนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1608-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำ2557 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1607-2557กองกลางจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดการประกวดรูปสัญลักษณ์ธรรมาภิมบาล ททท. (TAT CG Logo) และการจัดประกวดคำขวัญหัวข้อ \"ธรรมาภิบาลของ ททท.\"
11 ก.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1605-25573กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว \"องค์ความรู้นิติเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันการทุจริต\"
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1398-2557กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญบริจาคโลหิต
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1400-2557กองกลางจาก สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการประกวดออกแบบตุ๊กตาสัญลักษณ์ Mascot ศาลปกครอง
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1407-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ
08 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1397-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลผลงานวิจัย
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1391-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบวิจัย
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1392-2557กองกลางจาก มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
07 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1387-2557กองกลางจาก วัดพุทธธรรมวิปัสสนา เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญสร้างอุโบสถเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1383-2557กองกลางจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1381-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ
06 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1384-2557กองกลางจาก ธ.ไทยพาณิชย์ เรื่อง ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ \"ดอกไม้ใต้ร่มพระบารมี\"
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1368-2557กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี57
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1360-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ ๒ ฉบับ
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1369-2557กองกลางจาก วัดศาลารี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการเผยแพร่พระสัทธรรมที่บริบูรณ์ให้เกิดปัญญา
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1367-2557กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1361-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1364-2557กองกลางจาก สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติ
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1363-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 57
05 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1359-2557กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
04 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1354-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
04 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1355-2557กองกลางจาก ศูนย์วิจัยเทอร์โมอิเล็กทริกส์ ม.ราชาภัฏสกลนคร เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกวารสาร
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1523-2557กองกลางจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คัดเลือกบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงาน ในองค์กรระหว่างประเทศ
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1527-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมานาคมแห่งชาติ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจำที่ ย่านความถี่ 380-510 MHz และ 806-824/851-869 MHz
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1517 - 2557กองกลางจาก กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1520-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความตีเพื่อลงในวารสาร ฯ
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1519-2557กองกลางจาก บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1525-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
29 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1522-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1506-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมในปี 2557
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1509-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1508-2557กองกลางจาก สาชาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม เรื่อง ขอเรียนเชญเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามคัมภีร์
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1504-2557กองกลางจาก วัดภูดวงดาว เรื่อง ขอความอุปถัมภ์ร่วมโครงการหนึ่งในชีวิต
27 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1505-2557กองกลางจาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่าดีเด่น ปี 2557
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1499-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1496-2557กองกลางจาก สภากาชาดไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ในงาน \"เทียนส่องใจ\" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2557
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1495-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1498-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1500-2557กองกลางจาก กรมชลประทาน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน
26 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1494 -2557กองกลางจาก กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมประชาสัมพันธ์
25 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1488-2557กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
25 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1490-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ การรับเข้ารับการคัดสรรเป็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1480-2557กองกลางเรื่อง สนับสนุนประชาสัมพันธ์และเรียนเชิยเข้าชมงาน THAILAND LAB 2014
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1479-2557กองกลางจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1478-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
22 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1477-2557กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทาน กรมศิลปากร ปี ๕๗
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1469-2557กองกลางจาก กลุ่มอาสาสมัครวิกิมีเดียในประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ Wiki Loves Monument 2014
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1464-2557กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1462-2557กองกลางจาก สมาคมลีลาศแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5
20 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1471-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัย ฯ
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1457-2557กองกลางจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาฒาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าวงประเทศ ครั้งที่ 56
19 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1452-2557กองกลางจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1445-2557กองกลางมหาวิทยาล้ยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1443-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mahidol R2R Expo 14
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1441-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1444-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี 2557
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1440-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ 1 เรื่อง
18 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1442-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1436-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1437-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.
15 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1433-2557กองกลางจาก สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการจากศรีวิชัยสู่ไชยา : พุทธภูมิ-พุทธรรม-พุทธทาส-พุทธศิลป์
14 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1424-2557กองกลางจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 9 ปี สทศ
14 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1423-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าไตรพระราชทาน
14 ส.ค. 2557ศธ0513.10118/0703สำนักประกันคุณภาพขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุม การจัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1343-2557กองกลางจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1341-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1350-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ บันทึก ๒ แผ่นดิน
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1342-2557กองกลางจาก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เรื่อง ขอเชิญประกวดกลอนสะท้อนความปรองดองของเพื่อนร่วมชาติ
01 ส.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1340-2557กองกลางจาก ม.กรุงเทพ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินพระราชทาน
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1189-2557กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้องหางเครื่อง
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1188-2557กองกลางจาก บ.แดเน็กซ์ เรืือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
09 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1184-2557กองกลางจาก ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ประกวดแต่งหนังสือพุทธศาสนาแก่เด็ก ฯ
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1172-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1162-2557กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1164-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เชิญร่วมทำบุญนาฬิกาหลวงพ่อคูณ ฯ โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต้านยาเสพติด
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1180-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เชิญส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อประกวดชิงรางวัล
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1174-2557กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฏหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
07 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1173-2557กองกลางจาก บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ ๔๐ ปี บัณฑิตวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1326-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1329-2557กองกลางจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญเข้าสัมมนาวิชาการ เรื่อง รับมือย่างไรกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1322-2557กองกลางจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรทีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1324-2557กองกลางจาก สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำ ปี พ.ศ. 2557
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1320-2557กองกลางจาก สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมโครงการคุณภาพชีวิต
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1328-2557กองกลางจาก บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเผยแพร่นิทรรศการ
30 ก.ค. 25573007กองวิเทศสัมพันธ์JSPS-NRCT Seminar at Research Expo 2014
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1331-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสารคาม เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ มหาวิทยาลัยสารคาม ประจำปี 2557
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1325-2557กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1327-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ
30 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1332-2557กองกลางจาก มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล คณะบุคคลหรือหน่วยงานที่สมควรรับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนมูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2557
03 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1157-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ \"วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ\"
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1309-2557กองกลางจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งปรเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1305-2557กองกลางเรื่อง ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1312-2557กองกลางจาก บ.แบ๊งค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เวอร์วิสเซส จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food & Hotel Thailand 2014
28 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1311-2557กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1299-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การโอนขาราชการพลเรือน
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1279-2557กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดงานสัปดาห์จุฬา ฯ อาเซียน ครั้งที่ 3
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1286-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัย บทบาทหญิงชายและการพัฒนา เรื่อง เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2558
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1287-2557กองกลางจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสร้างหลวงปู่ทวด 100 ปี สนามบินดอนเมือง
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1280-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี จาก ประชาสัมพันธ์
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1285 -2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
24 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1283-2557กองกลางจาก ชมรมพุทธศาสตร์สากล เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
23 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1272-2557กองกลางจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ
23 ก.ค. 255702899กองวิเทศสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1260-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเชิญชวนสั่งหนังสือชุดเปิดขุมทอง \"วรรณกรรมท้องถิ่นใต้\"
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1265-2557กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1263-2557กองกลางจาก สำนักงาน กสทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสาร กสทช. ประจำปี พ.ศ. 2557
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1264-2557กองกลางจาก การเคหะแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดการเขียนข้อกำหนดหัวข้อโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
22 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1261-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน \"มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ\"
02 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1146-2557กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์การเชิญผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการมาสัมภาษณ์
02 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1148-2557กองกลางจาก มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเผยแพร่ข่าวสารการประกวดสุนทรพจน์
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1244-2557กองกลางจาก บ.ยานยนต์สแคว์ กรุ๊ป จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมงาน
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1251-2557กองกลางจาก ปขมท. เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1247-2557กองกลางจาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1248-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ 25 ปี
18 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1252-2557กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1230-2557กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน
17 ก.ค. 2557PYS/piyavateกองการเจ้าหน้าที่การมอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าห้อง 50% สำหรับกลุ่มข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1232-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือน
17 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1231-2557กองกลางจาก ห้างหุ่นส่วนจำกัด ลิฟวิ่ง อีซี่ เรื่อง โครงการ สานฝันลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชินี ประจำปี 2557
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1219-2557กองกลางจาก มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดรายการพิเศษ
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1220-2557กองกลางจาก หมอชาวบ้าน เรื่อง แนะนำร่วมเผยแพร่ หนังสือ พลังขับเคลื่อน การจัดการตนเองของแผ่นดินไทย
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1218-2557กองกลางเรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก. ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1221-2557กองกลางจาก วัดป่าศรีประชา(ธ) เรื่อง ขอเชิญร่วมงานทำบุญผ้าป่าสามัคคี สายธารน้ำใจ
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1224-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
16 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1222-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๓
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1210-2557กองกลางจาก โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโรงเรียน
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1214-2557กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร
15 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1209-2557กองกลางจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ นานาชาติ
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1138-2557กองกลางจาก สกอ. สำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ ๑. เรื่อง คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ๒. เรื่องส่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาโครงการฯ
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1140-2557กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1137-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง สำเนาหนังสือเรื่องแจ้งสรุปผลการประชุมที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1126-2557กองกลางจาก ราชัณฑิตยสถาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1133-2557กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง รางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1134-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1142-2557กองกลางจาก กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
01 ก.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1136-2557กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่า มข.่เพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0978-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การเสนอผลงานประเภทรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557
09 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0981-2557กองกลางจาก สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
06 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0969-2557กองกลางจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0951-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0953-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0960-2557กองกลางจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง เรื่อง ขอเชิญส่งรายชื่อเยาวชนและผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเยาวชนดีเด่น
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0954-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาหรือประชาชน เข้าร่วมโครงการศิลปินแห่งชาติ สัญจร 2557 ฯ
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0949-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
04 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0950-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการโครงการ ฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวด รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียนสำหรับนักเขียนรุ่นใหม่
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1122-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเข้าประกวด
30 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1119-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1096-2557กองกลางจาก กรมทางหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบมาสคอตกรมทางหลวง ฯ
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1094-2557กองกลางจาก กรมควบคุมโรค เรื่อง ประชาสัมพันธ์สัมมนาระดับขาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่1
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1095-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวการเข้าประกวด โครงการสารคดีสั้น แนะนะสำนักเสริมศึกษา และบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1107-2557กองกลางจาก บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ เรื่อง ขอเชิญประกวดศิลปกรรม
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1093-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชมงาน IP Innovation and Technology Expo-IPITEx.2014
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1102-2557กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายพรชัยทงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2557
26 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1097-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2557
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1089-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1091-2557กองกลางจาก สำนักส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน ๔ ทศวรรษแฟรนไชส์ไทย
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1092-2557กองกลางจาก กรมทางหลวง เรื่อง เลื่อนการสัมมนานานาชาติด้านการอำนวยความปลอดภัยทางถนน
25 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1090-2557กองกลางจาก มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์
24 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1077-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ ข้อมูลการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญ
23 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1069-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ
23 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1072-2557กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การบูชาพระพิฆเนศวร์ รุ่น 100 ปี
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1061-2557กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น ๒๐
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1062-2557กองกลางจาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่๘๙ เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๕๗
20 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1064-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0939-2557กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการของห้องสมุดวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0937-2557กองกลางจาก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0938-2557กองกลางจาก กระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
02 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0941-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กฏหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1053-2557กองกลางจาก กรมการแพทย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1054-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การแข่งขันวาดภาพระบายสี
19 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว1052-2557กองกลางจาก กรมการสัตว์ทหารบก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1044-2557กองกลางจาก คณะอนุกรรมการการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมภาษา
18 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1046-2557กองกลางจาก บูรพา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารวิชาการ
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1024-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสอบคัดเลือกเยาชนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ ๖๙
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1035-2557กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557
17 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1038-2557กองกลางจาก ม.นครพนม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1014-2557กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง โครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1018-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานและร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1017-2557กองกลางจาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนเรื่องและอนุม้ติข้าราชการ
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1015-2557กองกลางจาก สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
13 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1013-2557กองกลางจาก สำนกงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อประกวดชิงรางวัล
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1001-2557กองกลางจาก บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) เรื่อง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลิฟต์เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1008-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1003-2557กองกลางจาก สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
12 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1002-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดร้อยกรองรางวัลโลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ประจำปี 2557
10 มิ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0991-2557กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร การรับฟังความต้องการ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0802-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศ โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี ๒๕๕๗
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0798-2557กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการสำนักงานทรัพย์สิน
08 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0799-2557กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง เชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล พระพุทธสิทธัตถศาสดา รุ่น กรมบัญชีกลาง ๑๒๐ ปี
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0784-2557กองกลางโรงเรียนบ้านจือแร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณ ซ่อมแซมประตู/หน้าต่าง/หลังคา เพื่อความปลอดภัยโรงเรียนบ้านจือแรก
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0785-2557กองกลางจาก คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เสื่อสรรค์สร้าง สัมคมสมานฉันท์
06 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0775-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์
29 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0932-2557กองกลางจาก โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้
29 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0931-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.
29 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0929-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย
29 พ.ค. 2557ศธ ๐๕๐๙(๕).๕/ว ๔๒๖กองการเจ้าหน้าที่หารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
29 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0930-2557กองกลางจาก อสมท. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความประกวด
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0924-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วันงดสูบบุหรี่โลก
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0926-2557กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งการปรับปรุงโรงอาหารกลาง
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0922-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ด้านดับเพลิงและกู้ภัย
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0919-2557กองกลางจาก สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การพิจารณาส่งผลงานเยาวชนหรือกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0845-2557กองกลางจาก สำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0914-2557กองกลางจาก สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ
28 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0912-2557กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2557
27 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0904-2557กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนกำหนดการงานศาสนเสวนา
26 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0901-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานประเภทรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก) เพื่อขอรับรางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระดบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2557
26 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0902-2557กองกลางจาก บริษัท อินทราเซรามิค จำกัด เรื่อง ขอเชิญเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเซรามิก
26 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0894-2557กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ขอแจ้งปิดเส้นทางหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
22 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0886-2557กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมประกวดสัญลักษณ์ต่อต้านการกระทำผิดจริยธรรมหรือกฎหมายทุกรุปแบบ ฯ
22 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0887-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ
22 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0888-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอส่งประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
22 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0890-255757กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012
22 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0891-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาแจ้งหนังสือ 2 ฉบับ
21 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0880-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาด
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0878-2557กองกลางจาก บริษัท ทรู เรื่อง ขอความร่วมมือส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0879-2557กองกลางจาก มูลนิะิสากลเพื่อคนพิการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม อ่านหนังสือเสียง เพื่อผู้พิการทางสายตา
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0867-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อกาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ หลักฐานการศึกษาสำหรับผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาในระดับสูงของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0869-2557กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0874-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการประกดวดแอพพลิเคชั่น
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0877-2557กองกลางจาก ม.ราชภักนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0866-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือเข้าร่วมประกวดองค์กร
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0872-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0873-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา เรื่อง โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0868-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0871-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
02 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0763-2557กองกลางจาก สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๕๗
02 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0765-2557กองกลางจาก สมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพในโครงการทอดผ้าป่าการกุศล
02 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0760-2557กองกลางจาก สถานพยาบาล เรื่อง ขออนุมัติปิดการบริการ ๑ วัน
02 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0767-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
19 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0857-2557กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานศาสนเสวนา หลักธรรมเพื่อสังคมสู่สันติ
15 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0826-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี
15 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0833-2557กองกลางจาก สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย
15 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0827-2557กองกลางจาก วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพำัณฑ์เทศมหาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๒๘
15 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0835-2557กองกลางจาก ฝ่ายบริการการเรียนฯ สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
15 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0842-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
15 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0843-2557กองกลางจาก มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนทุนโครงการ มอบข้าวสารต่อชีวิต
15 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0844-2557กองกลางจาก กรมการศาสนา เรื่อง เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางบุญไหว้พระ 9 วัด
12 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0808-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
12 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0810-2557กองกลางจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น โทษประหารชีวิตยังจำเป็ต่อสังคมไทยหรือไม่ ผ่านทางเวปไซต์
12 พ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0809-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2014
09 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0630-2557กองกลางจาก ม.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอเชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ
09 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0633-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาประกาศ ๓ ฉบับ
09 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0631-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คลังข้อมูลสินค้า
09 เม.ย. 2557ศธ ๐๕๐๙(๕).๕/ว ๓๒๗กองการเจ้าหน้าที่การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
09 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0634-2557กองกลางจาก สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ และเข้าร่วมโครงการ
09 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0636-2557กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
09 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0632-2557กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
08 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0618-2557กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวัฒนธรรม
08 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0626-2557กองกลางจาก โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านโน้นสว่าง
04 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0608-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
04 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0610-2557กองกลางจาก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
04 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0607-2557กองกลางจาก พิพิธภัณฑ์ผ้าเผ่าไทอรไท ผลดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน The ASEAN and Chinese Costume Culture
04 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0615-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
04 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0611-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย
30 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0746-2557กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ค่ายวชิาการด้าน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ รุ่นที่ ๕
03 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0604-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
03 เม.ย. 2557ศธ ๐๕๐๙(๒)/ ๓๐๕กองการเจ้าหน้าที่กฎ ก.พ.อ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
29 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0741-2557กองกลางจาก สถาบันทรัพย์สินทางปัญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0739-2557กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ
29 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0735-2557กองกลางจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร YFS 2014 เวทีเฟ้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่บนเส้นทางการเงิน
29 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0740-2557กองกลางจาก ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
29 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0737-2557กองกลางจาก วัดโต่งโต้น เรื่อง ขอความอุปถัมภ์เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีมหากุศลก่อสร้าง
28 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0729-2557กองกลางจาก สถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
25 เม.ย. 2557ลธ.986/2557กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไข และขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ บ้านออมสิน-กบข.เพื่อสมาชิก กบข.
25 เม.ย. 2557ศธ ๐๕๐๙(๕).๕/ว ๓๓๖กองการเจ้าหน้าที่หารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มบริการ
25 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0717-2557กองกลางจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง การดาวน์โหลด ไปรษณีย์นิเทศ พ.ศ. 2557
24 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0710-2557กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะการรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
24 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0713-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) งานมหกรรมทางปัญญา นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ
23 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0704-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การจัด workshop
22 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0678-2557กองกลางจาก กรมการท่องเที่ยว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประกวดภาพถ่ายโอมสเตย์ไทย
22 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0685-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
22 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0676-2557กองกลางจาก ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดแบบดครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว
22 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0689-2557กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรัสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2557
22 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0682-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การขยายเวลาส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๖
22 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0686-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังเสนวนาในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
22 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0679-2557กองกลางจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลฯ
22 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0673-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเรียนเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ
21 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0666-2557กองกลางจาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการประจำปี ๒๕๕๗
02 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0595-2557กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย
18 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0661-2557กองกลางจาก คณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งวันสัมมนาสัญจรบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
18 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0660-2557กองกลางจาก คณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันปิดทำการของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
17 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0651-2557กองกลางจาก กระทรวงต่างประเทศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม
17 เม.ย. 2557ศธ 0508/ว 343สำนักประกันคุณภาพขอเชิญร่วมงานมหกรรมอุดมศึกษาไทย
17 เม.ย. 2557สช.4427/2557กองการเจ้าหน้าที่การใหู้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10
17 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0656-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตขางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2557
11 เม.ย. 2557ศธ ๐๕๐๙(๕).๕/ว 318กองการเจ้าหน้าที่การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
10 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0638-2557กองกลางจาก คณะมนุษย์ เรื่อง ขอแจ้งการปิดทำการของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์
10 เม.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 0643-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครนิทร์ ในพระราชูปภัมภ์ ฯ
01 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0589-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี ๒๕๕๗ เพิ่มเติม
01 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0586-2557กองกลางจาก วัดวังโรงน้อย เรื่อง ขอรับบอกข่าวบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
01 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0587-2557กองกลางจาก ม.อุบลราชธานี เรื่อง ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
01 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0590-2557กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๗
01 เม.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0591-2557กองกลางจาก อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เรื่อง การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
07 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0440-2557กองกลางจาก ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
07 มี.ค. 2557ศธ ๐๕๐๙(๕).๙/ว ๑๔๓กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในสิ้นปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๘
07 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0443-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกาา เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
07 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0442-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ ๒ เรื่อง
06 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0426-2557กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดเงาะ
06 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0429-2557กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอส่งสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์
05 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 0418-2557กองกลางจาก วัดวชิราลงกรณวราราม เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
05 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0420-2557กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 19
05 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0419-2557กองกลางจาก สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งกรณีศึกษาเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
04 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0411-2557กองกลางจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร
04 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0418-2557กองกลางจากกองยานพาหนะ ฯ เรื่อง งดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.
04 มี.ค. 2557พิเศษ/2557สำนักประกันคุณภาพขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา
04 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0412-2557กองกลางจาก กรมอนามัย เรื่อง ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดแอนิเมชั่น หัวข้อ เพศศึกษาน่ารู้
04 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0415-2557กองกลางจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลกับบุคลากรในสังกัด และเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
04 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0413-2557กองกลางจาก SET เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2014
31 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0578-2557กองกลางจาก สำนกงานคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือเสถียรธรรมสถาน
31 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0582-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน
31 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0581-2557กองกลางจาก ม.นครพนม เรื่อง ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาอังกฤษและโฮมสเตย์ ๕ สัปดาห์
31 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0580-2557กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว
28 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0575-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับรางวัลไบโอลาสโก้ ประเทศไทย (BioLASCO Thailand Award) ประจำปี 2557 สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ดีเด่นที่ใช้สัตว์
28 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0573-2557กองกลางจาก วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี ตรัง เรื่อง การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
27 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0569-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประชาสัมพันธ์วารสาร และเชิญส่งบทความตีพิมพ์
27 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0568-2557กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอแจ้งการปิดทำการสำนักงานบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2557
26 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0565-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขยายเวลาเปิดรับบทความและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
26 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0563-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประชาสัมพันธ์
26 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0562-2557กองกลางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
25 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0557-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง เชิญส่งบทความ
25 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0555-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนา เรื่อง สาธารณรัฐอิสลามเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมงาน International Olympiads
24 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0543-2557กองกลางจาก กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขอเชิญประกวดภาพระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ พระอัจฉริยภาพด้านดินและน้ำ
24 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0547-2557กองกลางจาก สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานประกวดเรียงความและคลิปวีดีโอ
24 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0546-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์การเอกชนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
20 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0525-2557กองกลางจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง เหรือญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี ธนาคารออมสิน และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา มก.
20 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0532-2557กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายใน และปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงานให้สอดคล้องกับภารกิจที่ปรับปรุงใหม่
19 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0514-2557กองกลางจาก สำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ขอชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่มัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ
19 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0513-2557กองกลางจาก ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินตามหลักชะรีอะฮ์แก่บุคลาการทางการศึกษา
19 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0507-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การดาวโหลดเอกสารรายงานสถิติการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
18 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0512-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
18 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0511-2557กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประกวดภาพยนตร์โฆษณา
17 มี.ค. 2557์์์ศธ ๐๒๐๑.๔/ว ๗๑๔กองการเจ้าหน้าที่การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งรองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0500-2557กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี ๒๕๕๗
14 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0494-2557กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง มอบวารสารศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
14 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0493-2557กองกลางจาก กรมสรรพากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นกรมสรรพากร ปี ๓
14 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0491-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
14 มี.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0492-2557กองกลางจาก วัดวังโรงน้อย เรื่อง ขอรับบอกข่าวบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
13 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0483-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง ส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์
13 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0477-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะ ฯ เรื่อง ขอแจ้งแผนผังจราจร และแผนผังการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557
12 มี.ค. 2557ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓/๑๓๔๐กองการเจ้าหน้าที่การประชาสัมพันธ์สวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสวัสดิการอื่น ๆ
12 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0464-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือสถานศึกษาประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังสอดส่องมิให้นิสิตนักศึกษา เข้าไปยุ่งเกี่ยว กับยาเสพติด
12 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0463-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอ สำเนาหนังสือ 3 ฉบับ
11 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0457-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ร่วมโครงการประกวดเขียนเรียงความ
11 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0460-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
11 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0459-2557กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความ
10 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0449-2557กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
10 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0448-2557กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานจัดนิทรรศการ น้ำกับพลังงาน เนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
10 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0447-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การส่งผลงานออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557
10 มี.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0446-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ประกาศ ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์
07 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0253-2557กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
04 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0209-2557กองกลางจาก วัดประชานิมิต เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี และสร้างโบสถ์
04 ก.พ. 2557ป/970กองการเจ้าหน้าที่การให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทาง ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาและปิ่นเกล้า
04 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0211-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานวันวิทยาการจัดการ ประจำปี 2557
04 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0210-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่
28 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0391-2557กองกลางจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ
28 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0392-2557กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
28 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0387-2557กองกลางจาก สำนักหอสมุด เรื่อง ขอเชิญร่วมการฟังเสวนา เรื่อง Asean Move
26 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0375-2557กองกลางจากการประปานครหลวง เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ประจำปี 2557
26 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0374-2557กองกลางจาก เครื่อข่ายพุทธธรรมกรรมฐานแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์
26 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0378-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การจัดทำแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
25 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0370-2557กองกลางจาก สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งบทความตีพิมพ์
25 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0367-2557กองกลางจาก ราชัณฑิตยสถาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
25 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0366-2557กองกลางจาก โรงเรียนบ้านจือแร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคงบประมาณ ซ่อมแซมประตู หน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านจือแร
24 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0356-2557กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา2556
20 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0336-2557กองกลางจาก มูลนิธิชลลดา เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์
20 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0337-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์
19 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0332-2557กองกลางจาก สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย
19 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0329-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ ๒ ฉบับ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และสำนักงานรัฐมนตรี
18 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0319-2557กองกลางจาก สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล เรื่อง สนับสนุนกิจกรรมคนพิการ
18 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0318-2557กองกลางจาก สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมโครงการส่งเสริมการศึกษานิสิตศาสตร์กิจกรรมศาลจำลอง
13 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0309-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฯ
13 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0310-2557กองกลางจาก ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมชมการแข่งขันแผนธุรกิจ
12 ก.พ. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0287-2557กองกลางจาก สถานีเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ เรื่อง ขยายเวลาการปิดรับสมัครการประกวด ชื่อ และ สโลแกนประจำสถานี
12 ก.พ. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0291-2557กองกลางจาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก ส่งโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ดุาฎีนิพนธ์
12 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0277-2557กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือน
12 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0299-2557กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาเกียรติยศศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ ครั้งที่ ๘
12 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0279-2557กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อ ประกาศการสรรหารองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
12 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0297-2557กองกลางจาก วิทยาลัยนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา
12 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0298-2557กองกลางจาก ศูนย์บริการพยาบาล ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
11 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0267-2557กองกลางจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนบุคลากรในมหาวิทยาลัย
11 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0274-2557กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
10 ก.พ. 2557ศธ 0513.10102/ว 0261-2557กองกลางจาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
09 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2221-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการฯ
09 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2222-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ
09 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2217-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 4
09 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2218-2557กองกลางจาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
09 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2219-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการประชุมระดับนานาชาติ
09 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2220-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย
09 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2215-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง ขอปิดทำการ
09 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2216-2557กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าพักในอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพลโยธิน 45 หลังที่ 2
08 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2193-2557กองกลางจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษ
30 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2315-2557กองกลางจาก ม.นเรศวร เรื่อง ขอเชิญรับฟังการแสดงปาฐกฐาพิเศษ
30 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2320-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558
03 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2189-2557กองกลางจาก กรมอนามัย เรื่อง ขอส่งสรุปการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2557
03 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2180-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมงาน
03 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2186-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
03 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2188-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
03 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2187-2557กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ
29 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2310-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ชิงเงินรางวัล
25 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2284-2557กองกลางจาก สถาบันลูกโลกสีเขียว เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558
25 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2298-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความประชุมสัมพันธ์
25 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2304-2557กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเรียนเชิญมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตร ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง DFC รุ่นที่ 5
24 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2301-2557กองกลางจาก ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวีดีโอ
24 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2302-2557กองกลางจาก สำนักงานนายกสมาคมนิยมไทย เรื่อง แจ้งข่าวการประกวดภาพถ่าย และบทกวีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสจัดงาน รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม ครั้งที่ 2
24 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2300-2557กองกลางจาก กองยานพาหานะอาคารและสถานที่ เรื่อง เลื่อนเวลาการปิดประตูวิภาวดีเนื่องจากกรมทางหลวงจะดำเนินการขยายผิวจราจร
23 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2293-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ
23 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2291-2557กองกลางจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงาน
23 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2292-2557กองกลางจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ขอแจ้งความไม่สะดวกในการให้บริการของคณะ
22 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2286-2557กองกลางจาก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
22 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2285-2557กองกลางจาก โรงเรียนบ้านซับครก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ ของขวัญที่ระลึก สำหรับจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
22 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2287-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติปิดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 และอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2
02 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2169-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญชมงาน \"วันนักประดิษฐ์\" ประจำปี 2558
02 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2172-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
02 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2171-2557กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขออนุมัติหยุดทำการ
02 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2170-2557กองกลางจาก ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน \"งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558\"
19 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2264-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
17 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2254-2557กองกลางจาก กรมอนามัย เรื่อง ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (No Foam) บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
17 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2257-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ร่วมส่งผลงานประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
17 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2256-2557กองกลางจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558
15 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2242-2557กองกลางจาก โรงเรียนวัดใหญ่สว่างอารมณ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทุนทรัพย์หรือสิ่งของรางวัลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
15 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2239-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏนครปฐม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2240-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
15 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2241-2557กองกลางจาก คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ
15 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2237-2557กองกลางจาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย ครั้งที่ 19
11 ธ.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2224-2557กองกลางจาก กรมหม่อนไหม เรื่อง ประชาสัมพันธ์ร้านค้าสวัสดิการ กรมหม่อนไหม
11 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2231-2557กองกลางจาก บริษัท วินเทคซาวด์ จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน OTOP in the city
11 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2228-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง สำเนาประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
11 ธ.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 2230-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญชวนประกวดตราสัญญาลักษณ์ เนื่องในโอกาส \" 55 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล\"
07 พ.ย. 2557ลธ.3257/2557กองการเจ้าหน้าที่เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรัีบรองเงินเดือน และหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง
07 พ.ย. 2557ศธ ๐๕๐๙(๕).๕/ว 885กองการเจ้าหน้าที่การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
06 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2016-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย \"อัตลักษณ์เทพสตรีจากภูมิปัญญา สู่อาภรณ์\"
06 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2028-2557กองกลางเรื่อง เผยแพร่วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
06 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2025-2557กองกลางจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม
06 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2014-2557กองกลางจาก สถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล
05 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2009-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT และขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
05 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2012-2557กองกลางจาก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมการประกวดขับร้องเพลง \"ต้นตระกูลไทย\" และ \"ค่านิยม 12 ประการ\"
05 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2010-2557กองกลางจาก สมาคมนิยมไทย เรื่อง แจ้งข่าวการประกวดภาพถ่าย วาดภาพ และบทกวีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสจัดงาน \"รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม\" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
05 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2011-2557กองกลางจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ การนำเสนอแนวความคิดในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2558
05 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2020-2557กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
04 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2004-2557กองกลางจาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัญฑิตยสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ
04 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2005-2557กองกลางจาก สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน ร่วมสั่งจองหนังสือ KING IN MY HEART ฯ
03 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1991-2557กองกลางจาก กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การับฟังความเห็นร่างกฎหมายกระทรวง
03 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1990-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน
03 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1997-2557กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบทีอยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
03 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1989-2557กองกลางจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรมประเภทกระบวนการยุติธรรมทั่วไป ประจำปี 2558
03 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1993-2557กองกลางจาก กรมธนารักษ์ เรื่อง เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 120ปี วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว2156-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความเห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน และเตรียมการส่งความช่วยเหลือของไทยไปยังแอฟริกาตะวันตก
28 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว2155-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ เรื่อง ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ รักพ่อ
27 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2152-2557กองกลางจาก สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
27 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2150-2557กองกลางจาก สำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการ
26 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว2141-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนานายกรัฐมนตรี
25 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2132-2557กองกลางจาก วัดภูดวงดาว เรื่อง ขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมใจสร้างวัดใหม่ประเทศลาวเพื่อน้อมถวายองค์ในหลวง
24 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 2125-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภพเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา
24 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 2123-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
24 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 2122-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและรับฟังการบรรยายพิเศษกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ \"พอเพียง เพื่อพ่อ\"
24 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 2124-2557กองกลางจาก ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
24 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 2121-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการเขียนบทภาพยนต์หนังสั้นและประชาสัมพันธ์โครงการ
21 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2116-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมฯ ประจำปี 2558
21 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2119-2557กองกลางจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ส่งสำเนาเอกสารรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557
21 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2120-2557กองกลางจาก วัดบ้านเมืองดู่ เรื่อง ขอบอกข่าวงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีไถ่ชีวิตโคกระบือ
20 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2100-2557กองกลางจาก สภาข้าราชการ มก. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดการออกแบบนวัตกรรม \"พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการจราจร วิทยาเขตบางเขน\"
20 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2106-2557กองกลางจาก บ.โพล่าแบร์ จำกัด เรื่อง เชิญส่งบทเพลงในโครงการ เพลงร่วมใจ ไทยร่วมสร้าง กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก
20 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2101-2557กองกลางจาก กรมประมง เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
19 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2097-2557กองกลางจากกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง งดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.
18 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2089-2557กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9
17 พ.ย. 2557ศธ 0513.10102/ว 2079-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
13 พ.ย. 2557ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓/ว ๕๖๑๖กองการเจ้าหน้าที่ขอเรียนเชิญบุคลากรร่วมงาน ขอบคุณบุคลากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
12 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2058-2557กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารติดต่อสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
12 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2059-2557กองกลางจาก สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอเชิญสั่งซื้อเสื้อโปโลสีเหลืองปักข้อความ \"รักพ่อ\"
12 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2061-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดโครงการ \"รางวัลนักประดิษฐ์ รุ่นใหม่\" ประจำปี 2558
11 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2046-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษา
11 พ.ย. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 2047-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏสวนดุสิต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
09 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1812-2557กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เทิดไท้ธีรราชบดินทร์ สืบสาน รังสรรค์ศิลป์มรดกไทย
09 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1807-2557กองกลางจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1805-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1795-2557กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เรื่อง ขอเชิญชมภาพยนต์สั้น \"เล่าเรื่องโกง 2\"
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1798-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่ข่าว และส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดสารคดีสั้นแนะนำสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1796-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1797-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขอขึ้นทะเบียนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์ และกิจการโ่ทรคมนาคมแห่งชาติ
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1792-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน PMAC 2015 Word Art & Photo Contest
08 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1793-2557กองกลางจาก สำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก ฯ เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดการเสริมสร้าบงค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
07 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1779-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ขอขอบคุณที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
07 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1778-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557
07 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1777-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญร่วทำบุญถวายผ้ากฐิน
07 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1781-2557กองกลางจาก สำนักการกีฬา เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
07 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1784-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เอกสารคำแถงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
07 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1782-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร และเสวนาวิชาการ
03 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1762-2557กองกลางจาก คณะสิ่งแวดล้อม เรื่อง การเปิดรับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร
03 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1761-2557กองกลางจาก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เรื่อง ส่งเอกสาร รายงานประจำปี 2556 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ www.biotec.or.th
29 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1967-2557กองกลางจาก สำนักงานประสานงาน ปขมท. เรื่อง ขอเชิญส่งวารสารและส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
29 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1969-2557กองกลางจาก สมาคมครุศาสตร์สัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรวมพลังระดมความคิด เรื่อง ปฏิบัติการเชิงรุกในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1936-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติงดให้บริการและงดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก.
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1937-2557กองกลางจาก โรงพยาบาลแม่สอด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1933-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขอเชิญร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1932-2557กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสุตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1931-2557กองกลางจาก สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมในหลวงรักเรา รักพ่อของประชาชน รักประชาชนของพ่อ
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1935-2557กองกลางจาก สำนักงานทรัพย์สิน มก. เรื่อง แจ้งเวียนการขออนุมัติเช่าพื้นที่ในธุรกิจขนาดใหญ่
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1940-2557กองกลางจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วปฏิบัติธรรมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1934-2557กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล เรื่อง เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมผลงาน
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1939-2557กองกลางจาก โรงพยาบาลพัทลุง เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ครบรอง ๖๐ ปี โรงพยาบาลพัทลุง
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1941-2557กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง สำเนาประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยเพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
27 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1938-2557กองกลางจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ หนึ่งการให้ได้ ๒ เท่า
24 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1915-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที KIE 2014
24 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1916-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี กิจกรรมการเปิดการประชุมสัมมนา
24 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1917-2557กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
24 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1914-2557กองกลางจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558
24 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1920-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ปีการศึกษา 2558
21 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1909-2557กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน
21 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1911-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประกวดกระทง
20 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1882-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเสนอหนังสือทางวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี 2557
20 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1890-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน
20 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1884-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับโอนข้าราชการ
02 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1750-2557กองกลางจาก ม.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
02 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1754-2557กองกลางจาก ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
02 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1757-2557กองกลางจาก กระทรวงยุติธรรม เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
02 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1751-2557กองกลางจาก องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ ๘๙ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ ดอกแก้วกัลยา
17 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1879-2557กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
16 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1872-2557กองกลางจาก สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่้ออิเล็กทรอนิกส์ชุด หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
16 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1870-2557กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
16 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1871-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคม
16 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1866-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
16 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1876-2557กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสถาบัน
15 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1856-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการ
15 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1857-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
13 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1830-2557กองกลางจาก สำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
13 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1832-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฎรำไพพรรณี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
13 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1834-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
13 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1828-2557กองกลางจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ
13 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1831-2557กองกลางจาก สสส. เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการสัญจร ลดพุง..ลดโรค
13 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1827-2557กองกลางจาก สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ
01 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1743-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เอกสารคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
01 ต.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว 1742-2557กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
09 ม.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0055-2557กองกลางจาก สสส. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้น ชีวิตติดดิน
09 ม.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0056-2557กองกลางจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ กฟภ.
08 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0040-2557กองกลางจาก ม.พะเยา เรื่อง ขอส่งวารสารนเรศวรพะเยา
08 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0041-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
07 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0029-2557กองกลางจาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดออกแบบของที่ระลึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
07 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0030-2557กองกลางจาก สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุด สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมของสมาคมประวัติศาสตร์ ฯ
06 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0017-2557กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอมอบวารสารวิจัยสถาบัน ม.ขอนแก่น และขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
06 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0015-2557กองกลางจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ 12
06 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0010-2557กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา
06 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0013-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนภาษาและทำงานในประเทศออสเตรเลีย
31 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0190-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏธนบุรี เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
30 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0183-2557กองกลางจาก กรมการกุลศุล เรื่อง ประกาศ
30 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0184-2557กองกลางจาก สถาบันคลังสมองของชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 3
29 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0176-2557กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๗
29 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0178-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๗
29 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0180-2557กองกลางจาก ศูนย์คุณธรรม เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การขยายเวลาโครงการการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในกรอบแนวคิด ทำความดี...ไม่มีที่สิ้นสุด
29 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0179-2557กองกลางจาก สำนักงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เรื่อง ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
28 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0172-2557กองกลางจาก สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานมหกรรมวิชาการอุดมศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน
27 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0167-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง เปิดให้บริการลานจอดรถยนต์ อาคารหอประชุม มก. ตามปกติ
27 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0171-2557กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดชื่อสถานีและสโลแกนประจำสถานี สถานีโทรทัศน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสาธารณะ
27 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0168-2557กองกลางจาก สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
23 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0138-2557กองกลางจากสำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักทะเบียนและประเมินผล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557
23 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0146-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และเชิญชมนิทรรศการวิชาการ 55 ปี มจพ. ก้าวไกลสู่สากล
23 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0142-2557กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557
23 ม.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0158-2557กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญรณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
23 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0147-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 3D
23 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0145-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนหลักสูตร Summer Program
23 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0149-2557กองกลางจาก ม.พะเยา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2557
23 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0151-2557กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอแจ้งการขยายเวลาส่งบทคัดย่องานวิจัยฯ
21 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0132-2557กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์
21 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0134-2557กองกลางจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง ขอเชิญร่วมประกวดผลงานวิจัย ในงานการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวทิยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
21 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0129-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกโอนบุคคลเข้ารับราชการ
21 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0131-2557กองกลางจาก กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด
17 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0120-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความ ตีพิมพ์ในวารสาร
16 ม.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0111-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แจ้งแผนผังจราจร และแผนผังการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๕๗
16 ม.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0108-2557กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นวัตถุออกฤทธิ์
16 ม.ค. 2557ที่ ศธ 0513.10102/ว0107-2557กองกลางจาก สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน กพร. เรื่อง ขอขยายเวลาการรับสมัครโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
16 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0116-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิจัยผุ้ช่วย จำนวน ๑ ตำแหน่ง ครั้งที่ ๓
16 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0117-2557กองกลางจาก สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิจัยผุ้ช่วย จำนวน ๑ ตำแหน่ง
15 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0101-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
15 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0104-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิชาการ มุนษย์กับสังคม 57
14 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0094-2557กองกลางจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เอกสาประชาสัมพันธ์หมู่บ้านกล้วยไม้
10 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0075-2557กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แผนมาตรการรองรับภาวะฉุกเฉิน
10 ม.ค. 2557ศธ 0513.10102/ว 0071-2557กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความวิชาการ
09 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1653-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2556
09 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1652-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journbals
06 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1645-2556กองกลางจาก กระทรวงมหาดไทย เรื่อง สรุปผลการประชุมร่วมระหว่งเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
06 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1647-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
05 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1636-2556กองกลางจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดนิทรรศการผลงานคณาจารย์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
05 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1635-2556กองกลางจาก สถาบันพระปกเกล้า เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิชาการเข้าร่วมในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๕
04 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1625-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง เชิญร่วมถวายกฐินพระราชทาน ปี 2556
04 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1615-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมุ่งเป้า (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย และปาล์มน้ำมัน)ประจำปี ๒๕๕๖
04 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1623-2556กองกลางจาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
04 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1629-2556กองกลางจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอเชิญร่วมเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
04 ก.ย. 2556ศธ 5203.2/ 11490กองการเจ้าหน้าที่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค. และ ชพส.เป็นกรณีพิเศษ
04 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1617-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๖
04 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1616-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและเข้าร่วมประกวดผลงานในงาน \"วันนักประดิษฐ์\" ประจำปี ๒๕๕๗
04 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 16288-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราขทาน
30 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 2005-2556กองกลางจาก สำนักทะเบียนและประมวลผล เรื่อง ขอแจ้งการออกเลขที่หนังสือราชการและสถานที่รับ-ส่งหนังสือราชการหรือเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักทะเบียนและประมวลผล
30 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว2004-2556กองกลางจาก สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน เปิดบ้านสถาบันนิติเวชวิทยา
27 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1997-2556กองกลางจาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ พ.ศ. 2556
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1965-2556กองกลางจาก กลุ่มอาสามัครวิกิมีเดียในประเทศไทย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพถ่ยนานาชาติ Wiki Loves Monurment 2013
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1967-2556กองกลางจาก สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2556
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1971-2556กองกลางจากโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1964-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
26 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1969-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สมควรเป็นกรรมการการเลือกตั้ง
25 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1980-2556กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกฏความปลอดภัย
25 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1972-2556กองกลางจาก สถานพยาบาล มก. เรื่อง ของดให้บริการพื้นที่ลานจอดรถสถานพยาบาล
25 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1975-2556กองกลางจาก กรมศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมงานและร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
25 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1976-2556กองกลางจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖
23 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1957-2556กองกลางจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม PEA Mini Marathon ครั้งที่ 4
20 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1953-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
20 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1951-2556กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขออนุมัติปิดการให้บริการของกองยานฯ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖
20 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1949-2556กองกลางจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอเชิญซื้อเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
02 ก.ย. 2556ป/675กองการเจ้าหน้าที่แจ้งการบริการประกันกลุ่ม
02 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 16037-2556กองกลางจาก วัดภูดวงดาว เรื่อง ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำห้องสุขา 6 ห้อง เพื่อถวายพระภิกษุ -สามเณร
19 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1938-2556กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อขอข้อมุลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติฯผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤฎีกา
19 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1933-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ขอเชิญถวายผ้ากฐินพระราชทาน
19 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1935-2556กองกลางจาก ม.แม่โจ้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเที่ยวงาน แม่โจ้ ๘๐ ปี ฝากความดีไว้ ในแผ่นดิน
19 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1939-2556กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมชมงาน Carbon Forum Asia Energy Expo และงาน Asia Enbergy Efficiency 2013
19 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1929-2556กองกลางจากกรมสุขาพจิต เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานร่วมการประกวด
18 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1920-2556กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำ พุทธศักราช ๒๕๕๖
18 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1916-2556กองกลางจาก สำนักงนคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
18 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 11918-2556กองกลางจาก กรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้ง ๑๒
18 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1917-2556กองกลางจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๕๖
17 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1912-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการคัดเลือกคนพิการ
17 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1911-2556กองกลางจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
16 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1895-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท
16 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1900-2556กองกลางจากวัดนาคปรก เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล
16 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1901-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ส่งสำเนาหนังสืองานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
13 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1889-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า เรื่อง ขอเชิญร่วมงานการนำเสนอผลงานวิจัย
11 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1869-2556กองกลางจาก ม.รามคำแหง เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดดนตรีไทย ระดับประชาชน ครั้งที่ ๑๐
11 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1870-2556กองกลางจาก โครงการ รวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจใส่เสื้อดอกบานชื่นถวายพระพร
11 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1871-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ เยาวชนไทย หัวใจสีขาว เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ
10 ก.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1865-2556กองกลางจาก วัดอินจำปา เรื่อง ขอความสนับสนุนสร้างซุ้มประตู และห้องน้ำห้องสุขา
09 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1479-2556กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมการแข่งขันคำถามระดับชาติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556
09 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1478-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เชิญร่วมงามเสวนา \"สตรีศึกษา พุทธศาสศนา งาน และสังคม\"
08 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1470-2556กองกลางจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ งานเทศกาลหนังสือวันแม่ @ Airport Link
08 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1473-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
08 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1471-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เรื่อง เชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแผร่ในวารสาร
08 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1472-2556กองกลางจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา \"ตีแผ่ความไม่เหมาะสมโครงการผันน้ำ A5 และเขื่อนแม่วงก์\"
07 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1464-2556กองกลางจาก สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เรื่อง ขออนุมัติหยุดทำการ
07 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1451-2556กองกลางจาก สภนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ
07 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1462-2556กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน IEEE eLearning Library
07 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1457-2556กองกลางจาก มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานบูชาพระคุณองค์หลวงตาบัว ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล
07 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1466-2556กองกลางจากมูลนิธิต้นไม้สีเขียว เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ
05 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1424-2556กองกลางจาก สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
05 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1423-2556กองกลางจาก มูลนิธิหมอชาวบ้าน เรื่อง เชิญชวนสั่งซื้อหนังสือมอบแก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุงาน
05 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1422-2556กองกลางจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ศิลปากร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประกวดเพื่อรับรางวัล นริศรานุวัดติวงศ์
30 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1596-2556กองกลางจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีปุ่น) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย ส.ส.ท. ครั้งที่ ๑๑ และการประกวดสุทรพจน์ภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๖
29 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1589-2556กองกลางจาก สมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญชมและขอความสนับสนุนประชาสัมพันธ์
28 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1574-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
28 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1583-2556กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
28 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1584-2556กองกลางจาก สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
28 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1576-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1570-2556กองกลางจาก ม.ทักษิณ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงาน วิทยาศาสตร์สัมพันธ์-ทานตะวันคืนถิ่น ครั้งที่ ๑
27 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1565-2556กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเรียนเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานพระธาตุนาดูนทองคำ ม.มหาสารคาม ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1566-2556กองกลางจาก สำนักการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานอภิปรายเรื่อง พัฒนาทุนมนุษย์ไทยก้าวไกลสู่ AEC
23 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1556-2556กองกลางจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญร่วมงาน มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว:TRF IP Expo 2013
22 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1551-2556กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ส่งประกาศกระทรวงวิทยษศาสตร์
22 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1546-2556กองกลางจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรื่อง ขอเชิญชวนเป็นเภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ
22 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1550-2556กองกลางจาก บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานแสดงวัสดุ อุปกรณ์ สื่อสาร ฯ
22 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1549-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน
22 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1553-2556กองกลางจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2556
22 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1547-2556กองกลางจาก กรมทางหลวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง Green-Highaway
22 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1548-2556กองกลางจาก คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ อัยการสูงสุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด
21 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1535-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือเรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
21 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1534-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในงานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗
21 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1537-2556กองกลางจาก สมาคมนักประชากรไทย เรื่อง ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการประชากรศาสตร์ระดับนานาชาติ ๒๕๕๖
21 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1539-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏเทพสตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
20 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1530-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
20 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1527-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ สตรีศึกษา พุทธศาสนา งาน และสังคม
20 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1528-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ข้อตกลงความร่มมือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในหน่วยงานสถานศึกษาระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกระทรวงศึกษาธิการ
20 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1532-2556กองกลางจากราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
19 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1515-2556กองกลางจาก มูลนิธิอัลเกาษัร เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอัลเกาษัร
19 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1514-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกำหนดการควบคุมกัญชา
16 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1509-2556กองกลางจาก ราชบัณฑิต เรื่อง ประชาสัมพันะการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม
16 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1503-2556กองกลางจากกองยานพาหนะฯ เรื่อง การเร่งรัดควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556
16 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1506-2556กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1508-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องประชาสัมพันธ์การสั่งจองพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
16 ส.ค. 2556ป/674กองการเจ้าหน้าที่แจ้งการบริการประกันกลุ่ม
15 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1494-2556กองกลางจาก สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง ความคืบหน้ามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖
15 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1493-2556กองกลางจาก ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการเข้ารับการพิจารณารางวัล TTF AWARD ประจำปี ๒๕๕๖
15 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1500-2556กองกลางจาก วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการจัดดอกไม้
14 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1485-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์
14 ส.ค. 25560513.10105/;.13063กองคลังการกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปี พ.ศ.2556
14 ส.ค. 25560513.10105/ว.13062กองคลังการสร้างสินทรัพย์ที่จัดซื้อจัดจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ ERP
01 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1401-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารปทุมปริทัศน์
01 ส.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1407-2556กองกลางจาก บริษัท เบรฟฮาร์ท มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ภาพที่ฉันเห็นจากงานของในหลวง
09 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1228-2556กองกลางจากสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์งาน THEILAND LAB 2013
09 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1226-2556กองกลางจาก ศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าว
09 ก.ค. 2556ศธ ๐๕๐๕(๖)/ว ๗๖๓กองการเจ้าหน้าที่การออกหนังสืออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
08 ก.ค. 2556ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๓/ว..๓๓๔๐กองการเจ้าหน้าที่ขอให้ตรวจสอบรายชื่อผู้สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๖
05 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1210-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
05 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1208-2556กองกลางจาก คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขยายเวลาส่งวิทยานิพนธ์เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
05 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1209-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกันไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปาก ระบาดในสถานศึกษา
05 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1211-2556กองกลางจาก สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการระบบทางด่วนขั้น 3
04 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1198-2556กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Open House ปี ๒๐๑๓
04 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1195-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แผนปฏิบัติการการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)
04 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1194-2556กองกลางจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคที่ ๑ สมุทรปราการ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานฯครั้งที่ ๒๕ (ระดับภาค)
04 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1197-2556กองกลางจาก วัดหนองนกกะเรียน เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญ
04 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1196-2556กองกลางจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต รฟม.และสติ๊กเกอร์แอพลิเคชั่นไลน์
31 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1392-2556กองกลางจาก บ.สหศีนิมา จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต
31 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1390-2556กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
31 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1389-2556กองกลางจาก ม.มหาสารคาม เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
03 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1188-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์
03 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1186-2556กองกลางจาก สำนักงานกษาปณ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
29 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1372-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง)
29 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1366-2556กองกลางจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ
29 ก.ค. 2556ที่ ศธ 051310102/ว1376-2556กองกลางจาก สมาคมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอีสาน เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างหนังสือนักธรรมฯ-กองทุนบรรพชา-อุปสมบทไถ่ชีวิตโคกระบือ
29 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1368-2556กองกลางจาก สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เรื่อง ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสนับสนุน
29 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1373-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556
26 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1362-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรื่อง เชิญเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าการศึกษา
26 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1363-2556กองกลางจาก องค์กรคนรุ่นใหม่เพื่อสันติภาพ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม
25 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1357-2556กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรียนเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2556
25 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1355-2556กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาการส่งเรียงความเข้าประกวด
24 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1353-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
24 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1348-2556กองกลางจาก สมาคมกีฬาลีลาศแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเชิญชมการแข่งขันกีฬาลีลาศนานาชาติ
24 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1347-2556กองกลางจาก ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง (ครั้งที่ ๒)
24 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1349-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น
02 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1175-2556กองกลางจาก มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความกรุณาเผยแพร่ข่าวสารการประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน
02 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1177-2556กองกลางจาก โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอเลือนกำหนดการ งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
19 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1315-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการเลขานุการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์อบรมจิตภาวนา ครั้งที่ 2
19 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1318-2556กองกลางจาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลภาพยนต์นักเรียน นักศึกษานานาชาติ กรุงเทพ ครั้งที่ 4
19 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1319-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันไตรกีฬาภาษาไทย ห่างไกลยาเสพติด รอบคัดเลือก
19 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1341-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยศูนย์วิทยพัฒนา
19 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1317-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เชิญเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
19 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1343-2556กองกลางจาก จังหวัดศรีษะเกษ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดเพลงประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
18 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1308-2556กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญร่วมงาน NIDA Knowledge Fourm and The Best Practice 56
18 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1307-2556กองกลางจาก โรงพยาลบาลขอนแก่น เรื่อง ขอเชญส่งผลงานวิชาการและเสนอชื่อผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Aware
18 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1309-2556กองกลางจาก สมัชชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารงานประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
17 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1302-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความทางวิชาการ
17 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1303-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องก การลดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
16 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1284-2556กองกลางจากบริษัทแบ๊งค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า Food and Hotel Thailand 2013
16 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1287-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
16 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1285-2556กองกลางจากสำนักงานเลขาวุฒิสภา เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือ วุฒิสภากับการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านทางเว็ปไซต์ของวุฒิสภา
16 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1281-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1293-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
16 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1289-2556กองกลางจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงานชุมนุมเยาวชนโลกครั้งที่ 28
15 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1279-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
15 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1274-2556กองกลางจาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 37
15 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1278-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐฯ
12 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1266-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือเรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมาย เพิ่มเติม
12 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1269-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine
12 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1258-2556กองกลางจากสำนักงานบริการวิชาการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
12 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1268-2556กองกลางจาก สำนักงานประกันสังคม เรื่อง แจ้งขยายระยะเวลาการรับข้อเสนอโครงการวิจัย
12 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1265-2556กองกลางจาก กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ UNCCD Capacity Building Marketplace
11 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1244-2556กองกลางจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ ประจำปี 2556
11 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1252-2556กองกลางเรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬา (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
10 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1243-2556กองกลางจาก วิทยาลัยดุสิตธานี เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่สุดแห่งการประกอบอาหารอิตาเลี่ยน
10 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1234-2556กองกลางจาก บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เรื่อง ขอเชิญชมงานและเผยแพร่นิทรรศการ
10 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1235-2556กองกลางจาก โรงแรมแกรนด์ เมอร์เดียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เรื่อง เชิญร่วมงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 15
01 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1171-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เชิญเข้าร่วมโครงการ
01 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1170-2556กองกลางจาก ชมรมพุทธศาสตร์สากล เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับบุคลาการทางด้านการศึกษา
01 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1169-2556กองกลางจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการรับโอน
01 ก.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1168-2556กองกลางจาก สำนักงานผู้ชำระบัญชีบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด เรื่อง ขอให้ยื่นคำขอรับชำระหนี้
07 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0997-2556กองกลางจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เรื่อง ขอควาอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญลักษณ์
07 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1005-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมประกวดในโครงการ รางวัลนักคิดส่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
07 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1003-2556กองกลางจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ สถานที่จำหน่ายสินค้าบริเวณสี่แยกอินโดจีน
07 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1004-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ เรื่อง
06 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0987-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เรื่อง ขอเชิญชมการแสดงเปียโน
06 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0983-2556กองกลางจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความมรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
06 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0986-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง 4.5 ทรรศวรรษ Computer และ IT ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
04 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0972-25566กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ประจำปี 2556
04 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0976-2556กองกลางจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี 2556
04 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0975-2556กองกลางจาก โรงเรียนบ่อเกลือ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมทำบุญ
03 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0964-2556กองกลางจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือข้อรารือการวินิจฉันปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
03 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0965-2556กองกลางจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การส่งบทความผ่านเว็บไซต์
03 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0966-2556กองกลางจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาติใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้
03 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0967-2556กองกลางจาก นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เรื่อง เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
28 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1155-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่อง การต่ออายุในอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
28 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1158-2556กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
28 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1159-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1157-2556กองกลางจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โครงการ
28 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1148-2556กองกลางจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ สถานที่จำหน่ายสินค้าบริเวณสี่แยกอินโดจีน
27 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1145-2556กองกลางจาก บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เรื่อง เชิญร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. ประจำปี ๒๕๕๖
27 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1142-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประชุมวิชาการ การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๓ และงานแสดงสินค้า ประจำปี ๒๕๕๖
26 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1135-2556กองกลางจากสำนักงานอธิการบดี เรื่อง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.......ของสภาผู้แทนสภาราษฎร
26 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1134-2556กองกลางจากสำนักงานอธิการบดี เรื่อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ......
26 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1130-2556กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 ระดับภาค
25 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1124-2556กองกลางจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ขอเชิญฟังะรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
25 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1123-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
25 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1128-2556กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดสรรคสตรีไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช 2556
24 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1104-2556กองกลางจาก สมาคมรวมปัญญาคนพิการ เรือง ขอเชิญร่วมโครงการ บทเพลงเพื่อน้องนอน
24 มิ.ย. 255602-688กองวิเทศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS 3 ตำแหน่ง
20 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1099-2556กองกลางจาก บริษัท อสมท เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
20 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1097-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก
20 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1093-2556กองกลางจาก มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ เรื่อง เอกสารเผยแพร่พระคัมภีร์
20 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1101-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ
20 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1094-2556กองกลางจาก มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)
20 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1102-2556กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม
19 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1088-2556กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร Transtational Medicine (หลักสูตรนานาชาติ)
19 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1087-2556กองกลางจาก วัดโต่งโต้น เรื่อง ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
18 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1082-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
18 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1069-2556กองกลางจาก วิทยาลัยอาชีวิศึกษาอุดรธานี เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญ ผ้าป่าการศึกษาสามัคคีมหากุศล
18 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1083-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับผลงานวิจัยและสร้างสรรค์
17 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1064-2556กองกลางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมฟังปาฐกถา
17 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1063-2556กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง ชอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
13 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10103/ว1044-2556กองกลางจาก มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เรื่อง เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า มหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
13 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1042-2556กองกลางจาก กรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ กองทุนพัฒนาเด็กกองทุนเด็กชนบท
13 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1043-2556กองกลางจาก ม.มหิดล เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ปี 2556
13 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1039-2556กองกลางจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าทรัพยากรชีวภาพ จากชุมชนสู่คนเมือง
12 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1024-2556กองกลางจาก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคงาน \"วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน\"
12 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว1031-2556กองกลางจาก สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการ
12 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1027-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศราชสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
12 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1023-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การแข่งขันวาดภาพระบายสี
12 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1028-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายนามอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
12 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1037-2556กองกลางจาก โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประจำโรงเรียน
11 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1021-2556กองกลางจาก สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3
10 มิ.ย. 2556ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๖๔๔กองการเจ้าหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
10 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1015-2556กองกลางจาก กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
10 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1013-2556กองกลางจาก ม.รามคำแหง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
10 มิ.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 1014-2556กองกลางจาก ม.ขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
09 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0818-2556กองกลางเรื่อง กำหนดรหัสและเลขประจำส่วนราชการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ)
09 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0823-2556กองกลางจาก สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง มอบหนังสือและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งจองหนังสือ การทรงงานของพ่อ ในความทรงจำ โดย ปราโมทย์ ไม้กลัด
09 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0826-2556กองกลางจาก สกอ. เรื่อง ประชาสัมพันธ์การถ่ายภาพเข้าร่วมประกวด
09 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0825-2556กองกลางจาก ม.พะเยา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
09 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0822-2556กองกลางจาก มูลนิธิสถาบันการพูดแบบการพูด เรื่อง เสนอหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นสาธารณกุศล (องค์กร)
07 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0811-2556กองกลางจาก สถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาทางไกล
31 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0953-2556กองกลางจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
31 พ.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.12กองคลังประกาศกองคลัง เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
31 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0962-2556กองกลางจาก สำนักงานประกันสังคม เรือง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
31 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0963-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
31 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0959-2556กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
30 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0945-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยสงขลานิครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์
03 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0805-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
03 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0804-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
29 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0932-2556กองกลางจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เรื่อง ขอรับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างอุโบสถดินเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ พรรษา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก
29 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0930-2556กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ\"วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี ๒๕๕๖\"
29 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0935-2556กองกลางจาก อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบมาสคอต ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
29 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0933-2556กองกลางจาก บริษัท เอเชียนนาวิเกชั่น จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดถ่ายภาพฯ
29 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0931-2556กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เรื่อง ขอเชิญชวนเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่
28 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0926-2556กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่และเชิญชวนส่งประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
28 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0925-2556กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง การจัดงาน\"นิทรรศการการเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2556\"
28 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0927-2556กองกลางจาก กรมวิชาการเกษตร เรื่อง กฎ/ระเบียบ การขออนุญาติและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ของผู้เข้าถึงพันธุพืชเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
28 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0920-2556กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง แผนดำรงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ
28 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0922-2556กองกลางจาก นายกสมาคมรวมปัญญาคนพิการ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการ\"บทเพลงเพื่อน้องนอน\"
28 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0921-2556กองกลางจาก กระทรวงพลังงาน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพ
23 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0906-2556กองกลางจาก ศูนย์การศึกษานานาชาติ เรื่อง ขอแจ้งปิดทำการศึกษานานาชาติ
23 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0904-2556กองกลางจาก สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทางวิชาการ
21 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0895-2556กองกลางจาก ม.ศิลปากร เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย
21 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0884-2556กองกลางจาก ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่อง ขอแจ้งการปิดทำการของศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0893-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธรณสุขเพื่อควบคุมสารเป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
20 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0877-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
02 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0791-2556กองกลางจากกรมประมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย
02 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0792-2556กองกลางจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
02 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0788-2556กองกลางจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา ปี 2556
02 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0787-2556กองกลางจากราชบัณฑิตสถาน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร สำนักศิลปกรรม
02 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0790-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2556 ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
16 พ.ค. 2556ศธ ๐๕๐๙(๑)/ว ๔๘๕กองการเจ้าหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
16 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0864-2556กองกลางจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ
16 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0863-2556กองกลางจาก สำนักงานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ
15 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0853-2556กองกลางจาก สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรือง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรม Family Learning Togethe:การเรียนรุ้ร่วมกัน สร้างสรรค์ครอบครัว
14 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0844-2556กองกลางจาก ไทยพาณิชย์ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
10 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0840-2556กองกลางจาก สำนักงาน กพ. เรื่อง ส่งพระบรมราโชวาทมาเพื่อเผยแพร่แก่ข้าราชการพลเรือน
10 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0833-2556กองกลางจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2556
10 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0832-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้ารัฐสภาไทย
10 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0831-2556กองกลางจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3
01 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0768-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๑
01 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0770-2556กองกลางจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์การออกแบบและหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารส่วนราชการ
01 พ.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0771-2556กองกลางจาก ม.เชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันประกวดตราสัญญลักษณ์งานฉลองครบรอบ ๕๐ ปี มช.
09 เม.ย. 255604551 (กค (กวพ) 0421.3/ว.118กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
05 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0643-2556กองกลางจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ๑ ทศวรรษ ปภ จากป้องกันภัยเชิงรุก..สู่จัดการภัยพิบัติยั่งยืน
05 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0646-2556กองกลางจาก สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนเงินทุนเพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
04 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0712กองคลังขอให้โครงการพิเศษตรวจสอบรายการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร (ระบบ Bill Payment) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
30 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0763-2556กองกลางจาก ม.รังสิต เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวาสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume3 Number2
30 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0766-2556กองกลางจาก สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนการจัดทำโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับคนตาบอด
30 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0764-2556กองกลางจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
03 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0629-2556กองกลางจาก สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เปิดโลการเรียนรู้สู่การพึ่งตนเอง ครั้งที่ 1 หลักสูตร บ้านพึ่งตนเอง
03 เม.ย. 255604447 (กค(กวพ) 0421.3/ว.115กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
29 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0752-2556กองกลางจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับบทความเพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน
29 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0753-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเชิญสรรหาผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
24 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0732-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ
24 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0730-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แจ้งรายนามผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศิลปากร
23 เม.ย. 2556ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๓๖๓กองการเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
22 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0718-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อรับรางวัล
02 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0621-2556กองกลางจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เรื่อง การสนับสนุนทุนโครงการวิจัยและทุนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
19 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0708-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ \"อย่าหลงเชื่อง่าย\"
19 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0709-2556กองกลางจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง เผยแพร่ประกาศรับสมัคร
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0693-2556กองกลางจาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0700-2556กองกลางจาก ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์งาน เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ ๒๕๕๖
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0703-2556กองกลางจาก ม.สงขลานครินทร์ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0699-2556กองกลางจาก กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหาร
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0698-2556กองกลางจาก ธกส. เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการย้ายที่ทำการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
18 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0704-2556กองกลางจาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0666-2556กองกลางจาก กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0661-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0678-2556กองกลางจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0676-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0682-2556กองกลางจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนอเซียอาคเนย์ ประจปี 2556
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0669-2556กองกลางจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เรื่อง สัญญาณรบกวนจากเครื่อง RFID ที่ใช้ในการควบคุมการเข้าออกของรถยนต์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0675-2556กองกลางจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การส่งผลงานการออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556
17 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0679-2556กองกลางจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน เรื่อง ขอเชิญรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมโรงงานชาน้ำมัน
11 เม.ย. 2556ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๓๗๐กองการเจ้าหน้าที่ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
10 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0655-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน
01 เม.ย. 255604337 (กค(กวพ)0421.3/ว.107)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
01 เม.ย. 2556ศธ 0513.10105/ว.0674กองคลังขอให้ตรวจสอบบัญีเงินรับฝากพัฒนาวิชาการ
01 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0615-2556กองกลางจาก คณะกรรมการจัดงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น
01 เม.ย. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0611-2556กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ
08 มี.ค. 2556ที ศธ 0513.10102/ว0478-2556กองกลางจาก สำนักงานนโยบายและแผน เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการของนิติบุคคล
08 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0476-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ \"คำพ่อสอน\"
08 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0479-2556กองกลางจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี ๒๕๕๖
08 มี.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.03991กองคลังการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ e-GP
07 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0468-2556กองกลางเรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
07 มี.ค. 2556002954 (นร 0704/ว.54)กองคลังซ้อมความเข้าใจเรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
06 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0456-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่อง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
05 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0451-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยชัยภูมิ เรื่อง เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏชัยภูมิ
05 มี.ค. 2556003051(กค 0422.2/ว.76)กองคลังการกำหนดให้สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
05 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0450-2556กองกลางจาก วัดวชิราลงกรณ์วราราม เรื่อง เชิญร่วมงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
05 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0445-2556กองกลางจาก บ.เซเรบอส เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ ๑๓
05 มี.ค. 2556003160 (กค (กวพ) 0421.3/ว.63)กองคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
05 มี.ค. 2556003052 (กค 0423.3/ว.65)กองคลังแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน การนำส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
05 มี.ค. 2556003054 (กค 0423.3/ว.60-61)กองคลังการปิดงวดและปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS และแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขใบนำฝากเงินในระบบ GFMIS
05 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0449-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขอเชิญร่วมเข้าฟังปาฐกถาสวัสดิ์ สกุลไทย์ ครั้งที่ 18
05 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0455-2556กองกลางจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ ๖
05 มี.ค. 2556003053 (กค 0421.4/ว.77)กองคลังการติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงินในระบบ e-GP
29 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0604-2556กองกลางจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
29 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0597-2556กองกลางจาก กรมอนามัย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
29 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0607-2556กองกลางจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดกับโรงงานในช่วงฤดูแล้ง
29 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0606-2556กองกลางจาก ชมรมรวมนักข่าวและสื่อสารมวลชน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สั่ซื้อหนังสือ
29 มี.ค. 2556รง ๐๖๒๓/ว ๑๑๒กองการเจ้าหน้าที่การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖
28 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0591-2556กองกลางจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าศึกษาหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 3
28 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0594-2556กองกลางจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
28 มี.ค. 2556ศธ 0513.10105/ว.0660กองคลังขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการกองคลัง
28 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0590-2556กองกลางจาก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เรื่อง ขอเชิญชมนิทรรศการ รถไฟสายความสุข เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง
27 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0584-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญญาไข่ไก่ล้นตลาด
27 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0578-2556กองกลางจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง ของดให้บริการของสำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
27 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0586-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
25 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0574-2556กองกลางจาก คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง ขอเชิญเสนอรายชื่อและรายละเอียดของผลงานที่สมควรได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖
25 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0569-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดี
25 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว00575-2556กองกลางจาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
25 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว0576-2556กองกลางจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง สำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ
21 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0553-2556กองกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนะนำหนังสือ \"การจัดการที่ดี ต้องเหมือนการทำฝนหลวง\"
21 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0554-2556กองกลางจาก กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556
20 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0548-2556กองกลางจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหา
19 มี.ค. 2556 กองการเจ้าหน้าที่กฎ ก.พ.อ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๖
19 มี.ค. 2556ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๒.กองการเจ้าหน้าที่กฎ ก.พ.อ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๖
18 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0538-2556กองกลางจาก บริษัท แบงค็อค เอ็กซ์ซิบิชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด เรื่อง ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia 2013
18 มี.ค. 2556ที่ ศธ 0513.10102/ว 0537-2556กองกลางจาก ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชีแปซิฟิก เรื่อง ขอความอนุเคราะ